942-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 32103
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาคณิตจิตพิสัยห้อง 942
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153875น.ส.กนกภรณ์จงรักษ์7181055201055
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
6
253953น.ส.จิดาภาธนบัตร10201055201060
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
7
352548น.ส.จีรลักษณ์พวงจำปี3211055201054
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
8
453994น.ส.ชนาทิพย์ชมภูธง00
ลพ-กลับมาซ้ำ
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
9
554009น.ส.ชลภาทิพย์วงศ์10191055201059
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
10
654015น.ส.ชัญญากอดิษฐ์7201055201057
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
11
754022น.ส.ชัญญาภาสอุบลโกมุท7201055201057
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
12
854073น.ส.ณภัทรแต้เถา6221055201058
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
13
952666น.ส.ณัฏฐ์ธมนจันทร์จิรดา8231055201061
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
14
1054097น.ส.ณัฐชาธีระแนว10211055201061
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
15
1154107น.ส.ณัฐธิดาโขนแจ่ม7191055201056
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
16
1254117น.ส.ณัฐนารีสรรค์ทรัพย์9221055201061
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
17
1354126น.ส.ณิชกานต์กล้าแข็ง10181055201058
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
18
1452695น.ส.ณิชกานต์
กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
10211055201061
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
19
1554219น.ส.ธิติสุดาตรีพจนีย์8221055201060
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
20
1654227น.ส.นภพรรษโสเจยยะ7241055201061
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
21
1754230น.ส.นภสรอังกุรวานิช10231055201063
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
22
1854246น.ส.นลพรรณพลเสน8211055201059
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
23
1954255น.ส.นัทธมนแก้วมีจีน10191055201059
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
24
2054282น.ส.ปกปราชญ์เสือดี10201055201060
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
25
2154283น.ส.ปณาลีอภิธนวิทย์7241055201061
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
26
2254331น.ส.ปาณิศาศรีมนัสรัตน์9161055201055
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
27
2354336น.ส.ปาริสรณ์เกตุสัมพันธ์9211055201060
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
28
2454374น.ส.พลอยไพลินอินทโชติ8181055201056
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
29
2554440น.ส.พีรยาวรกิจจานนท์9191055201058
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
30
2654449น.ส.เพ็ญสินี
เอกฤทธิ์เรือง
10221055201062
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
31
2754467น.ส.ภัณทิรา
จินตวิริยะสกุล
00
ลาพัก
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
32
2854483น.ส.ภูมิพัชรหวังวิทยากุล10171055201057
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
;
33
2954499น.ส.มีนภา
ยิ่งยงไพศาลกุล
9191055201058
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
34
3054529น.ส.
รัตนม์ฐลิน
ทรงประสิทธิ์10221055201062
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
35
3154633น.ส.สวรินทร์บัลลังศักดิ์5181055201053
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
36
3254655น.ส.สุธาสินี
เลิศฤทธิ์สิทธิพร
00
ลาพัก
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
37
3354686น.ส.อนัญญาผาติสวัสดิ์9241055201063
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
38
3454692น.ส.อภิชชวี
เอี่ยมสิริกุล
6221055201058
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
39
3554693น.ส.อภิชญาน้อยมงคล8211055201059
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
40
3654721น.ส.อัญชิสานีระหานี10211055201061
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
41
3754733น.ส.อาภาภัทร
จิวาภรณ์คุปต์
00
ลาพัก
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
42
3854760นายกฤตภาสตี๋ชื่น3201055201053
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
43
3954855นายชานนท์วศรุตานันท์10221055201062
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
44
4054974นายธรรมสรณ์
ล้ำเลิศเศรษฐกาล
7161055201053
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
45
4154995นายธีรวีร์
สุกัลย์ชานนท์
6191055201055
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
46
4255019นายนาวินศรีสุขโต6191055201055
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
47
4355073นาย
พชรไกรวินฒ์
เฉลยศิลป์8191055201057
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
48
4455253นายศุภชัยนิรันดโรภาส8191055201057
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
49
4555270นายสพลเชวงโชต์10261055201066
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
50
4655330นายอินทัชอนุตรเศรษฐ7181055201055
ปพ6ไม่มี
ยังไม่ส่งหนังสือเรียนฟรี
51
52
53
54
10301055201030100
55
56
57
58
59
60
61
62
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
63
paek2551@gmail.com
ID Line
64
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
65
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
66
67
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
68
69
ข้อละ 1 คะแนน
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu