07 10 62 - 14.40-17.10 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
30/9/2019, 15:35:12
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
57125515กุลนิดา แก้วสายแพเทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
3
30/9/2019, 15:36:36
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
58125381
ฉัตรทิพย์ คงวัฒนานนท์
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
4
30/9/2019, 16:19:32
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144247
นางสาวญาสุมินทร์ หมอเก่ง
วิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
5
30/9/2019, 16:28:18
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144313
นางสาวจันทร์จิรา นวลศรี
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
6
30/9/2019, 16:29:28
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144242
นางสาวณัฏฐ์ลิตา ไชยวงค์
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
7
30/9/2019, 16:34:24
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144242
นางสาวณัฏฐ์ลิตา ไชยวงค์
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
8
30/9/2019, 17:27:07
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125349นางสาวชนินาถ องอาจเทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
9
30/9/2019, 17:28:10
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125335
นางสาวเจมมิตา ต๊ะวิไชย
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
10
30/9/2019, 17:32:37
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125313
นางสาวสาวิตรี ก้อนเขื่อน
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
11
30/9/2019, 17:33:40
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125327
นางสาวณัฐนันท์ ใจยายอง
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
12
30/9/2019, 17:34:35
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125305
นางสาวอรัญยา ติยานิล
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
13
30/9/2019, 17:36:54
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125326
นางสาวปรียาภรณ์ บุญศรีตัน
เทคโนโลยีการเกษตรสัตวศาสตร์
14
30/9/2019, 18:57:01
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144349นางสาวณัฐธิดา ใจดีวิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
15
1/10/2019, 23:34:15
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142211
นางสาวศิริรดา จันต๊ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
16
2/10/2019, 9:57:39
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144359
นางสาวณัฐวดี ฮ่อธิวงศ์
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
17
2/10/2019, 9:59:36
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144316
นางสาวฉันทิศา ใจปินตา
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
18
2/10/2019, 9:59:59
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144250นางสาว ริษา จิตตาดูวิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
19
2/10/2019, 10:01:26
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144330
นางสาว วัชราภรณ์ กันทะมูล
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
20
2/10/2019, 10:03:20
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144319
นางสาวกชกร วงศ์ชำนาญ
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
21
2/10/2019, 10:04:24
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144365
นางสาวชลธิชา สมหนองอ้อ
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
22
2/10/2019, 10:05:35
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144355
นาย ปวีณวัช เตจ๊ะสุรินทร์
วิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
23
2/10/2019, 10:05:41
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144358ภาณุพงศ์ หมื่นจินะวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
24
2/10/2019, 10:06:47
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144337นายวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
25
2/10/2019, 10:07:37
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144328
นางสาวชนกสุดา ณ ลำพูน
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
26
2/10/2019, 10:08:50
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144325นาย สัจพงศ์ กันธิยะวิทยาการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
27
2/10/2019, 10:09:19
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144249นายถิรวัฒน์ หอมขจรวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
28
2/10/2019, 10:09:23
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144348
นายวันเฉลิม วีระชาติพิทักษ์ชน
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
29
2/10/2019, 10:09:45
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144309
นางสาวปพิชญา บุญญ์รักษา
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
30
2/10/2019, 10:09:48
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144347นายสุริยะ กุลมะโนวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
31
2/10/2019, 10:10:59
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144317นายสุทธวีร์ หอยแก้ววิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
32
2/10/2019, 10:11:04
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144248นายปรีดี สินวีรุทัยวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
33
2/10/2019, 10:11:45
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144314นาย นนทวัฒน์ ศรียาบวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัยากรมนุษย์
34
2/10/2019, 10:18:05
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144337นายไกรวิชญ์ กอบกำวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
35
2/10/2019, 10:19:23
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144302นายอชิตพล บุญรักษ์วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
36
2/10/2019, 10:46:23
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144270
นาย สิรภพ จันทร์สวัสดิ์
วิทยาการจัดการ
การบริทรัพยากรมนุษย์
37
2/10/2019, 13:07:07
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123373
นางสาว อัจฉรีย์ แสนคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
38
2/10/2019, 13:08:32
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123343
นางสาว พิมณัฏฐา ปละอุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
39
2/10/2019, 13:09:39
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123350
นางสาว สุกัลยา เมืองใจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...