แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยที่ 2 (การตอบกลับ)1/60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEQ
1
ประทับเวลาคะแนนห้อง
เลขที่
ชื่อ-นามสกุลที่อยู่อีเมล
2
6/7/2017, 9:06:339 / 10
ม.1/10
50ด.ญ.สุนิสา พากเพียร
3
12/7/2017, 9:55:438 / 10ม.1/530
ด.ช.นภัสรพี ศิริมิตรตระกูล
ntun17781@ntun.ac.th
4
12/7/2017, 9:56:339 / 10ม.1/538ด.ญ.อำพร จองปุ๊ก ntun17789@ntun.ac.th
5
12/7/2017, 9:56:537 / 10ม.1/532
เด็กหญิงเมธาวี อุ่นเจริญ
ntun17783@ntun.ac.th
6
12/7/2017, 9:57:107 / 10ม.1/535
ด.ญ.ณัฎฐณิชา โพมั่นสาร
ntun17786@ntun.ac.th
7
12/7/2017, 9:57:257 / 10ม.1/544ด.ช.วริศ มีศรีntun17795@ntun.ac.th
8
12/7/2017, 9:57:366 / 10ม.1/537ด.ช.ชนนน บุรจรรย์ntun17788@ntun.ac.th
9
12/7/2017, 9:57:444 / 10ม.1/529
ด.ญ.นภสวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
ntun17780@ntun.ac.th
10
12/7/2017, 9:58:129 / 10ม.1/527
ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์ฟู
ntun17778@ntun.ac.th
11
12/7/2017, 9:58:355 / 10ม.1/548ด.ญ.อุคริศา ชูช่วยntun17799@ntun.ac.th
12
12/7/2017, 9:58:357 / 10ม.1/528
ด.ญ.ดมิศรามล พระจันทร์
ntun17779@ntun.ac.th
13
12/7/2017, 9:59:0410 / 10ม.1/543ด.ช.ศุภกร พุ่มเรืองntun17794@ntun.ac.th
14
12/7/2017, 10:00:339 / 10ม.1/547ด.ญ.พัชมณฑ์ ภู่ศิริntun17798@ntun.ac.th
15
12/7/2017, 10:00:407 / 10ม.1/525
ด.ญ.ลักษมล วงษ์ศรีแก้ว
ntun17776@ntun.ac.th
16
12/7/2017, 10:00:427 / 10ม.1/531ด.ช.ภคิน วงค์ถนอมntun17782@ntun.ac.th
17
12/7/2017, 10:01:088 / 10ม.1/534ด.ญ.ชุตินันต์ โอล่าntun17785@ntun.ac.th
18
12/7/2017, 10:01:367 / 10ม.1/536ด.ญ.ชาลิสา โอรพันธ์ntun17787@ntun.ac.th
19
12/7/2017, 10:01:563 / 10ม.1/546
ด.ญ พิมพ์นารา ไพฑูรย์
ntun17797@ntun.ac.th
20
12/7/2017, 10:02:127 / 10ม.1/540ด.ญ.วิญาดา บุญเเย้ม
shirosora236@gmail.com
21
12/7/2017, 10:02:476 / 10ม.1/545ด.ญ.ทักษพร ผาพันธุ์ntun17796@ntun.ac.th
22
12/7/2017, 10:03:144 / 10ม.1/539
ด.ญ.ปารย์ประภา สมบัติทยานนท์
ntun17790@ntun.ac.th
23
12/7/2017, 10:03:164 / 10ม.1/542
ด.ญ. ปรียาภัทร มณีโชติ
ntun17793@ntun.ac.th
24
12/7/2017, 10:04:136 / 10ม.1/541
กฤติพัฒน์ เลิศศาสตร์วัฒนา
ntun17792@ntun.ac.th
25
12/7/2017, 10:05:043 / 10ม.1/526สหรัฐ หมัดแก้วntun17777@ntun.ac.th
26
12/7/2017, 10:05:492 / 10ม.1/533
ด.ญ.ฐปนรรฆ์ ปานเพ็ชร์
ntun17784@ntun.ac.th
27
12/7/2017, 14:04:256 / 10ม.1/945รัชพล ลานทองntun17788@ntun.ac.th
28
12/7/2017, 14:04:275 / 10ม.1/941
ด.ชสุวพีร์ ชินทิพยโสภณ
ntun17984@ntun.ac.th
29
12/7/2017, 14:04:585 / 10ม.1/928ปิ่นมนัส สงวนวงศ์ntun17971@ntun.ac.th
30
12/7/2017, 14:05:142 / 10ม.1/946สพล บุญมาเลิศntun17989@ntun.ac.th
31
12/7/2017, 14:05:422 / 10ม.1/926
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ทองเหลืแ
ntun17969@ntun.ac.th
32
12/7/2017, 14:05:506 / 10ม.1/930
ด.ช.ณัฐพล เอี่ยมบุรานนท์
ntun17973@ntun.ac.th
33
12/7/2017, 14:05:555 / 10ม.1/932ด.ช. รุจิเดช ลาวังntun17975@ntun.ac.th
34
12/7/2017, 14:06:066 / 10ม.1/929
ด.ญ.ภัทรวดี แป้นไพศาล
ntun17972@ntun.ac.th
35
12/7/2017, 14:06:234 / 10ม.1/927ภาณุภัทร แพทยารักา์ntun17970@ntun.ac.th
36
12/7/2017, 14:06:523 / 10ม.1/938อิทธิพล ภู่ขาวntun17981@ntun.ac.th
37
12/7/2017, 14:07:135 / 10ม.1/942ด.ญ ฐานิดา มิ่งขวัญ ntun17985@ntun.ac.th
38
12/7/2017, 14:07:133 / 10ม.1/944
ด.ช.กิตติศักดิ์ ฝุงที
ntun17987@ntun.ac.th
39
12/7/2017, 14:07:365 / 10ม.1/931ธนภัทร ชื่นตา
Thanapat07@gmail.com
40
12/7/2017, 14:08:013 / 10ม.1/925ด.ญ.นิศมา วงษ์มะเซาะntun17968@ntun.ac.th
41
12/7/2017, 14:08:554 / 10ม.1/937ศุภวิชญ์ ศรีคชะntun17980@ntun.ac.th
42
12/7/2017, 14:09:224 / 10ม.1/936ปภังกร ไพยูลย์ntun17979@ntun.ac.th
43
12/7/2017, 14:09:454 / 10ม.1/948ด.ญ.ชนิตาพร บินยูซบntun17991@ntun.ac.th
44
12/7/2017, 14:09:486 / 10ม.1/943
ชินนพัฒน์ โสภณอภิวัฒน์
ntun17986@ntun.ac.th
45
12/7/2017, 14:10:425 / 10ม.1/947พุฒิเมษ ชาวกงจังร์ntun17990@ntun.ac.th
46
12/7/2017, 14:10:464 / 10ม.1/940ด.ญ.นภัสสร ยะก๊บntun17983@ntun.ac.th
47
12/7/2017, 14:11:112 / 10ม.1/939
ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ มีวิเชียร
ntun17982@ntun.ac.th
48
12/7/2017, 14:11:274 / 10ม.1/935
ด.ช.วีรภัทร แก้วสวัสดิ์
ntun17978@ntun.ac.th
49
12/7/2017, 14:13:494 / 10ม.1/934ด.ญ.ชนาพร จำรักษาntun17977@ntun.ac.th
50
12/7/2017, 14:14:183 / 10ม.1/933
ด.ญกานต์สิริ ซุนอื้อ
ntun17976@ntun.ac.th
51
13/7/2017, 10:01:197 / 10ม.1/732
เด็กหญิง กุลธิดา แช่มช้อย
ntun17879@ntun.ac.th
52
13/7/2017, 10:02:005 / 10ม.1/738
ด.ช.วัชรเกียรติ แก่นทรัพย์
ntun17885@ntun.ac.th
53
13/7/2017, 10:02:245 / 10ม.1/734
ด.ช.ศรัณย์ ศรีสลวยกุล
ntun17881@ntun.ac.th
54
13/7/2017, 10:03:1610 / 10ม.1/731
ด.ญ.พัสน์นันท์ ศรีหิรัญ
ntun17878@ntun.ac.th
55
13/7/2017, 10:03:466 / 10ม.1/735พิมพิชญา กลิ่นขจรacare.kj@gmail.com
56
13/7/2017, 10:04:148 / 10ม.1/733ด.ญ.นภัสสร ธิราเพ็ชรntun17880@ntun.ac.th
57
13/7/2017, 10:04:189 / 10ม.1/740ด.ช.โจนาธาน สุดขาวntun17887@ntun.ac.th
58
13/7/2017, 10:04:376 / 10ม.1/744ด.ช.ชลภูมิ สีหาสุข
ntun17891s@ntun.ac.th
59
13/7/2017, 10:04:387 / 10ม.1/736ด.ญ.ชัญญา คุ้มรักษา
chanyakhumraksa.1818@gmail.com
60
13/7/2017, 10:04:499 / 10ม.1/748
ด.ช. อชิรวิชญ์ โกเชเลว่า
ntun17895@ntun.ac.th
61
13/7/2017, 10:05:078 / 10ม.1/726
ด.ญ.อชิรญาณ์ พะเนินศรี
ntun17873@ntun.ac.th
62
13/7/2017, 10:05:115 / 10ม.1/727ด.ช.นรา จูอัศวบรรจงntun17874@ntun.ac.th
63
13/7/2017, 10:06:145 / 10ม.1/728
ด.ญ.ณัฐกานต์ ประเสริฐลาภ
ntun17875@ntun.ac.th
64
13/7/2017, 10:06:167 / 10ม.1/729
เด็กชายวรรณวัฒน์ เอ้งฉ้วน
ntun17876@ntun.ac.th
65
13/7/2017, 10:06:216 / 10ม.1/725ด.ช. คณพศ กองสุขntun17872@ntun.ac.th
66
13/7/2017, 10:06:226 / 10ม.1/737
ด.ช.จักรภพ หลิ่วพัฒนวงศ์
ntun17884@ntun.ac.th
67
13/7/2017, 10:06:546 / 10ม.1/730
เด็กหญิงปานชนก พินิจการ
ntun17877@ntun.ac.th
68
13/7/2017, 10:07:297 / 10ม.1/742
ด.ช.ปุญญพัฒน์ วงศ์หิรัญสมบัติ
ntun17889@ntun.ac.th
69
13/7/2017, 10:07:306 / 10ม.1/741
ด.ญ.ชนากานต์ สีปานมั่น
ntun17888@ntun.ac.th
70
13/7/2017, 10:08:034 / 10ม.1/743ด.ญ.อรณิชา พวรรณาntun17890@ntun.ac.th
71
13/7/2017, 10:08:438 / 10ม.1/739
ด.ช.รุ่งโรจน์ เปี่ยมสาขา
ntun17886@ntun.ac.th
72
13/7/2017, 10:09:059 / 10ม.1/746ด.ญ.น้ำริน ชื่นสกุลntun17893@ntun.ac.th
73
13/7/2017, 10:09:566 / 10ม.1/747ปัญณภัทร มิโซะคามิntun17894@ntun.ac.th
74
13/7/2017, 14:09:308 / 10ม.1/319ด.ช.ปพน คิดซื่ิอntun17700@ntun.ac.th
75
13/7/2017, 14:09:567 / 10ม.1/324
ด.ช.ภูติภูมิ ทองอินทร์
