3_6 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกิตติศักดิ์ เกิดมี
1 28 2 2546 30 5 2560 68 173
15
2
เด็กชายเกียรติภูมิ เกตุฟัก
1 29 12 2545 30 5 2560 65 178
16
3
เด็กชายสิทธิเพชร แต๋ตวง
1 24 8 2545 30 5 2560 56 176
17
4
เด็กชายธนบดี หละวัน
1 2 4 2546 30 5 2560 83 174
18
5
เด็กชายธันยบูรณ์ บุสวงศ์
1 17 12 2545 30 5 2560 65 165
19
6
เด็กชายธีรภัทร แก้วมา
1 6 8 2545 30 5 2560 60 172
20
7
เด็กชายปวริศ บุญปั้น
1 26 3 2546 30 5 2560 60 168
21
8
เด็กชายพชร จันทร์งาม
1 12 8 2545 30 5 2560 50 169
22
9
เด็กชายพรลภัส ติยะศรี
1 25 7 2545 30 5 2560 79 165
23
10
เด็กชายพิเชฐ หารประกาศ
1 13 12 2545 30 5 2560 63 175
24
11
เด็กชายพิพัฒพงศ์ มูลละ
1 24 1 2546 30 5 2560 82 167
25
12
เด็กชายรชต บานเย็น
1 26 3 2546 30 5 2560 46 170
26
13
เด็กชายรัชนาท คำเอม
1 2 11 2545 30 5 2560 73 175
27
14
เด็กชายวรพรต ดวงประเสริฐ
1 13 8 2545 30 5 2560 95 170
28
15
เด็กชายหทัยทัต โพธิ์ทอง
1 28 4 2546 30 5 2560 55 165
29
16
เด็กชายอภิชิต จาจุมปา
1 5 1 2546 30 5 2560 78 171
30
17
เด็กชายอภิสิทธิ์ ยอดดำเนิน
1 16 8 2545 30 5 2560 49 175
31
18
เด็กชายอรรถพล อินคล้าย
1 30 3 2546 30 5 2560 48 170
32
19
เด็กหญิงจันทรัตน์ ทองมาก
2 12 2 2544 30 5 2560 55 155
33
20
เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์โต
2 25 4 2546 30 5 2560 43 168
34
21
เด็กหญิงเจนจิรา แตงเข็ม
2 22 2 2546 30 5 2560 73 171
35
22
เด็กหญิงชนิกานต์ สังคีต
2 8 11 2545 30 5 2560 48 161
36
23
เด็กหญิงชมพูนุช กลับคุ้ม
2 18 1 2545 30 5 2560 45 153
37
24
เด็กหญิงชัญญา การะกูล
2 28 3 2546 30 5 2560 45 155
38
25
เด็กหญิงชาริสา ขันทายก
2 10 7 2545 30 5 2560 95 160
39
26
เด็กหญิงชุติมณฑน์ น่วมทิม
2 26 11 2545 30 5 2560 36 151
40
27
เด็กหญิงณัชชา จันทร์เรือง
2 4 8 2545 30 5 2560 45 153
41
28
เด็กหญิงณิธาภัทร กอนไข่
2 6 5 2546 30 5 2560 41 160
42
29
เด็กหญิงธัญจิรา ปั้นนิ่ม
2 2 7 2546 30 5 2560 45 161
43
30
เด็กหญิงธัญชนก สอนเถื่อน
2 2 9 2545 30 5 2560 65 160
44
31
เด็กหญิงธัญญารัตน์ หริ่งรอด
2 3 5 2546 30 5 2560 42 160
45
32
เด็กหญิงนิษฐารัตน์ รอดนวล
2 17 12 2546 30 5 2560 43 160
46
33
เด็กหญิงบุษกร ปล้องมาก
2 16 1 2546 30 5 2560 40 154
47
34
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองคำ
2 24 9 2545 30 5 2560 55 167
48
35
เด็กหญิงพีรยา เอี่ยมสมบูรณ์
2 8 2 2545 30 5 2560 48 166
49
36
เด็กหญิงเมธาวี ยิ่งรักษา
2 8 4 2546 30 5 2560 65 157
50
37
เด็กหญิงยศวดี ด่านอุดม
2 19 5 2545 30 5 2560 59 174
51
38
เด็กหญิงรักษมล ธูปอ่อน
2 7 10 2545 30 5 2560 50 155
52
39
เด็กหญิงวรวรรณ ศรีนางแย้ม
2 28 11 2545 30 5 2560 51 157
53
40
เด็กหญิงวาสนา การภักดี
2 26 10 2545 30 5 2560 100 167
54
41
เด็กหญิงสโรธินี ขอใบกลาง
2 14 8 2545 30 5 2560 45 159
55
42
เด็กหญิงสิริกร รักบุญ
2 7 11 2545 30 5 2560 50 160
56
43
เด็กหญิงสุชัญญา วิริยภาพ
2 14 9 2545 30 5 2560 50 162
57
44
เด็กหญิงสุภาวดี อยู่วิมานโต
2 5 4 2546 30 5 2560 45 155
58
45
เด็กหญิงหทัยภัทร เจียมอยู่
2 15 7 2545 30 5 2560 65 170
59
46
เด็กหญิงอรุณรัศม์ อยู่เจ๊ก
2 31 10 2545 30 5 2560 56 157
60
47
เด็กหญิงอัยดา รักเสนาะ
2 25 9 2545 30 5 2560 45 158
61
48
เด็กหญิงอาทิตยา แย้มเลี้ยง
2 24 3 2545 30 5 2560 45 160
62
49
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกษร
2 6 8 2545 30 5 2560 45 163
63
50
เด็กหญิงพัชรพร ชายะกูล
2 19 2 2544 30 5 2560 47 162
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
 
 
 
Menu
Data
NUSTA
NUSTA2
Report
 
 
Main menu