ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ระบบงานวางแผนงบประมาณรูปแบบการเขียนรายงาน
2
รหัสโปรแกรมชื่อโปรแกรมPDFMail mergeExcelManday ที่ปรับรายงานให้เป็นแบบผ่าน Databaseหมายเหตุ
3
OLE
ผ่าน Database
JSP
4
แฟ้มข้อมูลหลัก
5
กำหนดแหล่งเงิน / กองทุน
6
SOPLRT03PLRT03-กำหนดแหล่งเงินทุน
7
SOPLRT04PLRT04-กำหนดแหล่งเงินทุนย่อย
8
SOPLRT05PLRT05-กำหนดประเภทกองทุน
9
SOPLRT06PLRT06-กำหนดกองทุน
10
กำหนดแผนงาน กิจกรรม และผลผลิต
11
SOPLRT07PLRT07-กำหนดลำดับแผนงาน/ผลผลิตระดับกิจกรรม/โครงการ
12
SOPLRT08PLRT08-กำหนดแผนงาน ผลผลิตระดับกิจกรรม/โครงการประจำปี
13
SOPLRT15PLRT15-กำหนดความสัมพันธ์ของงบประมาณก่อนโอนย้ายค่าใช้จ่าย
14
SOPLRT25PLRT25-กำหนดความสัมพันธ์ของงบประมาณก่อนเปลี่ยนหน่วยงานความคุมงบ
15
กำหนดหมวดรายรับ - รายจ่าย
16
SOPLRT09PLRT09-กำหนดประเภทงบประมาณ
17
SOPLRT10PLRT10-กำหนดหมวดรายรับ
18
SOPLRT11PLRT11-กำหนดหมวดรายจ่าย และรายการงบประมาณ
19
กำหนดการควบคุมระบบ
20
SOPLRT12PLRT12-กำหนดงวดการวางแผนงบประมาณ
21
SOPLRT13PLRT13-กำหนดขั้นตอนการยืนยันงบประมาณประจำปี และสถานะคำขอ
22
SOPLRT14PLRT14-กำหนดระยะเวลาแก้ไขข้อมูล
23
SOPLRT16PLRT16-กำหนดค่าพารามิเตอร์ของระบบ
24
SOPLRT23PLRT23-กำหนดขั้นตอนการยืนยันการประมาณการรายรับ และสถานะ
25
กำหนดรหัส GFMIS
26
SOPLRT17PLRT17-กำหนดรหัสแหล่งเงิน GFMIS
27
SOPLRT18PLRT18-กำหนดรหัสกิจกรรมหลัก GFMIS
28
SOPLRT19PLRT19-กำหนดรหัสแหล่งเงิน GFMIS กับรายการงบประมาณ
29
SOPLRT20PLRT20-กำหนดรหัสงบประมาณ GFMIS
30
SOPLRT21PLRT21-กำหนดรหัสงบประมาณ GFMIS (งบลงทุน)
31
รายการประจำวัน
32
ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
33
SOPLRT01PLRT01-กำหนดทะเบียนสายยุทธศาสตร์
34
SOPLRT02PLRT02-กำหนดรายละเอียดและความเชื่อมโยงของทะเบียนสายยุทธศาสตร์
35
SOPLDT01PLDT01-บันทึกแผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
36
SOPLDT02PLDT02-กำหนดความสัมพันธ์ของแผนการดำเนินงานประจำปีกับแผนยุทธศาสตร์
37
ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณประจำปี
38
SOPLDT03PLDT03-บันทึกประมาณการรายรับ
39
SOPLDT04PLDT04-บันทึกประมาณการรายรับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
40
SOPLDT05PLDT05-บันทึกคำของบประมาณประจำปี
41
SOPLDT06PLDT06-ยืนยัน/ปรับปรุงคำของบประมาณประจำปี
42
SOPLDT07PLDT07-ยืนยัน/ปรับปรุงประมาณการรายรับ
43
SOPLDT08PLDT08-ยืนยัน/ปรับปรุงประมาณการรายรับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
44
SOBGDT35BGDT35-บันทึก ปรับปรุง เพิ่มลดงบประมาณโดยตรง
45
SOPLDT16PLDT16-บันทึก ปรับปรุง เพิ่มลดประมาณการรายรับ
46
SOPLDT17PLDT17-บันทึก ปรับปรุง เพิ่มลดประมาณการรายรับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
47
สอบถาม
48
SOPLQY01PLQY01-สอบถามสถานะคำของบประมาณประจำปี
49
ประมวลผล
50
SOPLPC01PLPC01-โอนย้ายข้อมูลคำของบประมาณประจำปี
51
SOPLPC02PLPC02-ประมวลผลงบประมาณประจำปีไประบบบริหารงบประมาณ
52
SOPLPC03PLPC03-โอนย้ายค่าใช้จ่าย
53
SOPLPC04PLPC04-โอนย้ายประมาณการรายรับ
54
SOPLPC06PLPC06-ประมวลผลเปลี่ยนหน่วยงานความคุมงบ
55
รายงาน
56
SOPLRP01PLRP01-รายงานแผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนามหาวิทยาลัยPDF
57
SOPLRP02PLRP02-รายงานความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับสายยุทธศาสตร์PDF
58
SOPLRP03PLRP03-รายงานประมาณการรายรับ/
59
SOPLRP04PLRP04-รายงานประมาณการรายรับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ/
60
SOPLRP40PLRP40-รายงานสรุปประมาณการรายรับต้นปี - ปรับปรุง/
61
SOPLRP41PLRP41-รายงานสรุปประมาณการรายรับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้นปี - ปรับปรุง/
62
SOPLRP05PLRP05-รายงานคำของบประมาณรายจ่าย/
63
SOPLRP06PLRP06-รายงานรายละเอียดค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง/
64
SOPLRP07PLRP07-รายงานสรุปคำของบประมาณรายจ่าย/
65
SOPLRP08PLRP08-รายงานเปรียบเทียบคำของบประมาณกับงบประมาณที่จัดสรร/
66
SOPLRP09PLRP09-รายงานโครงสร้างแผนงาน กิจกรรม / โครงการ และแหล่งเงินงบประมาณ/
67
SOPLRP10PLRP10-รายงานสรุปงบประมาณรายจ่ายตามประเภทงบรายจ่าย และแหล่งเงิน/
68
SOPLRP11PLRP11-รายงานสรุปงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามประเภทงบรายจ่าย และแหล่งเงิน/
69
SOPLRP12PLRP12-รายงานตรวจสอบการโอนย้ายค่าใช้จ่าย/
70
SOPLRP13PLRP13-รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับกับประมาณการรายรับที่เห็นชอบ/
71
SOPLRP14PLRP14-รายงานเล่มงบประมาณรายจ่าย/
72
SOPLRP15PLRP15-สรุปงบประมาณรายจ่ายตามโครงสร้างผลผลิตของมหาวิทยาลัย/
73
SOPLRP16PLRP16-รายงานเปรียบเทียบงบประมาณประจำปีตามแผน/
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100