2.4.1 (ก่อน) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.4 เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์ (Responses) : Form responses 1