area_plan61_ส่ง สนผ.สพฐ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำชี้แจงการบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
2
3
ข้อตกลงเบื้องต้น
4
1. ให้ผู้ใช้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน เช่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หรือ สพม.20
5
2. โปรแกรมได้เชื่อมโยงข้อมูลทุกส่วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งการคำนวณและข้อความสำคัญ
6
3. โปรแกรมได้มีการป้องกันการแก้ไขในส่วนสำคัญ อนุญาตให้ป้อนข้อมูลได้เฉพาะในสดมภ์ที่มีพื้นเป็นสีฟ้า
เท่านั้น
7
4. Sheet สำหรับป้อนข้อมูลจะมี ดังนี้
8
- งบหน้า
9
- แบบที่ 1- แบบสรุป ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใดๆ โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด
10
- Sheet ที่จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ ได้แก่
11
- กลุ่มงบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) ประกอบด้วย Sheet โครงการบริหาร 2-1-1 และ Sheet แบบที่ 2-1-1
12
- กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน ประกอบด้วย Sheet โครงการภารกิจ 2-2-1 ถึง 2-2-7
13
และ Sheet แบบที่ 2-2-1 ถึง 2-2-7
14
- กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย Sheet โครงการพัฒนา 2-3-1 ถึง 2-3-6 และ Sheet แบบที่ 2-3-1 ถึง 2-3-6
15
โดย Sheet ที่ป้อนข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กับเป็นคู่ เช่น
16
Sheet โครงการบริหาร 2-1-1 จะทำงานสัมพันธ์กับ Sheet แบบที่ 2-1-1
หรือ
17
Sheet โครงการภารกิจ 2-2-1 จะทำงานสัมพันธ์กับ Sheet แบบที่ 2-2-1
18
ให้ผู้ใช้สังเกตตัวเลข Sheet ที่สัมพันธ์กันจะมีตัวเลขเหมือนกัน
19
ลำดับขั้นตอนการป้อนข้อมูล
20
1. การป้อนข้อมูลใน Sheet งบหน้า ให้ผู้ใช้ป้อน
21
ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อเจ้าหน้าที่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ที่สะดวกในการติดต่อ) และชื่อผู้อำนวยการกลุ่ม
22
2. การป้อนข้อมูลใน Sheet โครงการ
23
1. ชื่อโครงการ ให้พิมพ์ชื่อโครงการตามต้องการ (ยกเว้น Sheet โครงการบริหารไม่ต้องพิมพ์ โปรแกรมกำหนดชื่อไว้ให้แล้ว)
24
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ ให้คลิกเลือกเลขกลยุทธ์ ตามต้องการ เฉพาะใน Sheet โครงการภารกิจ 2-2-1 ถึง 2-2-7
25
3. หลักการและเหตุลผล ให้พิมพ์เฉพาะใจความสำคัญโดยสังเขป ไม่เกิน 13 บรรทัด
26
4. วัตถุประสงค์ ให้พิมพ์วัตถุประสงค์ของโครงการ
27
5. เป้าหมาย ให้พิมพ์เป้าหมายของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
28
6. งบประมาณ โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลจาก Sheet แบบที่ 2 ในทุกโครงการ
29
7. กิจกรรมหลัก โปรแกรมจะเชื่อมโยงกิจกรรมหลักจาก Sheet แบบที่ 2 ในทุกโครงการ
30
8. ผลผลิต (Output) ให้พิมพ์ผลผลิตของโครงการ
31
9. ผลลัพธ์ (Outcome) ให้พิมพ์ผลลัพธ์ของโครงการ
32
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ให้พิมพ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
33
เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลใน Sheet โครงการแต่ละโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปทำงานใน Sheet แบบที่ 2- ... ของโครงการ
34
ที่สัมพันธ์กัน เพื่อจะได้แล้วเสร็จเป็นรายโครงการ เช่น
35
หากป้อนข้อมูลใน Sheet โครงการบริหาร 2-1-1 เสร็จ ให้ไปป้อนข้อมูลใน Sheet แบบที่ 2-1-1 เป็นต้น
36
37
3. การป้อนข้อมูลใน Sheet แบบที่ 2-... (เฉพาะ กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน และกลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
38
3.1 ให้ป้อนชื่อกิจกรรมหลักที่ต้องการ แทน ข้อความ กิจกรรมหลักที่.... เช่น การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
39
แทน กิจกรรมหลักที่ 1
40
(เหตุผลที่มีข้อความ กิจกรรมหลักที่ ... เพราะต้องการให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องพิมพ์ข้อความใน Cell ใด ซึ่งโปรแกรมกำหนดให้มี
41
กิจกรรมหลักได้สูงสุด 10 กิจกรรม กรณีที่ผู้ใช้มีกิจกรรมหลัก เพียง 5 กิจกรรมหลัก ให้ผู้ใช้ลบข้อความ กิจกรรมหลักที่ 6
42
ถึงกิจกรรมหลักที่ 10 ออกจากไฟล์)
43
3.2 ให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลขที่ในแถวรายการประเภทรายจ่ายที่ต้องการ เฉพาะช่องสีฟ้า ซึ่งเกณฑ์ค่าใช้จ่ายบางรายการได้กำหนด
44
ให้เป็นอัตราเดียวกันไว้ในโปรแกรมแล้ว เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้ป้อนจำนวนคนและจำนวนวัน
45
สำหรับอัตราค่าอาหารต่อวันโปรแกรมกำหนดไว้ 200 บาท และจะคำนวณงบประมาณให้โดยอัตโนมัติ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...