ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
บรรจุวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
3
ที่รายชื่อโรงเรียน
อำเภอ
วิชาเอก
เลขที่ตำแหน่ง
หมายเหตุ
4
1
นางสาววโรชา หาญยุทธ
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
4947
5
2
นายวชิระ วจนะแสงสิริ
บ้านแม่กอนใน
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
1246
6
3
นางสาวมาลินี วุ้นสีแซง
บ้านปางเฟือง
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
3379
7
4
นางสาววิลาวรรณ เดชะดำรงค์วิเศษ
บ้านแม่ป๋าม
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
3293
8
5
นางสาวฐานิต สุวรรณพิพัฒน์
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
5005
9
6
นางสาวจินต์ศุจี (มัลลิกา) เด่นดอกไม้
บ้านปางเฟือง
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
1315
10
7
นางเดือนจิต เจริญคำ
บ้านรินหลวง
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
8568
11
8
นางสาวจันทิมา สัตย์มาก
เบญจม 2 บ้านน้ำรู
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
933
12
9
นางสาวสรัญรัชต์ ยะจอม
บ้านทุ่งข้าวพวง
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
8781
13
10
นางสาวกฤตยาณี ธิอ้าย
พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
2770
14
11
นางสาวหยาดพิรุณ พะยาจู่
บ้านเมืองคอง
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
1341
15
12
นางสาวยลดา หล้าเหลื้อม
บ้านแม่อ้อใน
เชียงดาว
คณิตศาสตร์
791
16
13
นางสาวนันทวัน จินาติ
บ้านห้วยต้นตอง
ไชยปราการ
คณิตศาสตร์
2274
17
14
นางสาวแคทลียา นิยาย
บ้านแม่ขิ
ไชยปราการ
คณิตศาสตร์
6491
18
15
นางสาววราภรณ์ ธรรมอักษร
บ้านสันป่าแดง
ฝาง
คณิตศาสตร์
9444
19
16
นางสาวปาณิสรา ทาโน
บ้านม่วงชุมฝาง
คณิตศาสตร์
3799
20
17
นางสาวอริษา แก้วใน
บ้านม่อนปิ่นฝาง
คณิตศาสตร์
2123
21
18
นางสาวธัญมณี บุญเล็ก
วิรุณเทพฝาง
คณิตศาสตร์
3169
22
19
นางสาวลักษณ์สุดา จันทร์น้อย
บ้านป่าก๊อ
แม่อาย
คณิตศาสตร์
4674
23
20
นางสาวเวณิกา ขจีพนาลี
บ้านสันต้นหมื้อ
แม่อาย
คณิตศาสตร์
4376
24
21
นายเอกพงษ์ มังกะระ
ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล
แม่อาย
คณิตศาสตร์
4310
25
22
นางสาวศิริณภา รักนา
บ้านแม่สาว
แม่อาย
คณิตศาสตร์
225
26
23
นางสาวสร้อยสุนีย์ ชูรักษา
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เวียงแหง
คณิตศาสตร์
5107
27
24
นางสาวเกวริน จินดาจักร์
บ้านม่วงป็อก
เวียงแหง
คณิตศาสตร์
1693
28
25
นางสาวสุธารัตน์ ปาหมูแก้ว
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
คณิตศาสตร์
5497
29
26
นางสาววสิตา เขียวอ่อน
บ้านกองลม
เวียงแหง
คณิตศาสตร์
7796
30
27
นางสาวหทัยรัตน์ เรือนแก้ว
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
คณิตศาสตร์
64933
31
28
นางสาวเพ็ญประภา จันทร์ศรีงาม
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
คณิตศาสตร์
7834
32
29
นางสาวปิยวรรณ มหาวงศนันท์
บ้านปางป๋อ
เวียงแหง
คณิตศาสตร์
4373
33
30
นายวุฒิชัย ทะนันชัย
บ้านใหม่
เชียงดาว
คอมพิวเตอร์
6464
34
31
นางสาวจิราพร ชิณะญาณ
บ้านเมืองคอง
เชียงดาว
คอมพิวเตอร์
3536
35
32
นางสาวอรวรรณ พรหมพิจารณ์
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
คอมพิวเตอร์
2639
36
33
นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์
ชุมชนบ้านวังจ๊อม
เชียงดาว
คอมพิวเตอร์
3875
37
34
นางสาวศริญญา ศรีใส
บ้านหัวฝาย
ไชยปราการ
คอมพิวเตอร์
8859
38
35
นางสาวกาญจนา ทนุบำรุง
บ้านม่วงชุมฝาง
คอมพิวเตอร์
5009
39
36
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ มาซา
บ้านสันปอธง
แม่อาย
คอมพิวเตอร์
5492
40
37
นางสาวสุปราณี กาบแก้ว
บ้านหลวง
แม่อาย
คอมพิวเตอร์
3192
41
38
นางสาวธรินทร์ญา ปรานต์ชรัสมิ์
บ้านป่าก๊อ
แม่อาย
คอมพิวเตอร์
4337
42
39
นางสาวอรนิชา นามวงค์
บ้านสุขฤทัย
แม่อาย
คอมพิวเตอร์
8947
43
40
นายรังสฤษฎ์ นางาม
รัฐราษฏร์อุปถัมภ์
เวียงแหง
คอมพิวเตอร์
1686
44
41
นางสาวภาวินี กันธง
บ้านรินหลวง
เชียงดาว
ปฐมวัย3780
45
42
นางสาวสุมาลี เหมราช
บ้านอ่าย
ไชยปราการ
ปฐมวัย5030
46
43
นางสาวยุวเรศ ศิริปัญญา
บ้านหัวฝาย
ไชยปราการ
ปฐมวัย5361
47
44
นางสาวจุฑามาศ วังศรี
บ้านสันทรายคองน้อย
ฝางปฐมวัย9130
48
45
นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วศรี
บ้านม่วงชุมฝางปฐมวัย8426
49
46
นางสาวลักขณา โคตรขันติ
บ้านเวียงฝางฝางปฐมวัย7729
50
47
นางสาวขวัญดาว ปาสิงห์
บ้านหนองขี้นกยาง
แม่อาย
ปฐมวัย317
51
48
นายอธิวัฒน์ ไชยธง
บ้านแม่กอนใน
เชียงดาว
พลศึกษา1851
52
49
นายสิทธิพร สุวรรณ
บ้านแม่ขิ
ไชยปราการ
พลศึกษา1402
53
50
นายแดนชัย อรุณชัยศรีรัตน์
บ้านผาแดง
ไชยปราการ
พลศึกษา8106
54
51
นางสาวชุติมา ปิ่นพรหม
บ้านห้วยงูกลาง
ฝางพลศึกษา3709(ส)
55
52
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ
บ้านปางปอยฝางพลศึกษา1814
56
53นายกรกต วางใจบ้านแม่สาว
แม่อาย
พลศึกษา1597
57
54นายวรากร กันวะนาบ้านม่วงป็อก
เวียงแหง
พลศึกษา8438
58
55
นายอนุสรณ์ บุญเทียม
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เวียงแหง
ภาษาจีน2295
59
56
นางสาวอัจฉรา อุตมา
บ้านหนองเขียว
เชียงดาว
ภาษาไทย9103
60
57
นางสาวณัฐภัสสร คุณคำจัน
บ้านสบคาบ
เชียงดาว
ภาษาไทย1955
61
58
นางสาวการะเกต อภิวงศ์
เบญจม 2 บ้านน้ำรู
เชียงดาว
ภาษาไทย1236
62
59
นางสาวมยุรีรัตน์ ปัญญาไว
บ้านหนองเขียว
เชียงดาว
ภาษาไทย1666
63
60
นางสาวอัญญานุช กันกา
บ้านแม่ป๋าม
เชียงดาว
ภาษาไทย1320
64
61
นางนงคราญ ก้อนคำ
บ้านห้วยบง
ไชยปราการ
ภาษาไทย2205
65
62
นางสาวมนัชญา บุญประกอบ
บ้านใหม่หนองบัว
ไชยปราการ
ภาษาไทย2273
66
63
นางสาวสุมิตา ทนันชัย
บ้านต้นโชค
ไชยปราการ
ภาษาไทย42291
67
64
นางสาวเกศินี นิปุณะ
บ้านแม่ทะลบ
ไชยปราการ
ภาษาไทย2179
68
65
นางสาวพิมพ์ธนพร นันภิวงค์
บ้านม่อนปิ่นฝางภาษาไทย2122
69
66
นางสาวกรุณา แจ่มหม้อ
