สำเนาของ ม.1/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ผู้ประเมิน 1. นายสุรพงษ์ โสพัฒน์ 2. นางสาวแพรววดี สร้อยคำ
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกรกวิน จันทร์หาญ
3333333333333.00ดี
8
2
เด็กชายกฤษฎิน สมรักษ์
3333333333333.00ดี
9
3
เด็กชายกันตพงศ์ เกษกุล
3333333333333.00ดี
10
4
เด็กชายเจตณัฐ มุสิกภัทร
3332333333332.92ดี
11
5
เด็กชายเจษฎา บุญเเท้
3332333333332.92ดี
12
6
เด็กชายเจษฏากร พินิจมนตรี
3332333233332.83ดี
13
7
เด็กชายชัชพิสิฐ ทับทอง
3333333333333.00ดี
14
8
เด็กชายณฐพงศ์ สกุลตียาพันธุ์
3333333333333.00ดี
15
9
เด็กชายธนกร สุคนธ์
3332333333332.92ดี
16
10
เด็กชายธนกร ใจเสน
3333333333333.00ดี
17
11
เด็กชายธนภูมิ วรรณเสน
3333333333333.00ดี
18
12
เด็กชายธีรภัทร มาลาอุตม์
0.00FALSE
19
13
เด็กชายนัฐวุฒิ ประชุมเหล็ก
3333333333333.00ดี
20
14
เด็กชายพณภัทร์ ขวัญทอง
3333333333333.00ดี
21
15
เด็กชายภูมิพัฒน์ สายแวว
3333333333333.00ดี
22
16
เด็กชายภูวดล ชมภูบุตร
3332333333332.92ดี
23
17
เด็กชายภูวนาถ หลงอารีย์
3332333333332.92ดี
24
18
เด็กชายวัชรากรณ์ แก่นกอ
3333333333333.00ดี
25
19
เด็กชายสิทธิเดช จันทะเส
0.00FALSE
26
20
เด็กชายสุภัค ทองชุม
3333333333333.00ดี
27
21
เด็กหญิงกนกวรรณ ปามุทา
3333333333333.00ดี
28
22
เด็กหญิงกนิษฐา บุญสนิท
3333333333333.00ดี
29
23
เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทธาจู
3332333333332.92ดี
30
24
เด็กหญิงณญาดา กองคำ
3333333233332.92ดี
31
25
เด็กหญิงณัฐชราภา กันทะมา
3333333333333.00ดี
32
26
เด็กหญิงธัญสุดา สิมมาเคน
3332333333332.92ดี
33
27
เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรีโพนทอง
3333333333333.00ดี
34
28
เด็กหญิงนริศรา อยู่สุข
3333333333333.00ดี
35
29
เด็กหญิงนิชนันท์ เพิ่มพูล
3333333333333.00ดี
36
30
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลม้ายจำปา
3333333333333.00ดี
37
31
เด็กหญิงปราณปรีญา คารมรื่น
3332333333332.92ดี
38
32
เด็กหญิงพัชรีพร ข้างน้อย
3333333333333.00ดี
39
33
เด็กหญิงพิชญาภัค ถิ่นขาม
3333333333333.00ดี
40
34
เด็กหญิงภูริษา บุญขจร
3333333333333.00ดี
41
35
เด็กหญิงเมธาวีร์ ทำบุญ
3333333333333.00ดี
42
36
เด็กหญิงวรพิชชา พรมน้ำ
3333333333333.00ดี
43
37
เด็กหญิงอรติญา กิ่งวัน
3333333333333.00ดี
44
38
เด็กหญิงอรัญญา โถนะวัลย์
3332333233332.83ดี
45
39
เด็กหญิงไอรดา ไชยปัญหา
3333333333333.00ดี
46
109.922.89254386
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu