รายงานการเฝ้าระวังการเงินการคลัง KKP_CFO
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ลำดับรายการประมาณการประมาณการไตรมาสที่ 1รวมไตรมาส 1ร้อยละรวมไตรมาส 2ร้อยละรวมไตรมาส 3ร้อยละรวมไตรมาส 4ร้อยละ
2
รายได้
3
1งบประมาณบุคลากร7,770,420.001,942,605.001,795,117.0092.411,799,147.0092.622,274,576.51117.091,917,536.5998.71
4
Øเงินเดือนข้าราชการ7,175,220.001,793,805.001,711,717.001,718,747.001,809,780.001,809,780.00
5
Øเงินประจำตำแหน่ง210,000.0052,500.0052,500.0052,500.0052,500.0052,500.00
6
Øค่าจ้างประจำ0.000.000.000.000.000.00
7
Øเงินเดือน พ.ราชการ0.000.000.000.000.000.00
8
Øเงินตอบแทนรายเดือน0.000.000.000.000.000.00
9
Øเงินตอบแทนอื่น ๆ 385,200.0096,300.0030,900.0032.0927,900.0028.97412,296.51428.1455,256.5957.38
10
►ฉ 8277,200.0069,300.005,400.005,400.00181,800.000.00
11
►ฉ 90.000.000.000.000.000.00
12
►พตส.108,000.0027,000.0025,500.0022,500.0022,500.0022,500.00
13
►..........0.000.000.000.00207,996.5132,756.59
14
งบประมาณดำเนินการ0.000.000.000.0059,837.00224,460.73
15
2รายได้จาก UC ต่อประชากร11,077,447.002,769,361.752,062,700.0574.481,308,592.1947.252,912,832.31105.182,432,942.0087.85
16
2.1 กองทุนผู้ป่วยนอก OP6,128,209.001,532,052.251,896,575.55123.791,249,344.8581.551,329,477.6786.781,524,308.0099.49
17
2.1.1 เหมาจ่ายรายหัว Prepaid 4,898,699.001,224,674.751,779,589.551,249,344.851,329,477.671,524,308.00
18
2.1.2 ผลการบริการ(individual data)180,392.0045,098.00116,986.000.000.000.00
19
2.1.3 งบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ1,049,118.00262,279.500.000.000.000.00
20
2.2 กองทุนผู้ป่วยใน0.000.000.000.000.000.00
21
2.2.1 งบผู้ป่วยในสิทธิ UC Prepaid0.000.000.000.000.000.00
22
2.3กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP3,567,954.00891,988.50166,124.5018.6259,247.346.64467,254.6452.38908,634.00101.87
23
PP สำหรับบริการพื้นฐาน Basic service3,001,068.00750,267.00166,124.5059,247.34144,894.6419.31355,484.00
24
# PP เหมาจ่ายรายหัว Per cap2,749,118.00687,279.50166,124.5059,247.34118,494.64355,484.00
25
# PP Dent251,950.0062,987.500.000.0026,400.000.00
26
# Quality Performance0.000.000.000.000.000.00
27
Ø PP Areabase566,886.00141,721.500.000.000.00#DIV/0!322,360.00227.46553,150.00390.31
28
2.4 กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse0.000.000.000.000.00#DIV/0!0.00
29
Ø กองทุนค่าใช้จ่ายสูง(Hight Cost)
0.000.000.000.000.000.00
30
►Instrument (ทันตฯ ผู้พิการ)0.000.000.000.000.00
31
►ยากลุ่ม High Cost 0.000.000.000.000.00
32
Øกองทุนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(AE)0.000.000.000.000.000.00
33
►OP AE อุบัติเหตุผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด0.000.000.000.000.00
34
►PUC บริการผู้ป่วยสิทธิว่าง(ม.8)0.000.000.000.000.00
35
►เด็กแรกเกิด IPNB0.000.000.000.000.00
36
►ค่าพาหนะส่งต่อฯ CAREF0.000.000.000.000.00
37
Ø งบบริหารจัดการโรคเฉพาะ0.000.000.000.000.000.00
38
►งบรักษาพยาบาล กลุ่มโรค COPD&ATHSMA0.000.000.000.000.00
39
►งบรักษาพยาบาล ต้อกระจก0.000.000.000.000.00
40
►งบรักษาพยาบาล วัณโรค0.000.000.000.000.00
41
►งบการดูแลแบบประคับประครองที่บ้าน0.000.000.000.000.00
42
2.5 งบค่าเสื่อม1,279,700.00319,925.000.000.000.00#DIV/0!1,076,100.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
43
►งบค่าเสื่อม สัดส่วน CUP 80%1,279,700.00319,925.000.000.001,076,100.000.00
44
►งบค่าเสื่อม สัดส่วนของจังหวัด/เขต/กระทรวง 20%0.000.000.000.000.000.00
45
2.6งบแพทย์แผนไทย101,584.0025,396.000.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
46
► อบ ประคบ นวด101,584.0025,396.000.000.000.000.00
47
► ยาสมุนไพร0.000.000.000.000.00
48
► ดูแลหลังคลอด ทับหม้อเกลือ0.000.000.000.000.00
49
2.7กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
50
Øงบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูฯ0.000.000.000.000.00
51
Øงบค่าบริการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์0.000.000.000.000.00
52
2.8กองทุนเอดส์0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
53
Øงบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ0.000.000.000.000.00
54
Øงบค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่าปรึกษา 0.000.000.000.000.00
55
2.9กองทุนป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!40,000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
56
ØสนับสนุนและชดเชยการบริการDM&HT0.000.000.0040,000.000.00
57
2.10กองทุนไตวายเรื้อรัง0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
58
Øงบบริการฟอกไต0.000.000.000.000.00
59
Øงบ………………..0.000.000.000.000.00
60
3กองทุนเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่พิเศษ(Hard ship)0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
61
Øงบสนับสนุนพื้นที่พิเศษ0.000.000.000.000.00
62
4ค่าตอบแทนส่วนเพิ่ม(ฉ.4,6)0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!9,000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
63
Øส่วนต่างระหว่างฯ ฉ.8 กับ ฉ.4/6 0.000.000.009,000.000.00
64
5รายได้จากการเรียกเก็บ0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
65
ในจังหวัด0.000.000.000.000.00
66
นอกจังหวัด0.000.000.000.000.00
67
ต่างสังกัด สป.0.000.000.000.000.00
68
6รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท0.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
69
7รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC184,347.0046,086.75323,252.55701.40224,805.0032,050.8949,335.00153.9324,838.2253.89
70
Øข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เบิกต้นสังกัด6,490.001,622.50640.00640.00100.00470.00
71
► ผู้ป่วยนอก6,490.001,622.50640.00640.00100.00470.00
72
► ผู้ป่วยใน0.000.000.000.000.000.00
73
Øประกันสังคม/กองทุนทดแทน166,467.0041,616.7545,006.00108.1437,116.0034,320.9246,750.00136.2122,038.2252.96
74
► ผู้ป่วยนอก166,467.0041,616.7545,006.0037,116.0046,750.0022,038.22
75
► ผู้ป่วยใน0.000.000.000.000.000.00
76
Øพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
77
► ผู้ป่วยนอก0.000.000.000.000.00
78
► ผู้ป่วยใน0.000.000.000.000.00
79
Øแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
80
► ผู้ป่วยนอก0.000.000.000.000.00
81
► ผู้ป่วยใน0.000.000.000.000.00
82
Øค่ารักษาพยาบาลผู้มีปัญหาไร้สถานะสิทธิ์0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
83
► ผู้ป่วยนอก0.000.000.000.000.00
84
► ผู้ป่วยใน0.000.000.000.000.00
85
Øค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง)11,390.002,847.50277,606.559,749.13187,049.001,918.622,485.00129.522,330.001,798.95
86
► ผู้ป่วยนอก11,390.002,847.50277,606.55187,049.002,485.002,330.00
87
► ผู้ป่วยใน0.000.000.000.000.000.00
88
8รายได้กองทุน EMS0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!
89
Øเงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS0.000.000.000.000.000.00
90
9รายได้อื่น ๆ0.000.0022,001.49500.00427,330.00111,800.33
91
Ø เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพร/อบต.0.000.0022,001.49500.00427,330.00111,800.33
92
0.000.000.000.000.00
93
รวมรายได้ทั้งหมด19,032,214.004,758,053.504,203,071.0988.343,333,044.1970.055,673,073.82119.234,487,117.1494.31
94
95
ค่าใช้จ่ายประมาณการ
96
1งบบุคลากร 14,087,999.003,521,999.753,420,883.0097.133,459,418.0098.223,477,381.0098.733,392,808.0096.33
97
1.1 งบบุคลากร L0 (งบประมาณ)7,493,220.001,873,305.001,791,217.0095.621,798,247.0095.991,884,780.00100.611,855,840.0099.07
98
เงินเดือนข้าราชการ7,175,220.001,793,805.001,711,717.001,718,747.0095.821,809,780.001,785,340.00
99
เงินประจำตำแหน่ง210,000.0052,500.0052,500.0052,500.00100.0052,500.0052,500.00
100
ค่าจ้างประจำ0.000.000.000.00#DIV/0!0.000.00
Loading...