ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
บรรจุวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
3
ที่รายชื่อโรงเรียนอำเภอ
เลขที่ตำแหน่ง
วิชาเอกหมายเหตุ
4
1นางสาวพรรณี วูซือแกน้อยศึกษาเชียงดาว7889ภาษาจีน
5
2นางสาวอัมพร ลีกูแกน้อยศึกษาเชียงดาว5335ภาษาอังกฤษ
6
3นางสาวเขมิกา ยิ้มรอดชุมชนบ้านเมืองงายเชียงดาว1898นาฏศิลป์
7
4
นายสุทิวัส ทัศน์ประสิทธิ์
ชุมชนบ้านเมืองงายเชียงดาว1172ดนตรีสากล
8
5นางสาวเกวลี ครินชัยบ้านทุ่งข้าวพวงเชียงดาว8533ภาษาไทย
9
6นายณัฐพล วงค์เครื่องบ้านปางเฟืองเชียงดาว1311ภาษาไทย
10
7นายวีรยุทธ วงศ์สร้อยบ้านปางเฟืองเชียงดาว9582พลศึกษา
11
8นายอภิรักษ์ พรหมชนะบ้านป่าบงเชียงดาว8128
คอมพิวเตอร์
12
9นางสาวเพ็ญพิชชา สุทำบ้านเมืองคองเชียงดาว9376ภาษาอังกฤษ
13
10
นางสาวธิดารัตน์ ปัญญาปลูก
บ้านเมืองนะเชียงดาว2009ภาษาอังกฤษ
14
11
นางสาวปิยะนุช จันเขียว
บ้านเมืองนะเชียงดาว2003ภาษาไทย
15
12นางสาวพิชญานิน ชัยณรงค์บ้านเมืองนะเชียงดาว2370คณิตศาสตร์
16
13นางสาวพิชญา สายหลานบ้านเมืองนะเชียงดาว1212ประถมศึกษา
17
14
นางสาวสุพิชญา แสนคำวัง
บ้านเมืองนะเชียงดาว9865ภาษาอังกฤษ
18
15นายธัชชัย มาละเงินบ้านเมืองนะเชียงดาว1902อุตสาหกรรม
19
16
นางสาวกฤษติกานต์ สุนันต๊ะ
บ้านแม่อ้อในเชียงดาว1096ปฐมวัย
20
17
นางสาวธนาพร สวัสดิ์ศรี
บ้านแม่อ้อในเชียงดาว4726ภาษาไทย
21
18นางปาณัสม์ชา พิจคำบ้านหนองเขียวเชียงดาว1893สังคมศึกษา
22
19
นางสาวภัชรินทร์ เรืองคำ
บ้านหนองเขียวเชียงดาว7844ปฐมวัย
23
20นางสาวสุธิตา อักขระบ้านหนองเขียวเชียงดาว9284ปฐมวัย
24
21นายทัชชกร แก้วคำปาบ้านหนองบัวเชียงดาว9114วิทยาศาสตร์
25
22นางสาวสุพรรณี มีสัตย์บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนสุรณ์เชียงดาว1056วิทยาศาสตร์
26
23นายพงศธร มหาวงศ์บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ เชียงดาว9268คณิตศาสตร์
27
24นายพิสิษฐ์ มงคลบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์เชียงดาว4672อุตสาหกรรม
28
25นางรัตนาภรณ์ วงค์ษาบ้านอรุโณทัยเชียงดาว783(ส)ปฐมวัย
29
26นางสาวทักษพร อรัญญาบ้านอรุโณทัยเชียงดาว1187คณิตศาสตร์
30
27นางสาวผกามาศ สวนโพธิ์บ้านอรุโณทัยเชียงดาว1251ภาษาไทย
31
28นางสาวมณีรัตน์ วันดีบ้านอรุโณทัยเชียงดาว1052ปฐมวัย
32
29
นางสาววิรัชฎาภรณ์ สารใจ
บ้านอรุโณทัยเชียงดาว1849ภาษาจีน
33
30
นางสาวอรัญญา คำจันทร์
บ้านอรุโณทัย เชียงดาว625(ส)ภาษาไทย
34
31
นางสาวอัญชิตา สุภารัตน์
บ้านอรุโณทัยเชียงดาว9278ปฐมวัย
35
32นางสุวรรณา เชาว์ไวบ้านอรุโณทัยเชียงดาว9256ปฐมวัย
36
33นางสาวปฐมมาวดี ทายะพัฒนาต้นน้ำขุนคองเชียงดาว8134ภาษาไทย
37
34
นางสาวภรณ์ทิพย์ เหล่ากาแฝง
ชุมชนวัดศรีดงเย็นไชยปราการ1903ภาษาอังกฤษ
38
35
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวิตา เทพปัญญา
บ้านปงวิทยาสรรค์ไชยปราการ5111ภาษาไทย
39
36นางสาวชลิตา สีคำบ้านหัวฝายไชยปราการ2238ภาษาไทย
40
37นายรักชัย ศรีพรไพรเพชรบ้านใหม่หนองบัวไชยปราการ2483คอมพิวเตอร์
41
38
นางสาวเกวรินทร์ สังสีแก้ว
บ้านอ่ายไชยปราการ1921ภาษาอังกฤษ
42
39
นางสาวรุ่งนภา อุ่นบ้าน
สันติวนาไชยปราการ8206ภาษาไทย
43
40นางสาวชญาภา เลาเท้าเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1ฝาง2100ปฐมวัย
44
41นางสาวภัสสร แก้วดีชุมชนบ้านแม่สูนหลวงฝาง2041ปฐมวัย
45
42นางสาวกัลยาณี ห้าวหาญบ้านโป่งถืบฝาง1841ปฐมวัย
46
43
นางสาวพัฒธิดา ปัญญาวงศ์
บ้านโป่งนกฝาง2020ปฐมวัย
47
44
นางสาวจรรยา ประพิณพงศา
บ้านเวียงฝางฝาง1796ประถมศึกษา
48
45นางสาวธัญพร เมืองแก้วบ้านหนองยาวฝาง1092
วิทยาศาสตร์
49
46
นางสาวทัศนีย์ ปัญญาเจริญ
ชุมชนบ้านคายแม่อาย2556ประถมศึกษา
50
47นางสาวปิยะวรรณ ทันใจตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3แม่อาย8827ประถมศึกษา
51
48
นางสาววิมลวรรณ วงศ์งาม
ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3แม่อาย7066ปฐมวัย
52
49นายกิตติพิชญ์ แก้วหาญตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3แม่อาย2086ภาษาไทย
53
50นายชนะศักดิ์ ยะแก้วตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3แม่อาย759
คอมพิวเตอร์
54
51
นางสาวอรทัย ชัยเลิศฟ้า
ไทยทนุบ้านสันต้นดู่แม่อาย4222ประถมศึกษา
55
52
นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณจันทร์
ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)แม่อาย4429ภาษาไทย
56
53นางสาวบุษบา ใจตาบุตรบ้านดอนชัยแม่อาย7009ปฐมวัย
57
54ว่าที่ร้อยตรีคณาศักดิ์ จริยพัฒนกุลบ้านท่ามะแกงแม่อาย8548คอมพิวเตอร์
58
55นางสาวมาลากุล ปันณะราชาบ้านสันป่าเหียวแม่อาย6147คณิตศาสตร์
59
56นางสาววารี สำราญบ้านสุขฤทัยแม่อาย7869เกษตร
60
57นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามบ้านสุขฤทัยแม่อาย8498ศิลปะ
61
58นางสาวพัชรี ศรีวงศ์บ้านห้วยปูแม่อาย1351ภาษาไทย
62
59นางสาวกรวิภา ศรีมุกดาบ้านห้วยม่วงแม่อาย4293สังคมศึกษา
63
60นางสาวรุ่งอรุณ ไก่นุบ้านห้วยม่วงแม่อาย6984ประถมศึกษา
64
61
นางสาวคคนางค์ สุนทรสิงห์
ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุลแม่อาย9341ปฐมวัย
65
62นางสาวคณศรี เข่งค้าประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุลแม่อาย4279สังคมศึกษา
66
63นายปกรณ์ ภูมูลประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล แม่อาย4017ภาษาอังกฤษ
67
64
นางสาวพัชรินทร์ แก้วมะโน
ศึกษานารีอนุสรณ์ 2แม่อาย8945
ภาษาอังกฤษ
68
65นางชนานันทน์ ฟองศิริบ้านเปียงหลวงเวียงแหง2548ภาษาไทย
69
66
นางสาวเจียระไน แช่มนุ้ย
บ้านเปียงหลวงเวียงแหง7831ภาษาไทย
70
67
นางสาวปารีณา พงศ์ธรรมชาติ
บ้านเปียงหลวงเวียงแหง4950ภาษาอังกฤษ
71
68
นางสาวอารีรัตน์ ไชยกุล
บ้านเปียงหลวงเวียงแหง229ภาษาไทย
72
69นางสาวชัญญณัท จงสุขบ้านเวียงแหงเวียงแหง1355คอมพิวเตอร์
73
70นางสาวปภาณิน ปิยะเวชการบ้านเวียงแหงเวียงแหง7993คณิตศาสตร์
74
71
นางสาวสิริลักษณ์ ผาบปิจวงศ์
บ้านเวียงแหงเวียงแหง6341วิทยาศาสตร์
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100