ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีการศึกษา 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีการศึกษา 2558)
2
3
ระดับคุณภาพผลงานคณะ / หน่วยงานรวมทั้งหมด
4
ครุศาสตร์มนุษยศาสตร์ฯวิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์ฯจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนัก
5
จำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนักจำนวนผลงานค่าถ่วงน้ำหนัก
6
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.1)151.50050.540.4242.4
7
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20)
0010.2000010.2
8
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40
10.400000010.4
9
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
10
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)0000000000
11
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
0000000000
12
-บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (1.00)0000000000
13
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
14
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)0000000000
15
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)0000000000
16
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)0000000000
17
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)0000000000
18
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)0000000000
19
รวม161.910.250.540.4263
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...