จำนวนครั้งในการเข้าเวรรักษาการณ์เวลากลางคืน ปี 2562