ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र तथा नाम परिवर्तनको विवरण
3
प्रदेश केन्द्
केन्द्र मात्र
नाम मात्र
नाम र केन्द्र दुवै
Grand Total
5
प्रदेश नं. ५13417
6
प्रदेश नं. ३121316
7
प्रदेश नं. २4116
8
प्रदेश नं. १88521
9
गण्डकी प्रदेश1116321
10
कर्णाली प्रदेश111315
11
0
12
Grand Total1662121109
13
नोटः परिवर्तन सम्बन्धि विस्तृत विवरण दोस्रो sheet मा छ । तपाई विवरण हेर्न र प्रिन्ट गर्न सक्नु हुन्छ ।
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102