1_1 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกรชนก โสมอ่ำ
1 24 9 2548 30 5 2561 45 163
15
2
เด็กชายกฤตานนท์ เมืองนิล
1 28 9 2548 30 5 2561 50 165
16
3
เด็กชายกวินท์ นันตาบุตร
1 19 8 2548 30 5 2561 83 164
17
4
เด็กชายคะชาณน สุตตสันต์
1 9 9 2548 30 5 2561 70 165
18
5 เด็กชายจิรัฏฐ์ พันเดช1 19 2 2549 30 5 2561 36 143
19
6 เด็กชายชนธนัสม์ มากุล1 155254930 5 2561 41 153
20
7
เด็กชายถิรวัฒน์ เฮงหิรัญญวงษ์
1 6 6 2549 30 5 2561 43 157
21
8
เด็กชายธนภัทร สันต์สิริตระกูล
1 14 3 2549 30 5 2561 45 165
22
9
เด็กชายธนัทภูมิ มาเที่ยง
1 24 5 2548 30 5 2561 55 166
23
10 เด็กชายพีรณัฐ อยู่ยอด1 22 9 2548 30 5 2561 110 180
24
11 เด็กชายมหรรณพ มิ่งขวัญ1 21 12 2548 30 5 2561 55 175
25
12
เด็กชายรัชชานนท์ ไทยโอสถ
1 7 1 2549 30 5 2561 48 165
26
13 เด็กชายรััชพล เงินช้าง1 1 4 2549 30 5 2561 48 155
27
14
เด็กชายอภิสิทธิ์ เกษมวัฒนา
1 18 6 2548 30 5 2561 36 159
28
15
เด็กชายชนาธิป เจริญศรีชัยรัตน์
1 19 8 2548 30 5 2561 86 171
29
16 เด็กชายวิชชากร งามขำ1 26 1 2549 30 5 2561 30 138
30
17 เด็กชายวีรภพ ทวีสุข1 5 9 2548 30 5 2561 32 145
31
18
เด็กหญิงกษิดิ์กาญจน์ กาแสพงษ์
2 6 1 2549 30 5 2561 40 161
32
19
เด็กหญิงจิราพรรณ พันธุ์จันทร์
2 26 7 2548 30 5 2561 43 157
33
20
เด็กหญิงญาณิศา รักเสนาะ
2 25 6 2548 30 5 2561 39 150
34
21
เด็กหญิงฐิตารีย์ จันทร์เรือง
2 26 2 2549 30 5 2561 44 142
35
22
เด็กหญิงณัฎฐธิดา รอดฤทธิ์
2 22 6 2548 30 5 2561 62 156
36
23
เด็กหญิงณัิชาภัทร คุ้มผล
2 2 4 2549 30 5 2561 33 141
37
24
เด็กหญิงธนัชพร ช่วงฉุน
2 16 1 2549 30 5 2561 84 179
38
25
เด็กหญิงปทิตตา ผัดผิว
2 5 10 2548 30 5 2561 50 166
39
26
เด็กหญิงปภาวดี ฉิมแป้น
2 2 2 2549 30 5 2561 47 160
40
27
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฉิมพลี
2 18 3 2549 30 5 2561 39 153
41
28
เด็กหญิงพิีรดา พรหมปัญญา
2 7 11 2548 30 5 2561 48 160
42
29
เด็กหญิงภคพร เครือแดง
2 27 3 2549 30 5 2561 55 154
43
30
เด็กหญิงมณฑิตา พลายทอง
2 27 1 2549 30 5 2561 25 133
44
31
เด็กหญิงลภัสธยาน์ สว่างอารมย์
2 19 11 2548 30 5 2561 49 160
45
32
เด็กหญิงวราสุณี สังข์ธูป
2 5 10 2548 30 5 2561 39 153
46
33
เด็กหญิงวริศรา กังผึ้ง
2 27 7 2548 30 5 2561 107 166
47
34
เด็กหญิงวศิกุนต์ วรินทร์ทินารมภ์
2 24 8 2548 30 5 2561 55 154
48
35
เด็กหญิงศิรภัสสรา เรืองเถาะ
2 30 3 2549 30 5 2561 56 156
49
36
เด็กหญิงศิริพร สอนเถื่อน
2 28 12 2548 30 5 2561 40 160
50
37
เด็กหญิงศุฌัชฌาย์ เพ็ชร์นิล
2 20 5 2549 30 5 2561 33 151
51
38
เด็กหญิงสริตา จันทร์เรือง
2 5 11 2548 30 5 2561 60 160
52
39
เด็กหญิงสุกัญญา พยุงกิจ
2 3 9 2548 30 5 2561 50 166
53
40
เด็กหญิงสุกัญญา เที่ยงตรง
2 26 8 2548 30 5 2561 47 157
54
41
เด็กหญิงสุชัญญา เณรศาสตร์
2 7 10 2548 30 5 2561 43 151
55
42
เด็กหญิงสุภาพร ชูควร
2 24 5 2548 30 5 2561 64 155
56
43
เด็กหญิงอนัญญา ครุฒฉ่ำ
2 8 4 2548 30 5 2561 64 157
57
44
เด็กหญิงทิพย์สุดา มาสุ
2 24 3 2549 30 5 2561 40 155
58
45
เด็กหญิงธัญชนก ต้นแทน
2 30 6 2548 30 5 2561 55 157
59
46
เด็กหญิงปัณฑารีย์ เกตุไทย
2 23 5 2549 30 5 2561 50 154
60
47
เด็กหญิงศิรินภา หยวกทอง
2 7 6 2548 30 5 2561 40 157
61
48
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถาวรมงคล
2 1 9 2549 30 5 2561 44 153
62
49
เด็กหญิงนิชาภา รอดเกิด
2 28 8 2548 30 5 2561 45 147
63
50
เด็กหญิงพัชชา เดชี
2 23 6 2549 30 5 2561 39 150
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu