_____=_____________________________________________________________-61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ขอรายชื่อ จทน.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทีม Audit เวชระเบียนระดับอำเภอ(รพสต.ละ 1 คน)
2
ลำดับ
ชื่อ-สกลุตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรฯ
3
นางบุญชอบ เสรีธรรมะพิทักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สค.อูนนา
0931421870
4
นางรัชนี ศรีดารักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.นาคอย
0619262654
5
นางศรีแพร วันนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ท่าเรือ
0610191858
6
นายพิทักษ์ โพธิโชติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.นาคูณใหญ่
0656093620
7
นายจิตติ แก้วมาลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เหล่าพัฒนา
8
นางชรินรัตน์ ใหญ่พงศกร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.นางัว
0996462998
9
10
11
12
นางสาวอุไรรัตน์ บุญเพ็ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ดอนแดง
0930704262
13
พ.จ.อ.ทินณรงค์ เรทนู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.ดอนศาลา
0847804762
14
นายศรัณยู ชูทองรัตนะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลนาหว้า
0910616308
15
นายธีติภูมินาวานันทกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพสต.โคกสะอาด
16
นายโอฬาร ต้นศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.นาหว้า
0817081416
17
น.ส.ศศิธร โกษาแสง
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
โรงพยาบาลนาหว้า
18
นางนิภาพร กวดวงศ์ษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลนาหว้า
19
นายศิริเพชร อ่อนสีทา
จพ.สาธาณสุขอาวุโสสสอ.นาหว้า
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...