2. แต่งกลอน.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบส่งรายชื่อการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
3. กิจกรรม แต่งกลอนสี่ ระดับชั้น ป. 4-6 ประเภทบุคคล
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง 1หนองบัววิทยายน
เด็กหญิงณัฐณิชา คำวันดี
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
นายสมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
7
เมือง 2บ้านกุดเต่า
เด็กหญิงรชนีกร ทองเหลืองพล
นางสาววราภรณ์ เจริญชัย/0883346833
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
8
เมือง 3บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
เด็กหญิงจันทร์จิรา แสนชัย
นายจิตยุทธ สีหะ
นายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
9
เมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงภัคจิรา ภูมี
นายพิจิตร ภูชมศรี 0807669618
นายสุบิน พาลี 0872151544
10
เมือง 5บ้านข่าดอนเข็ม
เด็กหญิงนันทิชา สุดแสวง
นางสาวพรรณิภา พลขาง / ๐๘๙-๘๔๑๕๖๕๔
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ / ๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
11
เมือง 6บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ด.ญ.วาสนา มาตรานางรัชนี ศิริวิเศษ
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/0893940997
12
เมือง 7โรงเรียนเทศบาล ๑เด็กหญิงฟ้าใส นครสิงห์นางสุมาลี จันทา
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
13
เมือง 8โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
เด็กหญิงสิริวรรณ โมรี
นายธนอนันต์ แทนสมบัติ
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
14
เมือง 9บ้านโคกกุง
เด็กชายกฤติยศ ตรีวิเศษ
นางสาวรัชนี แสนเหวิม
15
เมือง 10บ้านลาด
เด็กหญิงนนนิกานต์ อยู่คงดี
นางสาวพรรณาราย จันททร์หอม 083-3853345
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงค 063-94140031
16
เมือง 1111
17
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงธันยพร ไพรเขต
นางสุพัตรา อดทน
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0887301630
18
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรือง
ด.ช.วุฒิกุล แสงเพ็ญ
นางจรรยา พรมพลเมือง/084-9579841
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
19
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์
เด็กหญิงสุวรรณ นามวงค์
นางสาวดวงฤทัย ประดับศรี
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา / 093 - 4269945
20
ศรีบุญเรือง 4
บ้านบุ่งแก้วนำ้ลัด
เด็กหญิงวิชญาดา ธรรมอัน
นางพัฏฐ์สุฎา ศรีนามโหน่ง
นายจงกล พลโยธา 0872320961
21
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
เด็กหญิงภัทริดา ชัยสิทธิ์
นายพรสวัสดิ์ ดีศรี / 0801878551
นางรัชนก คำพระธิก / 0848960131
22
ศรีบุญเรือง 6
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
เด็กหญิงกมลชนก ทองก้าน
นางสาวนิลรัตน์ วรสุทธิ์ 0878597769
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
23
ศรีบุญเรือง 7
บ้านหนองกุงแก้ว
เด็กหญิงจีรภา เดชโมรา
ส.ต.ต.วีรชาติ ศรีธาตุนายสหพล ธรรมมา 0883040398
24
ศรีบุญเรือง 8
บ้านกุดแท่น
เด็กหญิงปณิตา หนองเทา
นางสาวสุนิษา สังฆรัตน์
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
25
โนนสัง 1โนนสังวิทยาสรรค์
เด็กชายคุณากร สุวรรณรัตน์
นายสมโภชน์ อรศักดิ์ / 0808104145
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ / 0910544940
26
โนนสัง 2 บ้านหนองลุมพุก
เด็กหญิงอรอุมา วิเศษสุวรรณ์
นางภัทรดา ทาน้อย/0807546669
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
27
โนนสัง 3ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
เด็กหญิงสุุวิญชา มะโนแจ่ม
นายศิริจิตต์ โพธิเจริญ / 0892752154
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า / 0892197782
28
โนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่
เด็กหญิงสุดารัตน์ มวลพิทักษ์
นางสาวนวพร ปิ่นคำ /0801960249
นางสาวนันทพร ภานุเวศ / 087-9479124
29
โนนสัง 5บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
เด็กหญิงประกายฝัน ท่าน้ำเที่ยง
นายทนง จุฬาโคตร
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
30
โนนสัง 6บ้านหนองทุ่ม
เด็กชายภานุวัฒน์ ไกรสำโรง
นางสาวพวงทอง คงเจริญนางสาวมิวดี ศรีราช
31
โนนสัง 7ปรางค์กู่
เด็กหญิงดาวิตา โสภาศรี
นางอัจฉรา รัตนพร
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
32
4. กิจกรรม แต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม. 1-3 ประเภทบุคคล
33
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
34
เมือง 111
35
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กหญิงปภาวี โชติโสก
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
36
เมือง 3บ้านบกโนนเรียง
ด.ญ.สุทธาทิพย์ อ้วนพรมมา
นางประพันธ์ นามอาษารายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
37
เมือง 4หนองหว้าวิทยาสรรค์
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สมอน้อย
นายสุบิน พาลี 0872151544
นายสุบิน พาลี 9872151544
38
เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กชายวรโชติ ดีหล้า
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ / ๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์ / ๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
39
เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคลด.ญ.กานต์ชนก ปักษานายสุนัย บุญธรรม
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/ 0893940997
40
เมือง 7โรงเรียนร่มเกล้าด.ญ.ไอริสา วังกลางนางจรัส วาปีโส
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
41
เมือง 8ชุมชนนาคำไฮ
นางสาวอรทัย ราชพลแสน
นางนิลุบล น้อยวัน
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
42
เมือง 911
43
เมือง 10โคกกลางใหม่โพธิ์ทองนายณัฐนันท์ ปานด้วงนายจำเนียร วิลัยปาน
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงค 063-94140031
44
เมือง 1111
45
ศรีบุญเรือง 1
11
46
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรืองด.ญ.ศิริพร ปัจฉิม
นายอัครเดช หลวงน้อย/088-5723418
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
47
ศรีบุญเรือง 3
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
นายทนงศักดิ์ บุญหนัก
นางชลกร ชุ่มกลาง
นางสาวผาณิต ผลวัมนา / 093 - 4269945
48
ศรีบุญเรือง 4
ดอนปอวิทยา
นางสาวปณิดา ศรีหมอก
นางสาวรัชนี สินธุวาปี
นายจงกล พลโยธา 0872320961
49
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
เด็กหญิงชาลิสา พันธุรัตน์
นางรัชนก คำพระธิก / 0848960131
นางรัชนก คำพระธิก 0848960131
50
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงาม
เด็กหญิงปาริชาติ ศิริ
นางนิภาภรณ์ บุญกว้าง 089-2756658
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
51
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงอรวรรณ นาเทวา
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
52
ศรีบุญเรือง 8
หนองแกสระแก้ววิทยา
นางสาวพลอยไพลิน บุญประคม
นางวิภา พิชัย
53
โนนสัง 111
54
โนนสัง 2 บ้านท่าลาดนางสาวยุพิน ล้านทอง
นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม/0957988213
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
55
โนนสัง 3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
เด็กชายจีระภัส พร้าวหอม
นางปรียาพร นวลละออ /0981687914
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า /0892197782
56
โนนสัง 4บ้านหนองแวง
นางสาวสุกัญญา ลีแก้ว
นางฉวีวรรณ หาปัญนะ/0979527498
57
โนนสัง 5บ้านถิ่น
เด็กชายอนุชา ภูมิภูเขียว
นายพิกุล ทวีทรัพย์
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
58
โนนสัง 6บ้านค้อ
เด็กหญิงณภัสสร ศรีแก้ว
นางสาวสุคนธมาศ มูลทานางสาวมิวดี ศรีราช
59
โนนสัง 711
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu