6_พ สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.6/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายกันตพิชญ์ เขียวสัมฤทธิ์
1 19 5 2543 30 5 2561 55 170
15
2
นายณัชพล แดงสุนทรชัย
1 12 3 2544 30 5 2561 60 175
16
3 นายธีรภัทร เชยชม1 3 8 2543 30 5 2561 90 175
17
4
นายพันธุ์ธัช ครุทธกะ
1 18 7 2543 30 5 2561 103 185
18
5
นายณพวีร์ ดีประดิษฐ์
1 7 3 2544 30 5 2561 50 175
19
6
นายศุภโชค รอดเหลือ
1 15 12 2543 30 5 2561 100 170
20
7
นายสิรวิชญ์ วินัยพานิช
1 15 6 2543 30 5 2561 75 178
21
8
นายเสฏฐนันท์ พรประเสริฐสินธุ์
1 15 12 2543 30 5 2561 50 166
22
9 นายทัสมา โต๊ะอาดำ1 2 6 2543 30 5 2561 50 170
23
10
นางสาวฉัตรทอง กิติภัทย์พิบูลย์
2 28 11 2543 30 5 2561 49 158
24
11
นางสาวชญาณี ตั้งพิสิฐโยธิน
2 6 4 2544 30 5 2561 80 160
25
12
นางสาวญาณิศา ดอกชะบา
2 26 10 2543 30 5 2561 52 165
26
13
นางสาวนริศสา กรสังข์
2 15 3 2544 30 5 2561 45 152
27
14
นางสาวปณิดา พุ่มน้อย
2 6 3 2544 30 5 2561 58 168
28
15
นางสาวพันวษา นาคขาว
2 28 3 2544 30 5 2561 93 162
29
16
นางสาวศุภิสรา เล็งบัวรัตน์
2 10 3 2544 30 5 2561 46 162
30
17
นางสาวสาลินี การภักดี
2 12 9 2544 30 5 2561 85 171
31
18
นางสาวสิญจนา การภักดี
2 12 9 2543 30 5 2561 68 168
32
19
นางสาววารุณี เบ็ญจะนันท์
2 9 2 2543 30 5 2561 60 162
33
20
นางสาวชัญญา บุญคงมา
2 29 9 2543 30 5 2561 47 166
34
21
นางสาวอาธิตยา พงษ์นิตย์
2 22 1 2544 30 5 2561 52 160
35
22
นางสาวชาริสา ขันอุย
2 4 5 2543 30 5 2561 88 170
36
23
นางสาวดารณี ใจจงรัก
2 30 7 2543 30 5 2561 38 150
37
24
นางสาวพรรณิภา แสงประชุม
2 19 9 2543 30 5 2561 58 160
38
25
นางสาวสุดารัตน์ รักกสิวิทย์
2 14 4 2543 30 5 2561 55 160
39
26 นางสาวไอรดา ถมยา2 10 12 2543 30 5 2561 56 162
40
27
41
28
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu