2018-2019 õppeaasta üldtööplaan
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
Kinnitatud õppenõukogu poolt 31.08.2018 nr.1-2
6
Üldtööplaan 2018-2019 õppeaasta
7
Õppeaasta teemaMu arm
8
Õppeaasta eesmärgid1. Toetada laste arengut koostöös perekonnaga. 2. Toetada väärtuskasvatuse kaudu rahvusliku identiteedi kujunemist.
3. Jätkata info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kaasajastamisega, siduda need õppekorralduse, õppekavade ja õpetajakoolituse osas ühtseks tervikuks
4. Jätkata laste/õpilaste ökoloogilise maailmapildi kujundamisega
9
Õppeperioodid1. õppeperiood 01.09.2018 - 30.11.2018 2. õppeperiood 03.12.2018 - 15.03.2019
3. õppeperiood 18.03.2019 - 11.06.2019
10
Koolivaheajad1. 22.10.2018 - 28.10.2018
2. 24.12.2018 - 06.01.2019
3. 25.02.2019 - 03.03.2019
4. 22.04.2019 - 28.04.2019
5. 12.06.2019 - 31.08.2019
11
AegTegevusVastutaja/läbiviijaMärkused
12
Eestvedamine ja juhtimine
13
Sisehindamine ja sisekontroll: päevikute ja töökavade kontroll e-Koolis
S.Sirel, S.Lepikpidev
14
Sisekontrolli plaanS.Sirel september
15
31.08. kell 9.30Õppenõukogu koosolek: 1. õppenõukogu sekretäri valimine; 2. lasteaia ja kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine; 3. üldtööplaani kinnitamine; 4. hoolekogusse õpetajate esindajate valimine; 5. sisehindamise tulemustena tehtud ettepanekud; 6. õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ja riskide vältimiseks meetmete kavandamine; 7.lasteaiarühmade jaotumine. S.Sirel
16
28.11. kell 13.30Õppenõukogu koosolek: 1. I õppeperioodi õppe-kasvatustöö analüüs, tugisüsteemide toimimine. 2. Õppekirjanduse tellimine. S.Sirel
17
13.03. kell 13.30Õppenõukogu koosolek: II õppeperioodi õppe-kasvatustöö analüüs, tugisüsteemide toimimine.S.Sirelkooli õppenõukogu alarühmale
18
Õppenõukogu koosolek: 1. Lasteaia õppe- ja kasvatustöö analüüs ja hindamine.
S. Sirellasteaia õppenõukogu alarühmale
19
31.05. kell 13.15Õppenõukogu koosolek: III õppeperioodi õppe-kasvatustöö kokkuvõte lasteaias ja koolis. 2. Koolivalmiduskaardi väljastamine lasteaia õppekava läbinuile. 3. Sisehindamise tulemuste esitamine. S.Sirel
20
Sisehindamise vahearuande täitmineS.Sirel, S.Lepikmai-juuni
21
Sisehindamise kokkuvõteS.Sirel, S.Lepikjuuni
22
Personalijuhtimine
23
Juhtkonna koosolekS.Sirelvastavalt vajadusele
24
Kooli õpetajate koosolekS.Sirel1x kuus reedel kell 13.15
25
Lasteaiaõpetajate koosolekS.Sirel1x kuus kolmapäeval kell 13.30
26
Halduspersonali koosolekS.Sirelvastavalt vajadusele
27
Töötasu arvutused, koormusedS.Sirel
september, jaanuar, vastavalt vajadusele
28
Töölepingute sõlmimine uute töötajategaS.Sirelvastavalt vajadusele
29
Puhkusegraafikute koostamineS.Sirelmärts
30
Õppe- ja kasvatusprotsess
31
Lasteaia nädalaplaanidega tutvumineS.Lepikekoolis nädala alguses
32
Õpetajate töökavadega tutvumineS.Lepikekoolis trimestri alguses
33
EHIS-esse andmete sisestamine ja kinnitamine: pedagoogidS.Lepikiga kuu 5.-10.kuupäevaks
34
EHIS-esse andmete sisestamine ja kinnitamine: õppuridS.Lepikiga kuu 5.-10. kuupäevaks
35
EHIS-esse andmete sisestamine ja kinnitamine: õppeasutuse üldandmed
S.Lepik05.-10.09., 20.-25.01.
