การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEGHIJKLM
1
ประทับเวลา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลชั้นรายการแข่งขัน
2
3/6/2018, 12:07:56
นางสาว
ศุภาพิมพ์
ศรีรัตนานนท์
ม.4/1แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
3
3/6/2018, 20:59:04ด.ช.พันวุธผูกอ้นม.2/6แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61
4
3/6/2018, 21:31:39นายณฐชนม์
อินทพิบูลย์
ม.6/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
5
3/6/2018, 22:00:23ด.ช.ภูวิชญะ
อุตสาหกิจ
ม.3/1แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
6
3/6/2018, 22:42:31นายศิรชัชอรุณแจ้งม.6/1แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61
7
4/6/2018, 6:25:50
นางสาว
บัณฑิตาจันเขียวม.4/1แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
8
4/6/2018, 6:28:51ด.ญ.ศศิชาติพวงเงินม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
9
4/6/2018, 12:31:36
นางสาว
กัญญารัตน์
พุฒฤทธิ์ม.5/8แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
10
4/6/2018, 15:14:53นาย
รัฐนันท์
ด่านจิระมนตรี
ม.5/1แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61
11
4/6/2018, 15:17:42ด.ช.
ก้องภูคุณ
ฉันทวรางค์
ม.2/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61
12
4/6/2018, 19:42:39นาย
นายณัฐวีร์
เนียมมีม.5/1แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
13
5/6/2018, 11:52:34
นางสาว
จรรยพรแก่นยิ่งม.4/11แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
14
5/6/2018, 11:54:01
นางสาว
ศุภาพร
เทือกสุยะ
ม.4/11แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
15
5/6/2018, 12:13:48นาย
พุฒิพงศ์
เเสนสุขทวีทรัพย์
ม.4/7แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
16
5/6/2018, 14:55:07ด.ช.
นัทธพงศ์
นิ่มมณีม.1/2แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61
17
5/6/2018, 16:29:02
นางสาว
สุนิษาอยู่ศรีม.5/8
แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
18
5/6/2018, 16:30:17
นางสาว
ชญานิน เพ็ชรรี่ม.5/8
แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
19
5/6/2018, 17:38:07นาย
ธวัชศิษฎ์
มิตรศิลาม.6/1แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
20
5/6/2018, 18:22:22นายณัฏชนนยอดกุศลม.4/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
21
5/6/2018, 18:22:59นาย
เกริกฤทธิ์
ลบขำม.4/8
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
22
5/6/2018, 23:21:04นายนทีสันติกุลม.5.1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
23
6/6/2018, 7:17:14นายณัฐวีร์เนียมมีม.5/1แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61
24
6/6/2018, 7:19:19นาย
ปราโมทย์
คีรีรัตนเสถียร
ม.5/1
แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
25
6/6/2018, 9:33:16ด.ช.ปุณณกฤตสุขมาม.1/1แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
26
6/6/2018, 11:07:18ด.ช.ก้องภพคชาธารม.1/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
27
6/6/2018, 11:08:01ด.ช.ปุณณกฤตสุขมาม.1/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
28
6/6/2018, 12:40:11
นางสาว
จิรประภา
ทศวารจันทรา
ม.5/8แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
29
6/6/2018, 12:41:06
นางสาว
ศิริพรเพ็งยิ้มม.5/8แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
30
6/6/2018, 15:44:55นาย
รัฐนันท์
ด่านจิระมนตรี
ม.5/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
31
6/6/2018, 16:28:14
นางสาว
ศุภิสรา
เปรมกระสินธุ์
ม.5/11แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
32
6/6/2018, 19:10:43
นางสาว
ศุภาพร
เทือกสุยะ
ม.4/11แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
33
6/6/2018, 21:27:28ด.ช.ทักษ์บุญบุรีม.1/7
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
34
7/6/2018, 14:55:22นายธันวาสอนโตม.6/3แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61
35
8/6/2018, 10:20:43
นางสาว
กัญญ์วรา
ตันเจริญ ม.5/8 แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
36
8/6/2018, 11:09:28ด.ช.นวพล
ศักดิ์เดชานนท์
ม.1/6แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61
37
8/6/2018, 11:12:40ด.ช.
ฤทธิรงค์
สอสุดใจม.1/6แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61
38
8/6/2018, 11:17:23ด.ช.
กัณฑ์อเนก
คงชูม.1/6แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61
39
10/6/2018, 11:02:33ด.ช.ธนภัทรสร้อยสนม.1/9แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61
40
11/6/2018, 7:16:58นายสถาพรบวบมีม.5/8แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
41
11/6/2018, 15:08:13นายกีรติ
สุธีรยงประเสริฐ
ม.4/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
42
12/6/2018, 15:53:45นายนิติ
เทียนบุตร
ม.6/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61
43
12/6/2018, 20:15:14ด.ช.พันวุธผูกอ้นม.2/6แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61
44
13/6/2018, 9:35:46นาย
นันทวัฒน์
คุ้มทุ่งม.6/3แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61
45
15/6/2018, 14:36:46นาย
ภัชนิพงศ์
รัตน์บ้านด่าน
ม.4/9แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
46
15/6/2018, 14:38:24นาย
สรศักดิ์
คุ้มสา4/9แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
47
15/6/2018, 21:34:21ด.ช.ภูวิชญะ
อุตสาหกิจ
ม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
48
15/6/2018, 22:36:08ด.ช.
นิติพนธ์
ผ่องแผ้วม.2/1แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61
49
16/6/2018, 7:49:15นาย
ปิยะสิริ
สิริสุขม.5/8แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
50
16/6/2018, 12:15:08ด.ญ.อินถวาพุดซ้อนม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
51
16/6/2018, 12:15:17ด.ญ.
ณิฌาพรรณ
ทองสาดม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
52
16/6/2018, 12:15:42ด.ญ.สุปรียาทองอยู่ม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
53
16/6/2018, 12:16:30ด.ญ.กรกนก
เลี่ยมประเสริฐ
ม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
54
16/6/2018, 12:23:53ด.ญ.อภิชญาอรุณแจ้งม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
55
16/6/2018, 12:28:31ด.ญ.
กฤตติกา
ใจทิมม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
56
16/6/2018, 12:58:29ด.ญ.กนกอรอินผูกม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
57
16/6/2018, 12:59:33ด.ช.พงศกรทองอิ้มม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
58
16/6/2018, 13:00:36ด.ช.
สิริพันธ์
ต่ายมีม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
59
16/6/2018, 13:03:54ด.ช.ธนโชติอินทร์ชมม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
60
16/6/2018, 13:06:34ด.ญ.วริศราจันทราม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
61
16/6/2018, 20:56:08ด.ญ.
พิมพ์พลัช
แม้นอินทร์
ม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
62
16/6/2018, 20:58:43ด.ญ.
พรไพลิน
สืบคำม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
63
16/6/2018, 21:05:04ด.ญ.
สุพิชร์ญา
พรมเพ็ชร ม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
64
16/6/2018, 21:34:24ด.ญ.ศศิชาติพวงเงินม.3/1แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61
65
16/6/2018, 23:02:10ด.ช.สุรวุธมั่งมีม.2/8แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61
66
16/6/2018, 23:25:11ด.ญ.
สุรวิวรรณ
ดีทุ่งม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
67
16/6/2018, 23:35:51นาย
เพ็ญชาติ
พวงเงินม.5/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
68
16/6/2018, 23:41:01นาย
ฐิติพันธ์
เสือเพ็งม.6/8แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
69
16/6/2018, 23:44:30นาย
ศุภวิชญ์
สนิทผลม.5/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
70
17/6/2018, 6:32:44นาย
ปราโมทย์
คีรีรัตนเสถียร
ม.5/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
71
17/6/2018, 8:53:27ด.ช.
ศุภวิชญ์
กลีบสำโรง
ม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
72
17/6/2018, 9:03:34
นางสาว
อิสาคมตา
ฝ้ายเทศม.5/11แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
73
17/6/2018, 9:54:08
นางสาว
นันท์นลิน
ศรีโนนถิ่น
ม.5/11 แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
74
17/6/2018, 10:11:30นายสุริยะศรีหมีม.6/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
75
17/6/2018, 10:30:57นาย
โรจนัสถ์
ระเริงทรัพย์
ม.6/8แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61
76
17/6/2018, 10:37:05
นางสาว
ศิริลักษณ์
วิจิตรศิริ
ม.6/8แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61
77
17/6/2018, 11:12:44นาย
ปิยะพงค์
คำปลื้มม.6/8แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
78
17/6/2018, 12:15:43ด.ญ.
ณัฐธยาน์
แก้วบังเกิด
ม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
79
17/6/2018, 17:30:35
นางสาว
นิชาเอมสอนม.6/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
80
17/6/2018, 18:52:15นายอนพัทย์อินสดม.5/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
81
17/6/2018, 19:38:37ด.ญ.อรวรรณ
จันทร์ทิม
ม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
82
17/6/2018, 20:29:50
นางสาว
จุฬาวรรณ
ปานบุญม.6/10แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
83
17/6/2018, 20:51:10
นางสาว
นันท์นภัส
บัวทองม.6/10แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ค. 61
84
17/6/2018, 21:16:25ด.ญ.กมลวรรณ
ทัฬหสิริพงษ์
ม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
85
17/6/2018, 22:22:33ด.ช.ชญานนท์
งามชันชูสิทธิ์
ม.1/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61
86
18/6/2018, 10:20:58ด.ช.เจนสรรเพชรทูลม.3/1
แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น วันที่ 19 มิ.ย. 61, แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น วันที่ 3 ก.ค. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น วันที่ 10 ก.ค. 61, แข่งขัน A-MATH ม.ต้น วันที่ 17 ก.ค. 61
87
18/6/2018, 22:41:18นายพรเทพ
ปลูกสร้าง
ม.6/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
88
18/6/2018, 23:21:40นายชนาธิปฟักรักษาม.6/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61
89
18/6/2018, 23:30:21นาย
ธวัชศิษฎ์
มิตรศิลาม.6/1แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย วันที่ 21 มิ.ย. 61, แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย วันที่ 12 ก.ค. 61
90
21/6/2018, 12:05:49นายชยพลปาณะดิษม.4/9แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
91
21/6/2018, 12:06:40นายนิติธรสะแมม.4/9แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย วันที่ 19 ก.ค. 61
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
อัจฉริยภาพ ม.ต้น
อัจฉริยภาพ ม.ปลาย
SUDOKU ม.ต้น
SUDOKU ม.ปลาย
คิดเลขเร็ว ม.ต้น
คิดเลขเร็ว ม.ปลาย
A-MATH ม.ต้น
A-MATH ม.ปลาย
ลงทะเบียน
 
 
Main menu