ABCDEFGHLNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Annual Donor Membership Drive 2021
Level 1 - $501
Level 2 - $1201
Level 3- $2501
or you can donate any other amount
2
SerialDonor NameAmountMatching
Amount
Pledge Till
Matching Company
Phone Number
Status
3
1Bimla & Swatantra Jain $5,001.002027Paid
4
2Jigisha & Gaurav Jhaveri$1,201.002027
5
3Ritu & Alok Jain$3,501.002022ConocoPaid
6
4Anusha & Ashok Jain$1,201.00$1,201.002024ChenierePaid
7
5Ritu & Nikhil Jain$1,201.00$1,201.002022TBDPaid
8
6Kirthi Jain$1,201.00Paid
9
7Anju & Pramodji Bengani$1,501.00$1,501.00TBDPaid
10
8Suman & Rajiv Chandalia $1,001.0020222014060461Pending
11
9Shital & Kinjal Chheda$2,501.0020228326184110
12
10Prem & Virendra Khemsara$2,501.002027Paid
13
11Manasi & Sudhanshu Sipani$501.002022
14
12Suvarna & Mahavir Jain$1,201.00$1,201.00Pending
15
13Madhu & Dev Bhandari $2,501.00Paid
16
14Bhavini & Hemang Vora$1,201.00
17
15Avinash & Sunita Jain$1,201.0020228327880331Paid
18
16Dimple & Jigar Dedhia$1,001.00
19
17Kamala & Prakash Ji Dhoka$501.00Paid
20
18Monika & Sudhir Daga$1,201.00Paid
21
19Chandrika & Hasmukh Doshi$1,501.00Paid
22
20Sarika & Sachin Jain$2,501.00$2,501.00ChevronPaid
23
21Nayana & Yogesh Mehta$501.00
24
22Nayana & Piyush Gosalia$701.008322121655Paid
25
23Vandana & Kuldeep Lunia$1,201.006786418141Paid
26
24Anonomyous$1,001.00
27
25Shashank & Mukta Jain$501.00Paid
28
26Anonomyous$501.00Paid
29
27Akshaya & Meera Jain$501.00Paid
30
28
31
29
32
30
33
31
34
32
35
33
36
34
37
35
38
36
39
37
40
38
41
39
42
40
43
41
44
42
45
43
46
44
47
45
48
46
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
$39,027.00$7,605.00
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100