เข้าแถว ม.ปลาย 1_ุ61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชั้น ม.ุ4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเดือนพฤษภาคม
4
วันที่รวมเดือนพ.ค.
5
161718212223242528293031ลาขาด
ไม่เข้าร่วม
6
1
05870
นายกิตติเดช ทองคำ
000
7
2
06377
นายกิตติพร จตุรวงศ์
000
8
3
05760
นายกรวิชญ์ คำพงษ์
000
9
4
05761
นายณัฐกุล อำภวา
000
10
5
05803
นายธีราทร สนูบุตร
000
11
6
05762
นายนันทิพัฒน์ วิวาสุข
000
12
7
05763
นายรัชชานนท์ ศรีนวล
000
13
8
05813
นายอนิรุจน์ ขาวงาม
100
14
9
05765
นายอัครวินท์ ชัยราช
000
15
10
05766
นางสาวกฤษติกานต์ มาลาศรี
000
16
11
05767
นางสาวกษมา ศรีสุข
100
17
12
05854
นางสาวกัลยา แก้วประโคน
000
18
13
05855
นางสาวจิดาภา ภูมิสูง
000
19
14
05770
นางสาวชนมน ช่องงาม
000
20
15
05893
นางสาวทิพธิมน จันละบุตร
000
21
16
06378
นางสาวธนัญชนก นาดอนดู่
000
22
17
05775
นางสาวธมนวรรณ วิวาสุข
000
23
18
05776
นางสาวนพมาศ คงเจริญ
000
24
19
05895
นางสาวนภัสวรรณ ธรรมนาม
000
25
20
05888
นางสาวนิตยา ดวงมาลา
000
26
21
05778
นางสาวบัณฑิตา ขำวิวิธ
000
27
22
05859
นางสาวบัณฑิตา ธรรมนาม
000
28
23
05860
นางสาวประกายเพชร ลาขุมเหล็ก
000
29
24
05897
นางสาวปวีณา ทรามตะขบ
000
30
25
05783
นางสาวแพรวพรรณ ได้พร้อม
000
31
26
05781
นางสาวพัชรินทร์ เพ่งพิเดช
000
32
27
06379
นางสาวพัชราภา สืบเพ็ง
000
33
28
06385
นางสาวพีรดา ลอยสนั่น
000
34
29
05784
นางสาวภาวณี พรมมินทร์
000
35
30
05786
นางสาวลัลนา เจือจันทร์
000
36
31
05789
นางสาวศิริมา สัทธะประโคน
100
37
32
05790
นางสาวสุกันยา สุขเอก
000
38
335792
นางสาวสุริสา ศรีศิลา
000
39
34
05795
นางสาวอรวี เส็งประโคน
000
40
41
ลงชื่อ ........................................... ผู้บันทึกลงชื่อ................................................... ผู้ตรวจสอบ
42
(นายนพรัตน์ จรูญประโคน)(นายมิตรชัย สิงห์วงศ์)
43
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
44
45
แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชั้น ม.ุ4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
46
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
47
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเดือนพฤษภาคม
48
วันที่รวมเดือนพ.ค.
49
161718212223242528293031ลาขาด
ไม่เข้าร่วม
50
1
05799
นายเฉลิมชัย สงนวน
000
51
2
06380
นายธนาพร พูนสุข
000
52
3
06381
นายธีระชัย วงนก
100
53
4
06079
นายภราดร ศรีเหมือน
130
54
5
05815
นางสาวกนกพร ปานเพชร
000
55
6
05816
นางสาวกรกนก สุนิกุล
000
56
7
05817
นางสาวกัญญารัตน์ กะการดี
000
57
8
05890
นางสาวกัญญ์วรา พุททัยสงค์
000
58
9
06382
นางสาวกัลยารัตน์ ชอบมี
200
59
10
05891
นางสาวเกวลี บุตรประโคน
000
60
11
06383
นางสาวจิรนันท์ จันคะนา
000
61
12
05819
นางสาวจุฑามาศ พะนัส
100
62
13
06384
นางสาวชฎาพร โกติรัมย์
000
63
14
05820
นางสาวทิยดา สุทวี
000
64
15
05894
นางสาวธารารัตน์ บำรุงแคว้น
000
65
16
05822
นางสาวนริศรา วังคีรี
000
66
17
05824
นางสาวปัญญดา พิมพ์วงค์
000
67
18
05861
นางสาวปิยฉัตร ทองอาจ
100
68
19
05825
นางสาวพรชิตา คงสัตรา
000
69
20
05898
นางสาวพรชิตา บุตรดีขันธ์
000
70
21
05899
นางสาวพิมพ์พิมล บัวงาม
000
71
22
05826
นางสาวเพชรลดา ทวีผล
000
72
23
05863
นางสาวเพ็ญรดี เอี่ยมอินทร์
100
73
24
06386
นางสาวมุนินทร์ ยืนยง
000
74
25
05785
นางสาวเมธาวี หกประโคน
000
75
26
05827
นางสาวรติมา วรธงไชย
200
76
27
06387
นางสาวศุปัญญา ทวีชาติ
000
77
28
05903
นางสาวสกุณา สุขจิตร
000
78
29
05830
นางสาวสุธิดา ห่อทอง
000
79
30
05831
นางสาวโสภิตา ลุล่วง
000
80
31
05905
นางสาวอภิญญา ไกรเพ็ชร
000
81
32
06388
นางสาวอาริยา คำขม
000
82
33
06254
นางสาวพรนภา วงศา
100
83
84
ลงชื่อ ........................................... ผู้บันทึก ลงชื่อ................................................... ผู้ตรวจสอบ
85
(นายนพรัตน์ จรูญประโคน)(นายมิตรชัย สิงห์วงศ์)
86
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
87
88
แบบบันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ชั้น ม.4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
89
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
90
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเดือนพฤษภาคม
91
วันที่รวมเดือนพ.ค.
92
161718212223242528293031ลาขาด
ไม่เข้าร่วม
93
1
05797
นายกิตติพงษ์ เรียกประโคน
000
94
2
05835
นายเกรียงไกร ชบา
100
95
3
05872
นายเจนธรรม จันทร์พงษ์
200
96
4
05800
นายชัยวัฒน์ ชื่นใจเรียม
140
97
5
05837
นายฐปกร เฌอรัมย์
000
98
6
06389
นายนราธิป บุญภูมิ
000
99
7
05840
นายนราธิป กาลอินทร์
010
100
8
05804
นายนัทธพงศ์ ทองแป้น
020
Loading...
Main menu