หินตลาดศรีสง่าวิทยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA นักเรียนชั้น ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
2
โรงเรียน................................................. ศูนย์เครือข่าย............................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
จำนวนนักเรียนปกติที่เข้าสอบ 23คนจำนวนนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เข้าสอบ9คนนักเรียนทั้งหมดรวม32คน
4
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกเครื่องหมาย / (แทนเด็กปกติ) หรือ X (แทนเด็กพิเศษ) ในช่องระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน จากการประเมินนักเรียนแต่ละคน
1
5
เลขที่ชื่อ - นามสกุลนักเรียนทั้งหมดตามบัญชีระดับคุณภาพการรู้เรื่องการอ่านแนวPISA
6
ดีมากดีพอใช้ปรับปรุง
7
1
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีภูวงษ์
X
8
2
เด็กชายณัฐธภัทร ทุมสิทธิ์
/
9
3
เด็กชายบุญญฤทธิ์ ชมเรียนดี
/
10
4
เด็กชายพงศภร ไฝเพชร
/
11
5
เด็กชายรติพงษ์ น้อยบุ่งค้า
/
12
6
เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วเกิดเคน
/
13
7
เด็กชายเศรษฐพงษ์ ทองสงคราม
/
14
8
เด็กชายอนุวัฒน์ แสนจำลา
/
15
9
เด็กชายอภิสิทธิ์ ดีทอง
/
16
10
เด็กหญิงธัญชนก มือมิน
/
17
11
เด็กหญิงภัทริดา ชัยสิทธิ์
/
18
12
เด็กหญิงมาริสา ศิริลวง
/
19
13
เด็กหญิงวัชราภรณ์ กุลดวงจันทร์
/
20
14
เด็กหญิงวิลาสินี ใสส่อง
/
21
15
เด็กหญิงสุธิมา หล้าไทย
/
22
16
เด็กหญิงสุภณิดา แสนจำลา
/
23
17
เด็กหญิงอัฐภิญญา ไทยอ่อน
/
24
18
เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงการ
X
25
19
เด็กชายเจษฎา ด้วงคำจันทร์
X
26
20
เด็กหญิงพัชรี ชัยสงฆ์
X
27
21
เด็กหญิงนันท์นภัส สมศรี
/
28
22
เด็กหญิงไอซ์ลดา นราศร
/
29
23
เด็กชายวรพจน์ รัศมีเดือน
/
30
24
เด็กชายวุฒินันท์ อุปนันท์
/
31
25
เด็กหญิงขนิษฐา คำคันทุง
/
32
26
เด็กชายประภาส สมไสย์
X
33
27
เด็กชายทินกร เหล่ากาสี
X
34
28
เด็กชายวรายุส แก้วลือชัย
X
35
29
เด็กชายศุภวัฒน์ แว่นศิลา
X
36
30
เด็กชายสิทธิพร ฝ้ายป่าน
X
37
31
เด็กหญิงเกศสุดา คงศักดิ์
/
38
32
เด็กหญิงอภิญญา พลทา
/
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94
Loading...