ntun17707@ntun.ac.th
76
13/7/2017, 14:10:158 / 10ม.1/330
ธีระธันญ์ บุญปัญญาธนภัทร์
ntun17713@ntun.ac.th
77
13/7/2017, 14:10:425 / 10ม.1/322
เด็กหญิงมั่นใจ บุญชนะมนตรี
ntun17705@ntun.ac.th
78
13/7/2017, 14:11:186 / 10ม.1/329ธนวัฒน์ ศรีวะปะntun17712@ntun.ac.th
79
13/7/2017, 14:11:577 / 10ม.1/320
ด.ช. พีรวิชญ์ ชาวเวียง
ntun17702@ntun.ac.th
80
13/7/2017, 14:12:297 / 10ม.1/327วิชาดา บัววันntun17710@ntun.ac.th
81
13/7/2017, 14:13:118 / 10ม.1/326
ด.ญ. พิรญาณ์ ได้ทุกทาง
ntun17709@ntun.ac.th
82
13/7/2017, 14:13:215 / 10ม.1/323ด.ญ.กันติชา ศรีโปฎกntun17706@ntun.ac.th
83
13/7/2017, 14:13:4810 / 10ม.1/318ด.ช.อธิภัทร คำสอนntun17699@ntun.ac.th
84
13/7/2017, 14:14:009 / 10ม.1/333ด.ช.นพวิน แก้ววงศ์ษา
ntun177716@ntun.ac.th
85
13/7/2017, 14:14:116 / 10ม.1/321
ด.ช.ธนวัฒน์ บุญญวัฒน์วณิชย์
ntun17703@ntun.ac
86
13/7/2017, 14:14:518 / 10ม.1/325ด.ญ.อธิชา สายตาntun17708@ntun.ac.th
87
13/7/2017, 14:15:145 / 10ม.1/317
ด.ญ.สุภานัน ดาราสุวรรณศรี
ntun17698@ntun.ac.th
88
13/7/2017, 14:15:147 / 10ม.1/328ด.ญ.ต้นกล้า รักษายศntun17711@ntun.ac.th
89
13/7/2017, 14:15:356 / 10ม.1/331
ด.ญ.ธมลภัค ตู้ประกาย
ntun17714@ntun.ac.th
90
13/7/2017, 14:15:435 / 10ม.1/332ด.ญ.ศศิธร หลักธรรมntun17715@ntun.ac.th
91
14/7/2017, 13:10:305 / 10ม.1/425
ด.ช. ชัยพันธ์ พงศ์พิทยานันต์
ntun17742@ntun.ac.th
92
14/7/2017, 13:10:593 / 10ม.1/429
ด.ญ.ชุติกาญจน์ แก้ววิเศษ
ntun17746@ntun.ac.th
93
14/7/2017, 13:10:5910 / 10ม.1/417
ด.ญ.พัณณิตา พจน์โยธิน
ntun17734@ntun.ac.th
94
14/7/2017, 13:11:167 / 10ม.1/423ด.ช.บวรพิตร นิลสนธิntun17740@ntun.ac.th
95
14/7/2017, 13:11:209 / 10ม.1/418ด.ญ. ณปภัช บุญมายศntun17735@ntun.ac.th
96
14/7/2017, 13:11:324 / 10ม.1/421ด.ช.ปาราเมศ แซเผาะntun17738@ntun.ac.th
97
14/7/2017, 13:11:486 / 10ม.1/430ด.ญ.หทัยชนก ราชาครูntun17747@ntun.ac.th
98
14/7/2017, 13:12:244 / 10ม.1/422
ด.ช.กมลศัลย์ สมบัติทยานนท์
ntun17739@ntun.ac.th
99
14/7/2017, 13:12:434 / 10ม.1/427ด.ช.สหภูมิ เสนากิจntun17744@ntun.ac.th
100
14/7/2017, 13:13:076 / 10ม.1/426ด.ช นภัสกร สีม่วงntun17743@ntun.ac.th
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu