CPIRD Faculty ปี 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
CPIRD Faculty Development Program ประจำปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 2561
2
โครงการหัวข้อเรื่อง/กิจกรรมระยะเวลาสถานที่ผลการดำเนินงานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
3
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูแพทย์ของ CPIRD หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME)1. ปรึกษาหารือ
ครั้งที่ 1 : 4 ธ.ค. 60
ครั้งที่ 2 : 22 เม.ย. 61
ครั้งที่ 3 :
ห้องประชุม สบพชสบพช (พชรพร)
4
2. อบรม Essential Course for Medical Educator : Induction ปฐมนิเทศ ( ECME รุ่น 6 )19 มิถุนายน 2561สบพช (พชรพร)
5
3. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อบรม Essential Course for Medical Educator :Rookie Teacher for ECME ( ECME รุ่น 6 )7-10 สิงหาคม 2561สบพช (พชรพร)
6
4. อบรม Essential Course for Medical Educator : Assessment Toolbox Part I
( ECME รุ่น 6 )
17-19 ตุลาคม 2561
สบพช (พชรพร)
7
5. สนับสนุน Essential Course for Medical Educator : Curriculum Development and Evaluation ( ECME รุ่น 6 ) จ.สุราษฎร์ธานีสบพช (พชรพร)
8
6. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Essential Course for Medical Educator : Assessment Toolbox Part II ( ECME รุ่น 6 )
14-16 มกราคม 2562
สบพช (พชรพร)
9
7. สนับสนุน Essential Course for Medical Educator : Research In Medical Education (RIME)( ECME รุ่น 6 )
13-15 กุมภาพันธ์ 2562
จ.เชียงใหม่สบพช (พชรพร)
10
8. อบรม Essential Course for Medical Educator : Innovations and Trends in Med Ed4-6 มีนาคม 2562
สบพช (พชรพร)
11
9. งานประชุมวิชาการ CPIRD 2018 : PCW 4 หัวห้อ Technology -enhanced learning
(ECME ONLY)
18-20 กันยายน 2561
รร.สุนีย์ แกรนด์
จ.อุบลราชธานี
สบพช (พชรพร)มีค่าลงทะเบียน
12
โครงการสนับสนุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ (Rookie Teacher 7 เครือข่าย)เครือข่ายภาคเหนือ27 พย 60 -1 ธค 60 นครพิงค์เป ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค่า
( คุ้มขันโตก ห้องประชุมเชียงทอง )
จ เชียงใหม่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
สบพช (พชรพร) โอนเงินสนับสนุน
13
10 - 14 กันยายน 61
รพ.ลำปาง
รอโอนเงินสนับสนุน
สบพช (พชรพร)
14
6 - 10 สิงหาคม 61
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
รอโอนเงินสนับสนุน
สบพช (พชรพร)
15
เครือข่ายภาคกลาง
10 - 14 กันยายน 61
รพ.พุทธโสธร
รอโอนเงินสนับสนุน
สบพช (พชรพร)
16
เครือข่ายภาคอิสานตอนเหนือ1 - 5 ตุลาคม 61รพ.มหาสารคาม
รอโอนเงินสนับสนุน
สบพช (พชรพร)
17
เครือข่ายภาคอิสานตอนใต้6 - 10 สิงหาคม 61รพ.บุรีรัมย์
รอโอนเงินสนับสนุน
สบพช (พชรพร)
18
เครือข่ายภาคใต้3 - 7 กันยายน 61รพ.สงขลา
รอโอนเงินสนับสนุน
สบพช (พชรพร)
19
โครงการพัฒนาเสริมสร้างความรู้แพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง1. จัดทำตำราเรียนแพทยศาสตรศึกษาสบพช (พชรพร)
20
2. ประชุมปรึกษาหารือ Thai Online Med Ed Development (TOMED)ครั้งที่ 1 : 4 ธค. 60 ประชุมกก ecme
ครั้งที่ 2 :
ครั้งที่ 3 :
ครั้งที่ 4 :
ห้องประชุม สบพช
สบพช (พชรพร) / (เจษฎา)
21
โครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 211. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety Curriculum)
22
1.1 ประชุมปรึกษาหารือ
23 พ.ย. 2560 ห้องประชุม สบพชสบพช (เจษฎา)
23
1.2 การประะชุมเชิงปฏิบัตการเรื่อง Patient Safety Training for the Trainer Program
1. วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561

2. วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561
1. โรงแรมอมารี ดอนเมือง

2. โรงแรมอมารี ดอนเมือง
สบพช (เจษฎา)
24
1.3 สนับสนุนทุนศูนย์แพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ facilitator for non-teachnical skills for patient safety
1. ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ
2. ระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค
3. ยังไม่มีเจ้าภาพ
4. ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค
1. สงขลา
2. นครสวรรค์
3. -
4. ขอนแก่น
1. โอนเงินสนับสนุนแล้ว
2. โอนเงินสนับสนุนแล้ว
3. -
4. โอนเงินสนับสนุนแล้ว
สบพช (เจษฎา)
โอนเงินสนับสนุน
25
2. สนับสนุน ปช. เตรียมความพร้อมในการสอนหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ระหว่างวันที่ 21-22 มีค 61
รร.ไมด้างามวงวานสบพช (เจษฎา)
สนับสนุนค่าลงทะเบียน
26
3. สนับสนุน ปช เรื่อง Tranformative Teacher
27
3.1 สนับสนุนจัดกิจกรรม Tranformative teacher
1. วันที่ 8 ธันวาคม 2560
2. 7 - 8 มิ.ย. 61
3. ยังไม่กำหนดวัน
4. 23 - 25 มิ.ย.
1. อีสานใต้--สุรินทร์
2. เหนือ--นครสวรรค์
3. ใต้--สุราษฏร์ธานี
4. กลาง--ราชบุรี
1. โอนเงินสนับสนุนแล้ว
สบพช (เจษฎา)
โอนเงินสนับสนุน
28
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
module for teaching transformative learning
ยังไม่กำหนดวันสบพช (เจษฎา)
29
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching Health Economic
30
4.1 ประชุมปรึกษาหารือ
Core Group : Teaching Health Economic
1. วันที่ 15 ธันวาคม 2560
2. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
1. ห้องประชุม สบพช
2. ห้องประชุม สบพช
สบพช (เจษฎา)
31
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Teaching Health Economic
1. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
2. รอกำหนดการ
1. โรงแรมอมารี ดอนเมือง
2.
สบพช (เจษฎา)1. จัดประชุมแล้ว
32
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติ (WFME Criteria) และการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล1. สนับสนุนค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง WFME criteria and SAR writing course
ระหว่างวันที่
20 - 24 พฤศจิกายน 2560
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินการแล้วเสร็จ
สบพช (เจษฎา)
สนับสนุนค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมการอบรม
33
2. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Assessor
ระหว่างวันที่
12 - 14 ธันวาคม 2560
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินการแล้วเสร็จ
สบพช (เจษฎา)
สนับสนุนค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมการอบรม
34
โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 17 (CPIRD 2018)ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 1 : เดือนธันวาคม 61
ครั้งที่ 2 :
ครั้งที่ 3 :
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ดูสถานที่ จ.อบุลราชธานี
สบพช (พชรพร)
35
สนับสนุนงบประมาณการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 17 (CPIRD 2018)
ศศค.รพ.สรรพสิทธิประสงค์
18 - 20 กันยายน 61
จ.อุบลราชธานี
รอนัดประชุมเตรียมความพร้อม
สบพช (พชรพร)โอนเงินสนับสนุน
36
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Assessment Toolbox for Pro Teacherอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Exploratory Courses in Medical Education : Assessment Toolbox for Pro Teacherกำหนดจัดช่วงเดือน พย. 61
ไม่ควรจัดประชุมตรงกับวันจัดประชุม ของ ECME: curiculum
สวนสามพราน / พัทยา / อมารี
สบพช (พชรพร)จัด 5 วัน
37
โครงการประชุมพิจารณาทุนพัฒนาอาจารย์ปช.คกก.พิจารณาทุนและพัฒนาเกณฑ์ไปศึกษา อบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 :
ครั้งที่ 3 :
ครั้งที่ 4 :
ห้องประชุม สบพชสบพช (ขนิษฐา)
38
โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์แพทย์ ณ ต่างประเทศ1. สนับสนุนทุนระยะยาว ณ ต่างประเทศ
สบพช (คุณวรรณา/ขนิษฐา)
39
2. สนับสนุนทุนระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
สบพช (คุณวรรณา/ขนิษฐา)
40
3. การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEA
14-16 ธันวาคม 2560
ฮ่องกงรอปรับแผนสบพช (พชรพร)
41
4. การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ OTTAWA
10-14 มีนาคม 2561
Arab Emirest
ขออนุมัติบุคลากรและงบประมาณแล้ว
สบพช (พชรพร)
42
5. การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEEสวิสเซอร์แลนด์
โครงการอนุมัติแล้ว
รออนุมัติบุคคลและงบประมาณ
สบพช (พชรพร)
43
6. การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ IMSH 2018
ประเทศอเมริกา
งานประชุม
13-17 มกราคม 2561
เดินทาง
11-19 มกราคม 2561
ลอสแอนเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
รอเคลียค่าใช้จ่าย
สบพช (พชรพร)
44
7.การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติbioethics ( อ.อนุพงษ์ )
16-17 มีนาคม 2561 ฮ่องกง
ขออนุมัติบุคลากรและงบประมาณแล้ว
สบพช (พชรพร)
45
โครงการพัฒนาระบบพัฒนาอาจารย์แพทย์โครงการผลิตเเพทย์เพื่อชาวชนบทเพื่อยกระดับสู่นานาชาติ1.ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมแบ่งงานในการรวบรวมข้อมูล1. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
2. วันที่ 20 ธันวาคม 2560
3. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
1. ห้องประชุม สบพช
2. ห้องประชุม สบพช
3. ห้องประชุม สบพช
สบพช (เจษฎา)
46
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาอาจารย์แพทย์โครงการผลิตเเพทย์เพื่อชาวชนบท
ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
1. รอยืนยันสถานที่จัดประชุม
เดือน พฤษภาคม
2.
3.
4.
5.
ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
1.

2.
3.
4.
5.
สบพช (เจษฎา)
47
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมเสนอข้อมูลการพัฒนาอาจารย์แพทย์ โครงการผลิตเเพทย์เพื่อชาวชนบทรอกำหนดการสบพช (เจษฎา)
48
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบบูรณาการด้วย Simulation สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปี 2561กิจกรรมที่ 1 ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสอนคลินิกแบบบูรณาการด้วยSimulationรอกำหนดการสบพช (เจษฎา)
49
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนงบประมาณจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบบูรณาการด้วย Simulation
1.ศศค.พุทธชินราช
2.ศศค.รพ พระปกเกล้า
วันที่ 29 พ.ย. 2560
ระยะเวลายังไม่กำหนด
สบพช (เจษฎา)
โอนเงินสนับสนุน
50
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
ปิดลงทะเบียนแล้ว
รอ ดำเนินการจัดประชุมจาก
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
สบพช (เจษฎา)
สนับสนุนค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมการอบรม
51
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างทีมบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
ปิดลงทะเบียนแล้ว
รอ ดำเนินการจัดประชุมจาก
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
สบพช (เจษฎา)
สนับสนุนค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมการอบรม
52
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนค่าหนังสือตำรา
รอกำหนดการสบพช (เจษฎา)
53
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ งานพัฒนาบุคลากรกิจกรรมที่ 1 ประชุมปรึกษาหารือการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานพัฒนาบุคลากรรอกำหนดการสบพช (เจษฎา)
54
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานพัฒนาบุคลากรรอกำหนดการสบพช (เจษฎา)
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
2561
 
 
Main menu