36
Tugisüsteemide töölerakendamineS.Sirelseptembris õpilaste kaardistamine tugisüsteemide jaoks
37
Logopeedilise abi vajalikkuse väljaselgitamine koolis ja lasteaias
V.Raide
38
Pikapäevarühma töö alustamine, avaldusedS.Sirelseptember
39
Ringide töö alustamineringijuhidalates 10.09.2018
40
Tegevuste ja tundide vaatlusS.Lepikvastavalt sisekontrolli plaanile
41
Ümarlauad: õppurite arengu vaatluse tulemusedS.Sirelvastavalt vajadusele
42
Õppeperioodi kontrolltööde graafiku koostamineS.Lepikiga trimestri alguses
43
Eelkooli töö alustamine, kohtumine lastevanemategaS.Sirel, S.Münterkaasatud õppealajuhataja, logopeed-eripedagoog
44
Arenguvestlused lasteaia-kooliõpetajategaS.Sireljuuni
45
Koolituskavade ülevaatamine - lähtudes arenguvestluse tulemustest
S.Sirel, S.Lepik
46
Ekoolis uue õppeaasta ettevalmistusS.Lepikjuuni, august
47
Koostöö huvigruppidega
48
LapsevanemadS.Sirel
eelkool, uute lastevanematega kohtumine jmt
49
Lastevanemate koosolekud rühmades ja klassidesrühma- ja klassiõpetajadprotokollid!
50
Lastevanemate üldkoosolekS.Sirel
51
Hoolekogu koosolekudS.Sirel
52
Rajaleidja - logopeedilise abi väljaselgitamine koolis ja lasteaias, nõustamine
S.Sirel
53
Kirjastused Avita, Koolbri, Studium - õppekirjanduse tellimineS.Lepikoktoober-november
54
Kose KultuurikeskusS.Sirel, S.Lepikerinevad südmused, teatrid
55
Kosejõe Kool - spordiringi töö november-märtsM.Paris
56
Kose Gümnaasium: õpetajate päev, lahtiste uste päev IV klassile, maakonna õpilasüritustele bussi tellimineS.Sirel, S.Lepik, S.Hanikat
57
Oru Põhikool: lahtiste uste päev IV klassile, ühised tegevusedS.Sirel
58
Kose Teataja: artiklid tegevuste kohtaS.Sirel
59
Kose PäästekompaniiS.Sirel, S.LepikTulest targem - lasteaiale, III klassile, evakuatsiooniõppus jmt
60
Kose KunstikeskusS.Sirelrobootikaring
61
Kose-Uuemõisa KülakeskusS.Lepik, A.Vooremäe erinevate südmuste läbiviimine: sügispidu, jõulupidu jmt.
62
Kose-Uuemõisa RaamatukoguS.Lepik, R.Kruuserinevate sünduste korraldamine: emakeelenädal, kohutmine kirjanikuga, raamatukogutunnid, ettelugemispäev
63
MaleringJ.Urgas
64
JalgpallK.HordoFC Kose
65
Kose Hambaravi kabinet - hammate profülaktiline kontrollS.Lepik, M.Veering
66
Ressursside juhtimine
67
Tagasiside ressursside kasutamisestS.Sirelpidev
68
Valda sööjate arvu teatamineS.Lepikkuu viimane tööpäev
69
Lasteaia õppevahendite ostmineS.Sirelseptember
70
Eelarve koostamine 2019.aastaksS.Sirel
71
Õppekirjanduse tellimine 2019-2020 õppeaastaks: Avita, Koolibri, Studium
S.Lepiknovember
72
Rakendustrükiste, mütside tellimineS.Sirel, S.Lepikmai
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu