สำเนาของ ม.1/2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ผู้ประเมิน 1. .......................................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกรกวิน จันทร์หาญ
1#REF!#REF!
8
2
เด็กชายกฤษฎิน สมรักษ์
0.08FALSE
9
3
เด็กชายกันตพงศ์ เกษกุล
0.00FALSE
10
4
เด็กชายเจตณัฐ มุสิกภัทร
0.00FALSE
11
5
เด็กชายเจษฎา บุญแท้
0.00FALSE
12
6
เด็กชายเจษฏากร พินิจมนตรี
0.00FALSE
13
7
เด็กชายชัชพิสิฐ ทับทอง
0.00FALSE
14
8
เด็กชายณฐพงศ์ สกุลตียาพันธุ์
0.00FALSE
15
9
เด็กชายธนกร สุคนธ์
0.00FALSE
16
10
เด็กชายธนกร ใจเสน
0.00FALSE
17
11
เด็กชายธนภูมิ วรรณเสน
0.00FALSE
18
12
เด็กชายธีรภัทร มาลาอุตม์
0.00FALSE
19
13
เด็กชายนัฐวุฒิ ประชุมเหล็ก
0.00FALSE
20
14
เด็กชายพณภัทร์ ขวัญทอง
0.00FALSE
21
15
เด็กชายภูมิพัฒน์ สายแวว
0.00FALSE
22
16
เด็กชายภูวดล ชมภูบุตร
0.00FALSE
23
17
เด็กชายภูวนาถ หลงอารีย์
0.00FALSE
24
18
เด็กชายวัชรากรณ์ แก่นกอ
0.00FALSE
25
19
เด็กชายสิทธิเดช จันทะเส
0.00FALSE
26
20
เด็กชายสุภัค ทองชุม
0.00FALSE
27
21
เด็กหญิงกนกวรรณ ปามุทา
0.00FALSE
28
22
เด็กหญิงกนิษฐา บุญสนิท
0.00FALSE
29
23
เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทธาจู
0.00FALSE
30
24
เด็กหญิงณญาดา กองคำ
0.00FALSE
31
25
เด็กหญิงณัฐชราภา กันทะมา
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงธัญสุดา สิมมาเคน
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรีโพนทอง
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงนริศรา อยู่สุข
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงนิชนันท์ เพิ่มพูล
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลม้ายจำปา
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงปราณปรีญา คารมรื่น
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงพัชรีพร ข้างน้อย
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงพิชญาภัค ถิ่นขาม
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงภูริษา บุญขจร
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงเมธาวีร์ ทำบุญ
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงวรพิชชา พรมน้ำ
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงอรติญา กิ่งวัน
0.00FALSE
44
38
เด็กหญิงอรัญญา โถนะวัลย์
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงไอรดา ไชยปัญหา
0.00FALSE
46
#REF!#REF!
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1