[รายชื่อผู้สมัคร] อบรม "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom"
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อ บุคคลากรภายใน
อบรม "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom"
2
ลำดับชื่อ - นามสกุลสังกัด
3
1อาจารย์ใยแก้ว ศิลรักษ์คณะนิติศาสตร์
4
2อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมงคณครุศาสตร์
5
3อาจารย์ณัฐญกฤต ชัยอริยเมธี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
4อาจารย์อติราช เกิดทองคณะครุศาสตร์
7
5อาจารย์อาทิตยา โภคสุทธิ์คณะนิติศาสตร์
8
6
อาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
คณะครุศาสตร์
9
7อาจารย์ธีรพงษ์ จันเปรียงคณะครุศาสตร์
10
8อาจารย์วราลี ถนอมชาติคณะครุศาสตร์
11
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงธรรม สรณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
13
11อาจารย์ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัยคณะนิติศาสตร์
14
12อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์คณะครุศาสตร์
15
13อาจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุลคณะครุศาสตร์
16
14อาจารย์ไพวรรณ วงษ์สาสิลไชย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
15อาจารย์ ดร.ธีรังกูล วรบำรุงกุลคณะครุศาสตร์
18
16อาจารย์วิญญู ภักดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
17อาจารย์สริตา ปัจจุสานนท์คณะครุศาสตร์
20
18อาจารย์สำราญ ชำโสม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
21
19อาจารย์พิมพ์ใจ สุวรรณวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22
20อาจารย์ชวนพิศ ถันชนนาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
21อาจารย์จีรนันท์ พูลสวัสดิ์คณะครุศาสตร์
24
22อาจารย์ธิดารัตน์ พานพ่วงคณะครุศาสตร์
25
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา สิงหธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
26
24อาจารย์ภัทรปภา หาญวานิชคณะครุศาสตร์
27
25อาจารย์ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญคณะครุศาสตร์
28
26อาจารย์ณัฐฐินุช จุยคำวงศ์คณะครุศาสตร์
29
27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ศรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
30
28
อาจารย์เกศินี ศิริสนุทนไพบูลย์
คณะครุศาสตร์
31
29
อาจารย์ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
32
30อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ นามวงษ์
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
33
31อาจารย์เข็มชาติ เชยชม
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
34
32
รองศาสตราจารย์สุรีย์พร พานิชอัตรา
คณะวิทยาการจัดการ
35
33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติ
คณะวิทยาการจัดการ
36
34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาณี นิยมกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
37
35
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อรรคศรีวร
คณะวิทยาการจัดการ
38
36อาจารย์นิสากร ยินดีจันทร์คณะนิเทศศาสตร์
39
37อาจารย์ชินะกานต์ แสงอำนาจคณะนิติศาสตร์
40
38อาจารย์บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจคณะครุศาสตร์
41
39อาจารย์สมพงษ์ เส้มมณีย์คณะนิเทศศาสตร์
42
40อาจารย์กาญจนา สมพื้นคณะนิเทศศาสตร์
43
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา
คณะนิเทศศาสตร์
44
42อาจารย์พัชรินทร์ พิมพ์โคตรคณะครุศาสตร์
45
43อาจารย์วิไลวรรณ์ เขตมรดาคณะครุศาสตร์
46
44นางสาวนิทัศนัย เจริญงาม
คณะวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
47
45นางสาววิทมา ธรรมเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
48
46นางสาวสุขพิชญา จรัญชล
คณะวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
49
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิิรภัทร จันทมาลี
คณะวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยี
50
51
ข้อมูล ณ เวลา : 20/7/2561 - 13.30 น.
52
53
[สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม]
54
งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
55
โทรศัพท์ 039319111 ต่อ 10902
56
โทรสาร 039471065
57
Email : arc@rbru.ac.th
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu