AEFHIMO
1
รายชื่อผู้สมัครนักเรียน ม.4 (ประเภท โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
2
ที่ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิมห้องเกรดเฉลี่ยแผนการสมัครหมายเหตุ
3
1นายมงคล น้อยวิหกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/74.00วิทย์-คณิตไม่ส่งเอกสาร
4
2เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงพายัพโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.98วิทย์-คณิต
5
3นางสาวธัญจิรา นาเมืองรักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.98วิทย์-คณิต
6
4นางสาวพรพิมล แสงอินตาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.97วิทย์-คณิต
7
5เด็กหญิงวิชชุวรรณ สุทธิประภาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.96วิทย์-คณิต
8
6นางสาวนรินรัตน์ ผลจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.95วิทย์-คณิต
9
7เด็กหญิงกุลลัดดา มาโยธาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.95วิทย์-คณิต
10
8เด็กหญิงสุพิชญา ตุลากันโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.95วิทย์-คณิต
11
9นายธนดล หล้าธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.94วิทย์-คณิต
12
10นายพีระวิทย์ ผันอากาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.94วิทย์-คณิต
13
11เด็กหญิงนัฐลดาภัทร์ ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.94วิทย์-คณิต
14
12เด็กหญิงณัฐธยาน์ สรภูมิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.93วิทย์-คณิต
15
13นายพงศธร ศิลาวรรณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.92วิทย์-คณิตไม่ส่งเอกสาร
16
14นางสาวณัฐฒิฌา กันยาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.92วิทย์-คณิต
17
15นางสาวนภสร ภูนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.91วิทย์-คณิต
18
16นายวรวิทย์ ชินวงค์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.91วิทย์-คณิต
19
17นางสาวอุไรวรรณ ถาวรยิ่งโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.91วิทย์-คณิต
20
18นางสาวรตานรี อรรคนิมาตย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/33.90วิทย์-คณิต
21
19นางสาวณัฐวิภา คานบุตตะโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.90วิทย์-คณิต
22
20นางสาวยลดา สินหาชัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.90วิทย์-คณิต
23
21เด็กหญิงพีระดา พลพาแพนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.90วิทย์-คณิต
24
22นางสาวกัสมา บุตรวาระโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/33.87วิทย์-คณิต
25
23เด็กหญิงน้ำเพชร โคตบุตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.87วิทย์-คณิต
26
24นางสาวผกามาศ มูลชารีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/33.84วิทย์-คณิต
27
25นางสาวชลธิชา สัจยะวงศ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.84วิทย์-คณิต
28
26เด็กชายอรรถโกวิท เชษฐสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.84วิทย์-คณิต
29
27เด็กหญิงปนิดา คำมะเริงโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.81วิทย์-คณิต
30
28นายพีระภัทร สิทธิศาสตร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.79วิทย์-คณิต
31
29นางสาวจิรัชญา เจนวิถีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.78วิทย์-คณิต
32
30นางสาวอารีรัตน์ สืบกินรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/103.77วิทย์-คณิต
33
31นางสาวภคพร ภูคำศักดิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.76วิทย์-คณิต
34
32นายภูริ คะระวงษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/23.73วิทย์-คณิต
35
33เด็กหญิงรักษิณา ศิลปชัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.73วิทย์-คณิต
36
34เด็กหญิงน้ำฝน โพธิ์กระจ่างโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.73วิทย์-คณิต
37
35นางสาวปิยะธิดา ทองเสฐียรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.72วิทย์-คณิต
38
36นางสาวเบญญาภา สิงหาเทพโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/43.71วิทย์-คณิต
39
37นางสาวปฏิพร ศรสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/53.69วิทย์-คณิต
40
38นางสาวสุชาวดี นนฤาชาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.68วิทย์-คณิต
41
39นางสาวธนาภา เศรษฐจำนงค์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/33.67วิทย์-คณิต
42
40นางสาวชิดชนก สวัสดิ์นะทีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/53.67วิทย์-คณิต
43
41นางสาวจิตลดา โพธิ์สิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/53.67วิทย์-คณิต
44
42นางสาวมนัญชยา แถบเงินโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.64วิทย์-คณิต
45
43นางสาวสุพัตรา อุปัชฌาย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/123.64วิทย์-คณิต
46
44นายอัคคเดช นามสง่าโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/133.64วิทย์-คณิต
47
45นางสาวกมลลักษณ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/43.63วิทย์-คณิต
48
46นางสาวนภสร เชื้อสระคูโรงเรียนเสลภูมพิทยาคมม.3/83.63วิทย์-คณิต
49
47นางสาววรัญญา นิรมิตสุวรรณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.63วิทย์-คณิต
50
48นายธีระดนย์ พฤษกรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.63วิทย์-คณิต
51
49นางสาวจิรนันท์ ทองเฟื่องโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.62วิทย์-คณิต
52
50นางสาวอัญชลีกร ศักดิวงษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/103.62วิทย์-คณิต
53
51เด็กหญิงอรประภา ดั้งดอนบมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/123.61วิทย์-คณิต
54
52นางสาวณัชยา​ บริบูรณ์​โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/23.60วิทย์-คณิต
55
53นางสาวเนตรนภา ขี้เหล็กศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/23.60วิทย์-คณิต
56
54นายอัถกรณ์ ชวฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/33.60วิทย์-คณิต
57
55นายธีรไนย จันทะพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.60วิทย์-คณิตไม่ส่งเอกสาร
58
56นางสาวณัฐณิชา นามภักดีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/33.58วิทย์-คณิต
59
57นางสาวอาทิติยา บัวทองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/23.57วิทย์-คณิต
60
58นางสาวน้องใหม่ จันมาลาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.57วิทย์-คณิต
61
59นายกิตติพงษ์ มณีกัญย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.57วิทย์-คณิตเอกสารไม่ครบ
62
60เด็กหญิงชุติกาญจน์ มุขรักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/123.57วิทย์-คณิต
63
61นางสาวนัฐพร ดาราพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.56วิทย์-คณิต
64
62นางสาวพิชชาพร วิชัยรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/133.56วิทย์-คณิต
65
63นายธัญยบูรณ์ พันธะศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/23.54วิทย์-คณิต
66
64นางสาวณัฐณิชา สรสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.53วิทย์-คณิต
67
65เด็กหญิงธนพร ภาโนมัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.51วิทย์-คณิต
68
66นางสาวสุดารัตน์ วิเชียรดีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/93.51วิทย์-คณิต
69
67นางสาวภัทรภร มาโยธาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/103.51วิทย์-คณิต
70
68เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ไชยเม็งโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.50วิทย์-คณิต
71
69เด็กชายรวิกร พลเยี่ยมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/123.50วิทย์-คณิต
72
70นางสาวปาจารีย์ หมุนลีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/43.49วิทย์-คณิต
73
71นายภัทรธร อึ้งสำราญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.49วิทย์-คณิต
74
72นายชัยธวัช จองทองหลางโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/133.49วิทย์-คณิต
75
73เด็กหญิงศิริรัตน์ วงศ์ภูดรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/93.47วิทย์-คณิต
76
74นางสาวจุฑามาตย์ เงินมีศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.45วิทย์-คณิต
77
75นางสาวกมลชนก สุดตาชาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.44วิทย์-คณิต
78
76นางสาวอริสา เลื่อมใสโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/123.44วิทย์-คณิต
79
77นางสาวปาริชาติ พิมโทศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/53.41วิทย์-คณิต
80
78เด็กหญิงอุษณา โกศลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/133.40วิทย์-คณิต
81
79นายจิรภาส ปานกลางโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/53.39วิทย์-คณิต
82
80นางสาวญาสุมินท์ รุจาคมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/103.37วิทย์-คณิต
83
81นายคณัสนันท์ แสงส่องโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/113.36วิทย์-คณิตไม่ส่งเอกสาร
84
82นางสาวปภาดา สุวรรณทองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/123.36วิทย์-คณิต
85
83นางสาวสิริยากร โสโปโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.35วิทย์-คณิต
86
84นายศุภกฤษ อ้วนศรีเมืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.35วิทย์-คณิต
87
85เด็กชายปวริศร ประไพโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/103.35วิทย์-คณิต
88
86นางสาวลลิตา ศิลารัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/73.34วิทย์-คณิต
89
87นางสาวภัทรธิดา ม่วงเอี่ยมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/93.34วิทย์-คณิต
90
88เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดงปักขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/133.34วิทย์-คณิต
91
89เด็กหญิงสุชานันท์ สีน้อยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/93.33วิทย์-คณิต
92
90นายณฐนันท์ อุ่นทรวงโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/123.32วิทย์-คณิต
93
91นางสาวอัญชิสา นาเมืองรักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/43.31วิทย์-คณิต
94
92นางสาวศศิธร เฮ้ากอกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/83.30วิทย์-คณิต
95
93นางสาวอาริศรา กงถันโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/33.27วิทย์-คณิต
96
94นางสาวณิชารีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/53.27วิทย์-คณิต
97
95นางสาววิลาสินี คำมีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/63.26วิทย์-คณิต
98
96นางสาวอันธิกา กำสาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/103.26วิทย์-คณิต
99
97เด็กหญิงสุพิชญา โคตวงษาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/53.24วิทย์-คณิต
100
98นางสาวภัทรชิตารัตน์ มณีกัญญ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมม.3/53.24วิทย์-คณิต