แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
ตำบลรพ.สต.
ชื่อวัดที่ประเมิน
ผลการประเมินฯ
2
3
กฤษณากฤษณาบ้านสวัสดีไม่ผ่าน
4
กันทรารมย์กันทรารมย์โคกสูงไม่ผ่าน
5
โสภณวิหารไม่ผ่าน
6
โคกโพนโคกโพนผ่าน
7
โคกเพชรโคกเพชรโคกเพชรไม่ผ่าน
8
บ้านโคกเพชรผ่าน
9
ไม่ผ่าน
10
บ้านโนนสำราญผ่าน
11
ไม่ผ่าน
12
บ้านเปียมตะลวกไม่ผ่าน
13
บ้านภูมิศาลาผ่าน
14
ไม่ผ่าน
15
บ้านระกาผ่าน
16
ไม่ผ่าน
17
บ้านเสลาผ่าน
18
ไม่ผ่าน
19
ภูมิศาลาผ่าน
20
ระกาผ่าน
21
เสลาผ่าน
22
จะกงจะกงที่พักสงฆ์กองหลวงไม่ผ่าน
23
ตะเคียนกะกำไม่ผ่าน
24
ใจดีใจดีใจดีไม่ผ่าน
25
ทะลอกผ่าน
26
ลำภูผ่าน
27
ดองกำเม็ดกันจานกระโพธิ์ช่างหม้อผ่าน
28
ดองกำเม็ดไม่ผ่าน
29
ตราดพัฒนาผ่าน
30
บ้านกันจานผ่าน
31
บ้านดองกำเม็ดผ่าน
32
บ้านบิงผ่าน
33
สำนักสงฆ์วิหารตรางผ่าน
34
ตะเคียนตะเคียนตะเคียนผ่าน
35
ที่พักสงฆ์บ้านเวียนผ่าน
36
ทีาพักสงฆ์บ้านตาเสกผ่าน
37
ตาอุดคลองกลางตาอุดผ่าน
38
ศรีโกธารารามไม่ผ่าน
39
นิคมพัฒนากวางขาวค่ายนิคมผ่าน
40
ปราสาทบ่อทองบ้านบ่อทองไม่ผ่าน
41
ปราสาทจันทราปราสาทไม่ผ่าน
42
ที่พักสงฆ์โคกเพชรสวายผ่าน
43
ปรือใหญ่กวางขาวกวางขาวไม่ผ่าน
44
ทับทิมสยาม06โนนสมบูรณ์ไม่ผ่าน
45
ป่าเสรีธรรมไม่ผ่าน
46
ปรือคันปรือคันไม่ผ่าน
47
ปรือใหญ่ตาเบ๊าะเกษมงคลไม่ผ่าน
48
ที่พักสงฆ์คลองแก้วไม่ผ่าน
49
ปรือใหญ่ผ่าน
50
โพธิ์สว่างไม่ผ่าน
51
ลมศักดิ์ลมศักดิ์จันลมผ่าน
52
บ้านกลางผ่าน
53
หนองกาดผ่าน
54
วิทย์จันลมไม่ผ่าน
55
บ้านกลางไม่ผ่าน
56
บ้านอาทิไม่ผ่าน
57
วัดบ้านหนองกาดไม่ผ่าน
58
วัดอาทิไม่ผ่าน
59
ศรีตระกูลโนนเคาะไม่ผ่าน
60
ศรีตระกูลไม่ผ่าน
61
ศรีสะอาดตะเคียนที่พักสงฆ์ร่มเย็นผ่าน
62
ทุ่งบังอีงวิหารผ่าน
63
ศรีสะอาดผ่าน
64
ตะเคียนบังอีงศรีสะอาด
65
สะเดาใหญ่หนองลุงเขวิกไม่ผ่าน
66
ที่พักสงฆ์อุดมมงคลไม่ผ่าน
67
บ้านติมรัตนารามไม่ผ่าน
68
สำโรงสูงไม่ผ่าน
69
โสนขนุนขนุนผ่าน
70
คำเผือผ่าน
71
บ้านสวายผ่าน
72
หนองคล้าป่าหนองคล้าผ่าน
73
อาวอยที่พักสงฆ์โคกกี่ไม่ผ่าน
74
นาเจริญพัฒนาผ่าน
75
ป่าหนองจอกผ่าน
76
ป่าอาวอยผ่าน
77
สนามสามัคคีผ่าน
78
โสนไม่ผ่าน
79
โสนหนองผือผ่าน
80
หนองคล้าไม่ผ่าน
81
อาวอยไม่ผ่าน
82
หนองฉลองตรอยตรอยนิคมไม่ผ่าน
83
ห้วยใต้สมบูรณ์บ้านแขวผ่าน
84
บ้านตาดมผ่าน
85
ปราสาทใต้ผ่าน
86
สมบูรณ์ผ่าน
87
ห้วยสำราญนาก๊อกบ้านคะนาสามัคคีไม่ผ่าน
88
บ้านแทรงไม่ผ่าน
89
บ้านราษีพัฒนาไม่ผ่าน
90
บ้านเสลานาก๊อกไม่ผ่าน
91
บุตาฮีผ่าน
92
วัดบ้านแทรง
93
เสลานาก๊อกไม่ผ่าน
94
ห้วยเหนือห้วยเหนือไทยเทพนิมิตไม่ผ่าน
95
บกจันทร์นครผ่าน
96
หัวเสือหัวเสือสำนักสงฆ์หนองกันแจ่มไม่ผ่าน
97
98
99
100
Loading...