บ้านสันม่วงฝางภาษาไทย2421
70
67
นางสาวสุนิดา ตาสาย
บ้านห้วยเฮี่ยน
ฝางภาษาไทย1855
71
68
นางสาวศิริพรรณ ใจการ
บ้านเวียงหวาย
ฝางภาษาไทย48959
72
69
นางสาวสุวิมล สุขแก้ว
บ้านสันต้นดู่
ฝางภาษาไทย3186
73
70
นายนิรันดร์ บัวหลวง
บ้านม่วงชุมฝางภาษาไทย2325
74
71
นางสาวนิภารัตน์ สุรินทร์
บ้านปางปอยฝางภาษาไทย10922
75
72
นางสาวศุภานิชชา ไชยอักษร
บ้านดงป่าลันฝางภาษาไทย2474
76
73
นางสาวนิชกานต์ ธรรมสอน
บ้านแม่ข่าฝางภาษาไทย2434
77
74
นางสาวอัญชลี วงค์จุมปู
บ้านหลวงฝางภาษาไทย4067
78
75
นางสาวกาญจนา สีตื้อ
บ้านหลวงฝางภาษาไทย3136
79
76
นางสาวนันทนา สิงห์เอ้ย
ชุมชนบ้านคาย
แม่อาย
ภาษาไทย4264
80
77
นางสาวศุราภรณ์ ปกติ
บ้านสันต้นหมื้อ
แม่อาย
ภาษาไทย4367
81
78
นายณัฐวุฒิ สุธรรม
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
แม่อาย
ภาษาไทย9330
82
79
นางสาววิมาลา โตแก้ว
ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
แม่อาย
ภาษาไทย3324
83
80
นายนิติพงษ์ แปงจงกิจ
บ้านเวียงแหง
เวียงแหง
ภาษาไทย7818
84
81
นางสาวจิรัชยา พิษสมอญ
บ้านทุ่งข้าวพวง
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
4884
85
82
นางปวีณา สาลีรัมย์
บ้านป่าบง
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
6806
86
83
นายพฤกษ์ธฤตฎ์ บุญญะ
บ้านสันป่าเกี๊ยะ
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
8727
87
84นายวรวุฒิ พลไชยะบ้านรินหลวง
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
4992
88
85
นางสาวณิชาพัฒน์ ใจสาร
บ้านหัวฝาย
ไชยปราการ
ภาษาอังกฤษ
1572
89
86
นางสาววิภาภรณ์ ไชยเลิศ
บ้านหนองขวางฝาง
ภาษาอังกฤษ
2113
90
87
นางสาวสุธาทิพย์ สระทองหลาง
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ฝาง
ภาษาอังกฤษ
5355
91
88
นางสาวธัญญาทิพย์ ปิงแก้ว
บ้านโป่งไฮ
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
4529
92
89
นายนภัสดล ปัญญายศ
วัดห้วยน้ำเย็น
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
4214
93
90
นางสาวสุวลี สมุทรเขตร์
เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
2396(ส)
94
91
นางสาวระพีพรรณ นาวา
บ้านฮ่างต่ำ
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
3158
95
92
นางสาวสุวนันท์ กองตูม
บ้านแม่กอนใน
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
8443
96
93
นางสาวกนกวรรณ ณ ลำพูน
แกน้อยศึกษา
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
1981(ส)
97
94
นางสาวมณีรัตน์ หล้าก้อน
บ้านเมืองนะ
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
1210
98
95
นายชนาธิป วารมนตรี
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
4688
99
96
นางสาววรณัน ชลอยเมฆ (มะณี)
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
4970
100
97
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธง
ดอยสามหมื่น
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
2338