3_6 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกิตติธัช เอียงเป้
1 14 5 2547 30 5 2561 60 170
15
2
เด็กชายจักรพรรดิ ศรนารายณ์
1 8 2 2547 30 5 2561 58 176
16
3
เด็กชายซีซิน มโนธรรม
1 10 3 2547 30 5 2561 65 179
17
4
เด็กชายณภัทร อิงวะระ
1 13 8 2546 30 5 2561 75 171
18
5
เด็กชายณัฐชนน แสงภูมิ
1 3 11 2546 30 5 2561 96 167
19
6
เด็กชายณัฐนนท์ อุ่ยพานิช
1 29 9 2546 30 5 2561 44 182
20
7
เด็กชายณัฐพล เปลี่ยนอำรุง
1 29 6 2546 30 5 2561 40 161
21
8
เด็กชายณัฐภัทร์ เพ็งพ่วง
1 15 9 2546 30 5 2561 52 175
22
9
เด็กชายณัฐภัทร แสงเจริญ
1 29 12 2546 30 5 2561 43 159
23
10
เด็กชายธนบดี บุญเงิน
1 6 8 2546 30 5 2561 42 162
24
11
เด็กชายธนะพัฒน์ โห้เต็ก
1 2 9 2546 30 5 2561 55 170
25
12
เด็กชายปณิธาน มีสง่า
1 23 2 2547 30 5 2561 46 165
26
13
เด็กชายพงศกร อารยสมัครการ
1 13 5 2547 30 5 2561 79 169
27
14
เด็กชายพฤฒินันท์ เอี้ยงปาน
1 28 11 2546 30 5 2561 48 172
28
15
เด็กชายภัทรพงศ์ วัตถุสินธุ์
1 22 3 2547 30 5 2561 48 172
29
16
เด็กชายภัทราวุธ เอี่ยมเจียม
1 31 1 2547 30 5 2561 49 168
30
17
เด็กชายภูธเนศ นอบน้อม
1 19 12 2546 30 5 2561 52 163
31
18
เด็กชายอภิสิทธิ์ นักฆ้อง
1 11 10 2546 30 5 2561 50 170
32
19
เด็กหญิงกนกอร เหมทานนท์
2 8 3 2547 30 5 2561 45 164
33
20
เด็กหญิงกมลฉัตร พินิจจันทร์
2 19 1 2547 30 5 2561 58 162
34
21
เด็กหญิงกัณฐิกา แตงฉ่ำ
2 3 10 2546 30 5 2561 50 167
35
22
เด็กหญิงกุลกานต์ สุภสร
2 23 8 2546 30 5 2561 44 162
36
23
เด็กหญิงจันทิมา อรุณเมือง
2 5 4 2546 30 5 2561 45 165
37
24
เด็กหญิงชาลิสา หงษ์ทอง
2 30 9 2546 30 5 2561 42 160
38
25
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรกวินรัตนชัย
2 10 8 2546 30 5 2561 5 169
39
26
เด็กหญิงณิชากร นุ้ยเงิน
2 19 6 2546 30 5 2561 43 155
40
27
เด็กหญิงธนารีย์ น้อยนาค
2 7 4 2547 30 5 2561 42 158
41
28
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผึ้งย้อย
2 24 10 2546 30 5 2561 48 163
42
29
เด็กหญิงธิตินันท์ บินชัย
2 2 5 2546 30 5 2561 69 166
43
30
เด็กหญิงนภัสวรรณ ฉิมพาลี
2 24 3 2547 30 5 2561 58 158
44
31
เด็กหญิงนัฐติยา ยอดรัก
2 6 4 2546 30 5 2561 43 157
45
32
เด็กหญิงนันทกานต์ เกิดมณี
2 8 8 2546 30 5 2561 60 158
46
33
เด็กหญิงนุชนัน สังข์ขาว
2 15 8 2546 30 5 2561 75 164
47
34
เด็กหญิงบัวชมภู พันธ์มโน
2 3 7 2546 30 5 2561 45 166
48
35
เด็กหญิงปทิตตา พ่อค้าทอง
2 23 9 2546 30 5 2561 58 159
49
36
เด็กหญิงปัณรส คามบุตร์
2 14 4 2546 30 5 2561 49 160
50
37
เด็กหญิงปาจรีย์ ม่วงเงิน
2 12 6 46 30 5 2561 45 159
51
38
เด็กหญิงวรัญญา เมืองข้องน้อย
2 4 6 2546 30 5 2561 45 156
52
39
เด็กหญิงวริษฐา บัวเฉียง
2 28 8 2546 30 5 2561 42 158
53
40
เด็กหญิงศศิประภา ราศรี
2 11 9 2546 30 5 2561 69 160
54
41
เด็กหญิงศิริพร ลบเมฆ
2 19 4 2546 30 5 2561 85 170
55
42
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฉิมดี
2 7 9 2546 30 5 2561 62 153
56
43
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สังจีน
2 23 8 2546 30 5 2561 39 150
57
44
เด็กหญิงศุภิสรา ทองเขียว
2 25 12 2546 30 5 2561 58 165
58
45
เด็กหญิงสุธาสินี มากสิงห์
2 27 12 2546 30 5 2561 44 166
59
46
เด็กหญิงสุนิษา อินสุ่ม
2 10 4 2546 30 5 2561 52 163
60
47
เด็กหญิงสุพรรณษา อิ่มพรหม
2 10 10 2546 30 5 2561 37 153
61
48
เด็กหญิงอริสรา สมบุญ
2 27 8 2546 30 5 2561 57 170
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
PrintMenu
97
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
98
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
99
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
100
{branch \0}
101
102
103
104
Loading...
Main menu