ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร รส.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สถานะการส่งเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์
การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561  คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลั
2
ที่ชื่อ - สกุลโรงเรียนเดิมจังหวัดสถานะ
วันที่รับเอกสาร
เวลาหมายเหตุ
3
1
เด็กชายสุพัฒน์ วงษ์ปักษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปทุมธานียืนยันสิทธิ์20 ก.พ. 256110.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
4
2เด็กชายธนิศร ไผ่นวลราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256113.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
5
3
เด็กชายวรัญญู เลาห์พงศ์ไพศาล
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256110.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
6
4นายภาคพงศ์ อิทธิกุลราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์14 ก.พ. 256116.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
7
5
เด็กชายปิยพนธ์ บูรณรัช
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
8
6
เด็กชายจิระกันต์ สุจริต
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์9 ก.พ. 256117.19 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
9
7
เด็กชายวชิรวิทย์ ประพฤทธิพงษ์
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
10
8
เด็กหญิงอภิชญา ปวบุญสิริวงศ์
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
11
9
เด็กหญิงชัญญา ไชยรุ่งเรือง
ปลูกปัญญานครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256116.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
12
10นางสาวปุณณนัดดา ศิริสุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
13
11
เด็กชายปัณณวิชญ์ สุริยพงศ์
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
14
12
เด็กหญิงจิรัชญา ประจญกิจชัย
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
15
13นายเวทิต กัลย์จรัสราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์19 ก.พ. 256114.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
16
14
เด็กหญิงมนสิชา เอื้ออาภรณ์
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
17
15
เด็กชายภัทรพงศ์ ไชยปุรณะ
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256116.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
18
16
เด็กหญิงอิฏฐาพร มณีเนตร
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
19
17เด็กชายณัฐพล รมยาคมราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
20
18
นางสาวนุชมาศ ศรีมิ่งมงคลกุล
ปากช่องนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
21
19
เด็กชายณัฐดนัย ตรีสกุล
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์15 ก.พ. 256116.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
22
20
นายกิตติภูมิ ขันตินุกูลธานนท์
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์16 ก.พ. 256116.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
23
21
นางสาวจันทร์ภัทรมน พงษ์พิมาย
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
24
22นายภาดา มหาพฤกษพงศ์ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
25
23นายพนธกร ยุทธกิจราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256110.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
26
24
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รัตนารักษ์
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์15 ก.พ. 256110.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
27
25
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคดี
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
28
26
เด็กชายภัทรธร เนื่องนิยม
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256116.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
29
27
เด็กชายศุภวิชญ์ กาญจนนพวงศ์
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์15 ก.พ. 256110.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
30
28
เด็กหญิงรุ่งนภา ครบปรัชญา
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
นครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
31
29
เด็กชายกริชชัย ตรียาวณิชย์
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
32
30
เด็กหญิงกัณฐิกา กล่อมจอหอ
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์16 ก.พ. 256115.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
33
31
เด็กชายภูริภัทร จารุพิสิฐไพบูลย์
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์19 ก.พ. 256114.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
34
32
เด็กชายจักรดุลย์ ธรรมใจ
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
นครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
35
33
เด็กหญิงชญาดา สอนตะวงศ์
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256114.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
36
34
เด็กชายจารุภัทร โคตรบัญชา
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
37
35
เด็กหญิงธัญธิตา อารีเอื้อ
มารีย์วิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
38
36นางสาวชาลิสา ศรีวิไลสุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์14 ก.พ. 256116.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
39
37
นายอินทัช ยิ่งสิทธิ์สิริ
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์9 ก.พ. 256115.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
40
38
เด็กชายพันธุ์ประภัส จิตรประเสริฐ
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256110.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
41
39
เด็กชายปฏิภาณ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256118.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
42
40
เด็กหญิงปณาลี บำรุงเกาะ
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
43
41นางสาวณัฐมน โปรยกลางสุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256116.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
44
42เด็กหญิงอภิญญา นงนอกมารีย์วิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
45
43เด็กชายวัศพล ยุธาชิตราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
46
44
เด็กชายปัณณวัฒน์ ศิลป์ประเสริฐ
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
47
45
เด็กหญิงเตชินี กุกำจัด
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
48
46
นางสาวจุฑาศินี อาศัยนา
พิมายวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
49
47เด็กชายธนพศ สิมาชัยชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
50
48
เด็กหญิงปานฤทัย ชัยสิน
ชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิยืนยันสิทธิ์14 ก.พ. 256116.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
51
49
เด็กชายอนันตชา ภูคงคา
ชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิยืนยันสิทธิ์16 ก.พ. 256112.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
52
50
เด็กหญิงพจณียา ใจภักดี
แก้งคร้อวิทยาชัยภูมิยืนยันสิทธิ์19 ก.พ. 256114.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
53
51
เด็กหญิงเบญญทิพย์ จรูญพันธุ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ยืนยันสิทธิ์9 ก.พ. 2561 14.48 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
54
52
เด็กหญิงพริ้วเด่น ไชยชิต
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
55
53
เด็กหญิงรักชนก วงศ์ธนัฐกุล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
56
54
เด็กชายพชร โรจน์ศิริทรัพย์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
57
55
เด็กชายวงศธร วงศ์สุขสวัสดิ์
บุรีรัมย์พิทยาคมบุรีรัมย์ยืนยันสิทธิ์17 ก.พ. 256116.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
58
56
เด็กหญิงวิวรรธณี กังวานศุภพันธ์
สิรินธรสุรินทร์ยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
59
57
เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท
สิรินธรสุรินทร์ยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
60
58
นางสาวพิมพ์ญาดา อุทัยวัฒนานนท์
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กรุงเทพมหานคร
ยืนยันสิทธิ์14 ก.พ. 256116.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
61
59
เด็กหญิงญาณิศา เจริญสวัสดิ์
สามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
ยืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256113.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
62
60
เด็กหญิงสุชานันท์ บัวรักษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรุงเทพมหานคร
ยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256118.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
63
จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์60คน
64
จำนวนนวนผู้สละสิทธิ์0คน
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
วมว. รส.
 
 
Main menu