นักเรียนใหม่ ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
namelastnameemailpasswordou
2
กรณ์ดนัยรวมสุข30108@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
3
กฤษฏิชัยพุทธรักษา30109@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
4
กิตติศักดิ์สีขอ30110@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
5
จักรินกัลยาสนธิ์30111@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
6
จีรเกียรติเสาร์ดี30112@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
7
ชนะอาทรประชาชิต30113@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
8
ญาณเมธีวงศ์ใหญ๋30114@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
9
ณัฐชนนกาติ๊บ30115@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
10
ธนโชติธูปหอม30116@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
11
ธนัชชายาวิละ30117@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
12
ธีรภัทรมูลมาตร30118@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
13
นรภัทรหลิมสกุล30119@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
14
บรรณวิชญ์สมตุ้ย30120@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
15
ประกาศิตคำภักดี30121@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
16
พชรพลเมืองแก้ว30122@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
17
ภควัตเครือระยา30123@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
18
ภาณุพงษ์บุญปก30124@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
19
มุนินทร์วงศ์ใหญ่30125@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
20
ลิบปกรณ์แสงศรีจันทร์30126@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
21
สิรภัทรกันทะเนตร30127@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
22
อนันทวีปหาญสุข30128@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
23
อิทธิพัทธ์ปิงสุแสน30129@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
24
กนกพรไชยะ30130@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
25
กัญญารัตน์ยอดมณีกาญจน์30131@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
26
กาญจณาหน่อใหม่30132@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
27
เกวลินสองสีใส30133@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
28
ขนิษฐาอิ่มใจ30134@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
29
ชิตชนันท์เจริญพร30135@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
30
ณัฐณิชาคำสี30136@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
31
ทิติยากรบรรดาศักดิ์30137@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
32
ธมลวรรณวงศ์ใหญ่30138@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
33
ธิดาพรก้อนแก้ว30139@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
34
นิรมลกิตติศิริมงคล30140@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
35
บุญฑริกาบุญพิลา30141@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
36
พรอำภาสิงห์ตื้อ30142@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
37
พัสน์นันท์บุญหมั้น30143@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
38
ภนาวดีเเสงศรีจันทร์30144@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
39
โยษิตาวรพระอินทร์30145@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
40
วันพญาศรีคำ30146@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
41
วิริยาใจหล้า30147@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
42
สุชาวลีเเซ่เล้า30148@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
43
สุนิสาจันทรัตน์30149@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
44
อภิชญาขันพรมมา30150@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
45
อริศญาภรณ์สักลอ30151@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
46
อารีรัตน์เมืองมูล30152@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1015/21/2018
47
กฤตพลใจคำ30153@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
48
กันทรากรเมืองมูล30154@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
49
จักรีศรีจันทร์พาล30155@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
50
เจตนิพัทธ์หายโศรก30156@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
51
ชาญณภัทรใจใจหญ่30157@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
52
ฐิติพงค์เทพารักษ์30158@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
53
ณัฐนนท์เวียงคำ30159@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
54
ณัฐวุฒิศรีจันทร์30160@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
55
ธนากรปุกคำ30161@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
56
ธีรศักดิ์เกิดสุข30162@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
57
นฤเบศร์เเซ่ปัง30163@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
58
บัณฑิตศรีคำ30164@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
59
ปราเมศเเซ่ปัง30165@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
60
ปิยวัฒน์หมื่นสี30166@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
61
ภัทร์ดนัยหาญยุททะ30167@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
62
ภาณุวิชญ์กาญจนวัฒนกูล30168@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
63
รัฐกิษต์อินลวง30169@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
64
วรวิทย์โนกุล30170@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
65
วิสุทธิญาณสุขเขียว30171@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
66
ศักดิ์นรินทร์หอมนาน30172@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
67
อนุพงษ์ทุ่นใจ30173@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
68
อิราวัตบุทธิจักร30174@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
69
กนกวรรณยาวงค์30175@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
70
กรกนกไชยะ30176@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
71
กีรยาพันธ์ดี30177@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
72
เกศกนกหล้าเรือน30178@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
73
จุฑารัตน์กันทะวัง30179@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
74
ชนาภาเชื้อสะอาด30180@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
75
โชติกาพันตา30181@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
76
ฐิรญาแก้วสด30182@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
77
ทิพานันคำคง30183@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
78
ธวัลรัตน์แซ่ซ้ง30184@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
79
ธิราพรวิชัย30185@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
80
นิลยาหาญบุญศรี30186@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
81
เบญจวรรณมะโนมัย30187@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
82
ปรียาภัทรงามขำ30188@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
83
พิชญาพรแสงงาม30189@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
84
ภัทรธิดาการสุข30190@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
85
รุจิราอินปั๋น30191@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
86
วารุณีศรีคำ30192@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
87
ศตกมลสักคำ30193@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
88
ศุภิสราวิชาคำ30194@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
89
สุพัตราชาวคำเขตร์30195@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
90
อภิญญาโชติช่วง30196@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
91
อริษาเบิกบาน30197@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1025/21/2018
92
กฤษกรมาไกล30198@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1035/21/2018
93
กานต์กนกอุตุพร30199@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1035/21/2018
94
เกียรติศักดิ์ศรีวิลัย30200@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1035/21/2018
95
เจษฎาเทศกูล30201@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1035/21/2018
96
ชิณุชางามขำ30202@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1035/21/2018
97
ฐิติพงศ์บุดดานาง30203@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1035/21/2018
98
ณัฐพงค์กิจสินธพชัย30204@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1035/21/2018
99
ดนัยคำอ้าย30205@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1035/21/2018
100
ธนพนธ์เทพวงค์30206@chiangkham.ac.thCkw_12345678/student2561/m1035/21/2018
Loading...
 
 
 
เพิ่มเมล์ปี 2561
ตัดนักเรียนเก่าออก
ทั้งหมด
 
 
Main menu