Burmese Phonetics and IPA Pairs
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGH
1
ConsonantsIPAVowelsIPA##Compiled by Lionslayer@Maung Maung San Mar 12 2011 Freely Redistributable under CC3
2
က/k/က(အသံဝက်)/kə/
3
ကျ/tʃ/ကာ/kà/
4
ကွ/kw/ကာ့/ka̰/
5
ကျွ/tʃw/ကား/ká/
6
/kʰ/ကိ/kḭ/
7
ချ/tʃʰ/ကီ/kì/
8
ခွ/kʰw/ကီး/kí/
9
ချွ/tʃʰw/ကု/kṵ/
10
/ɡ/ကူ/kù/
11
ဂျ/dʒ/ကူး/kú/
12
ဂွ/ɡw/ကေ/kè/
13
ဂျွ/dʒw/ကေ့/kḛ/
14
/ŋ/ကေး/ké/
15
ငွ/ŋw/ကဲ/kɛ́/
16
ငှ/ŋ̊/ကဲ့/kɛ̰/
17
/s/ကော/kɔ́/
18
စွ/sw/ကော့/kɔ̰/
19
/sʰ/ကော်/kɔ̀/
20
ဆွ/sʰw/ကို/kò/
21
/z/ကို့/ko̰/
22
ဇွ/zw/ကိုး/kó/
23
/ɲ/ကက်/keʔ/
24
ညွ/ɲw/ကောက်/kaʊʔ/
25
ညှ/ɲ̥/ကိုက်/kaiʔ/
26
ညွှ/ɲ̥w/ကင်/kì̃/
27
/t/ကင့်/kḭ̃/
28
တြ/tɹ/ကင်း/kí̃/
29
တွ/tw/ကောင်/kaʊ̀̃/
30
/tʰ/ကောင့်/kaʊ̰̃/
31
ထွ/tʰw/ကောင်း/káʊ̃/
32
/d/ကိုင်/kàĩ/
33
ဒြ/dɹ/ကိုင့်/ka̰ĩ/
34
ဒွ/dw/ကိုင်း/káĩ/
35
/n/ကစ်/kiʔ/
36
နွ/nw/ကတ်/ကပ်/kaʔ/
37
နှ/n̥/ကိတ်/keiʔ/
38
နွှ/n̥w/ကုတ်/koʊʔ/
39
/p/ကန်/kà̃/
40
ပျ/pj/ကန့်/kã̰/
41
ပွ/pw/ကန်း/ká̃/
42
ပျွ/pjw/ကိန်/kèĩ/
43
/pʰ/ကိန့်/kḛĩ/
44
ဖျ/pʰj/ကိန်း/keiĩ̃́ĩ/
45
ဖွ/pʰw/ကုန်/kòʊ̃/
46
/b/ကုန့်/ko̰ʊ̃/
47
ဗျ/bj/ကုန်း/kóʊ̃/
48
ဗွ/bw/ကွတ်/kuʔ/
49
/m/ကွန်/kù̃/
50
မျ/mj/ကွန့်/kṵ̃/
51
မွ/mw/ကွန်း/kú̃/
52
မှ/m̥/ကွပ်/kwaʔ/
53
မျှ/m̥j/ကွမ်/kwà̃/
54
မွှ/m̥w/ကွမ့်/kwã̰/
55
/j/ကွမ်း/kwá̃/
56
ယွ/jw/ကယ်/kɛ̀/
57
ယှ/ʃ/
58
ယွှ/ʃw/
59
/ɹ/
60
/l/
61
လျ/lj/
62
လွ/lw/
63
လှ/ɬ/
64
လျှ/ɬj/
65
လွှ/ɬw/
66
/w/
67
ဝှ/ʍ/
68
/θ/
69
သွ/θw/
70
သှ/ð/
71
/h/
72
ဟွ/hw/
73
ဟှ/ʕ/
74
/ʔ/
75
အွ/ʔw/Latest update on Mar 15 2011
Loading...
Main menu