ABCD
1
Пълни библиографски данни за публикациите (монографии, студии, статии, антологии) в обратнохронологичен редТип публикация по ЗРАС (всички неотбелязани са статии)Забелязани цитиранияЛинк към публикацията
2
Видински, Васил, Камелия Спасова, Мария Калинова (2023) – Дистекстът Кирил Кръстев и световната литература; – Литературна мисъл; том 66, брой 1, стр. 60–78.студияCEEOL
3
Видински, Васил (2022) – Разнообразие II; – Битие и присъствие. Сборник в памет на доцент д-р Стоян Асенов, редактор Веселин Дафов и Пламен Макариев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, стр. 311–323.2PDF Scan
4
Спасова, Камелия, Васил Видински, Мария Калинова (2022) – Carmen perpetuum: хаос и метаморфоза; – Orbis linguarum (Езиков свят); том 20, брой 1, стр. 111–120; DOI: 10.37708/ezs.swu.bg.v20i1.15.студия1PDF
5
Видински, Васил (2021) – Разнообразие I; – История и съвременност на философията. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Георги Каприев и проф. д.ф.н. Стилиян Йотов, редактор Александър Кънев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, стр. 86–95.PDF Scan
6
Vidinsky, Vassil, Maria Kalinova, Kamelia Spassova (2020) – Anomaly and Distext in Bulgarian Literature: Kiril Krastev; – Bulgarian Literature as World Literature, редактор Dimitar Kambourov и Mihaela P. Harper, поредица „Literatures as World Literature“, под общата редакция на Thomas O. Beebee; New York: Bloomsbury Academic, стр. 99–110; DOI:10.5040/9781501348136.ch-008студия3
7
Видински, Васил (2020) – Начални условия за диалектика на празното отношение; – Истории и разказвачи. Философия, право, литература. Специално издание за юбилея на професор Стилиян Йотов, редактор Антоанета Колева, Валентин Калинов и Стоян Ставру; София: Критика и хуманизъм, стр. 13–311PDF Scan
8
Vidinsky, Vassil (2020) – (Post)phenomenological Approach to Homo Sapiens Technicus; – Balkan Journal of Philosophy; том 12, брой 1 [Human Nature in the Age of Radical Biotechnological Advances], стр. 31–36; DOI:10.5840/bjp202012151PDCNET
9
Vidinsky, Vassil (2020) – Philosophy and Life Sciences in Dialogue; – Философия; Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, том 29, брой 1, стр. 91–94CEEOL
10
Видински, Васил (2019) – Бъдещето на класическата и аналитичната метафизика през погледа на Елена Панова; – Български философски преглед; брой 9, стр. 181–185CEEOL
11
Vidinsky, Vassil (2019) – What is Context and Distext?; – New Realism. Problems and Perspectives, редактор Alexander Kanev; Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, стр. 130–142студия2PDF
12
Видински, Васил (2019) – Техника, практика, контекст; – Маркс след марксизмите, редактор Хараламби Паницидис; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, стр. 88–101PDF Scan
13
Видински, Васил (2019) – Що е то контекст и дистекст?; – Sine arte scientia nihil est. Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Олег Георгиев, редактор Георги Каприев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 77-881PDF Scan
14
Васил Видински, Мария Калинова и Камелия Спасова (2018) – Хаос и безредие. Случайното на езика, литературата и философията, поредица „Тълкувания“; София: Литературен вестник, 327 с.книга2
15
Васил Видински (2018) – Постфактум за контекста и излишното; – Пирон, брой 16 (Излишното), юни 2018, с. 1-21, url = http://piron.culturecenter-su.org/wp-content/uploads/2018/06/Vassil-Vidinsky_Post-factum-on-context.pdfстудия3PDF
16
Vassil Vidinsky (2017c) – Possible Worlds in the Precipice: Why Leibniz Met Spinoza?; – Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, година 16, брой 3, с. 213-223, DOI:10.22190/FUPSPH1703213Vстудия1PDF
17
Васил Видински (2017b) – Случайности. Историческа типология; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 404 с.монография14
18
Васил Видински (2017a) – Homo sapiens technicus и хуманитарните машини; – Парачовешкото: грация и гравитация, редактор Камелия Спасова, Дарин Тенев и Мария Калинова; София: Университетско издателство „СУ Св. Климент Охридски“, с. 161-177студия
19
Васил Видински (2016) – Homo sapiens technicus и експериментите с природата (версия 1.5); – Пирон, брой 12 (Нечовешкото), октомври 2016, с. 1-25, url = http://piron.culturecenter-su.org/wp-content/uploads/2016/10/Vassil-Vidinsky _Homo-sapiens-technicus.pdfстудия3PDF
20
Васил Видински (2015) – Срещата на Лайбниц със Спиноза и разгръщането на възможните светове; – Философски семинари. Гьолечица - 30 години. Юбилеен сборник, редактор Цочо Бояджиев и Стоян Асенов; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 86-103студия4PDF Scan
21
Васил Видински, ред. (2014d) – Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров и Велислава Тодорова; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 285 с.съставителство и редакция на антологияSofia University IP Restricted PDF Scan
22
Васил Видински (2014c) – Три съвременни понятия за случайност; – История на случайността: от Тома от Аквино до Сол Крипке, редактор Александър Кънев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 146-195студия2PDF Scan
23
Васил Видински (2014b) – Технологичното въображение и проектът на Модерността; – Пирон, брой 7 (Бъдеще и въображение), януари 2014, с. 1-23, url = http://goo.gl/ZVojmmстудия2HTML
24
Васил Видински (2014a) – Исторически модел на остаряването; – Пирон, брой 7 (Бъдеще и въображение), януари 2014, с. 1-20, url = http://goo.gl/u3hqUjстудияHTML
25
Васил Видински (2011b) – Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 375 с.монография7PDF Scan
26
Васил Видински (2011a) – Срещу вътрешната телеология на автопойезиса (остаряването и футуристичните програми); – Философски алтернативи, година 20, брой 6, декември 2011, с. 49-592PDF
27
Васил Видински (2010) – Четири схематизации върху Philosophia naturalis при Исак Нютон; – Християнство и култура, година 9, брой 8 (55), есен 2010, с. 46-59PDF
28
Vassil Vidinsky (2009) – The History of a Façade (Notes on the Geography of Advertising in Sofia); – Interface Sofia / Интерфейс София: Visual Seminar, редактор Александър Кьосев; София: Изток-Запад, с. 188-215
29
Васил Видински (2009) – Историята на една фасада (бележки върху географията на рекламата в София); – Interface Sofia / Интерфейс София: Visual Seminar, редактор Александър Кьосев; София: Изток-Запад, с. 188-215
30
Vassil Vidinsky (2008) – Dynamical Interpretation of Leibniz’s Continuum; – Kaygı, брой 10, пролет 2008, с. 51-70студия4PDF
31
Васил Видински (2007) – Картезианските тела; – Алтера Академика, година 1, брой 1, пролет 2007, с. 39-57
32
Васил Видински (2006) – Дълбочината на вещите; – Да четем Далчев. Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев, редактор Михаил Неделчев, Биляна Курташева & Йордан Ефтимов; София: Издателство на НБУ, с. 128-1371
33
Васил Видински (2005b) – Теорията за относителността на движението при Рене Декарт: хипотеза; – Философски четения - Пловдив, 2004, редактор Иван Христов; София: ИК „ЛИК“, с. 69-84
34
Васил Видински (2005a) – Небето в българската книжнина през ХIХ век (различните светове на атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство). Втора част, тезиси; – Как с думи се правят светове, редактор Валери Стефанов, Йовка Тишева и Ренета Божанкова; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 54-63PDF Scan
35
Васил Видински (2004b) – Принципът на икономията в научната област (алгоритъм и инструменти в „Нов Органон“ на Франсис Бейкън); – Философски четения - Арбанаси, 2003, редактор Иван Христов; София: ИК „ЛИК“, с. 52-60
36
Васил Видински (2003c) – Денди срещу Дилетант (върху „Марионетки“ от Чавдар Мутафов); – Следва, брой 7, декември 2003, с. 10-185PDF Scan
37
Васил Видински (2003b) – Онтология на стъклото; – Онтологизации, редактор Цветина Рачева и Веселин Дафов; София: Минерва, с. 40-481
38
Васил Видински (2003a) – Веществото в текстове на Атанас Далчев; – Литература и критически практики. Сборник с доклади от студентска научна конференция на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор Добромир Григоров, поредица „Дискусионен академичен клуб“; София: Академичен център за литература и култура, с. 50-60
39
Васил Видински (2001c) – Над и във тропите (метафорите спрямо действителността и спрямо текста в „Дъжд“ на Атанас Далчев); – Коментар. Интерпретация. Възможности за четене, редактор Боян Биолчев, Валери Стефанов и Румяна Евтимова; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 150-157
40
Васил Видински (2001b) – Къде се намира глобализацията? (опити върху инерцията); – Литературен вестник, година 11, брой 41, 5 декември 2001, с. 14
41
Васил Видински (2001a) – Веществото в текстове на Атанас Далчев; – Литературен вестник, година 11, брой 38, 14 ноември 2001, с. 14-15HTML
42
Васил Видински (2000) – Небето в българската книжнина през ХІХ век. Атмосферата, въздушните явления и светилата в речниците, научната книжнина и ранното стихотворство; [публикувано на сайта ми] url = http://www.vidinsky.com/c/nebeto.pdf, 99 стр.студияPDF: неофициална публикация
43
Васил Видински (2000) – Какво е искал да каже авторът?; – Култура, година XLIV, брой 33, 25 август 2000, с. 6HTML
44
45
Общо забелязани цитирания62
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100