รวมMail+Link Folderอาจารย์ครุศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
3
**ช่องทางติดต่อนายกฤษณะ พีระนวโชติ (พี่โต้ง)081360699
https://line.me/ti/p/XtZS7e32iT คลิกที่นี่
4
5
ชื่อ-นามสกุลEmailเมล์ที่เปลี่ยนกลุ่ม
6
ผศ.จันทร์เพ็ญ แสงอรุณchanpen.s@nrru.ac.th1จิตวิทยา8
7
รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานีprayut.t@nrru.ac.th1จิตวิทยา8
8
ดร.วุฒิชัย จงคำนึงศีลWuttichai.daniel65@gmail.com1จิตวิทยา8
9
ผศ.ดร.สมร แสงอรุณsamorn05@gmail.com1จิตวิทยา8
10
อาจารย์วิกานดา ชัยรัตน์Wikanda.kan@gmail.com1จิตวิทยา8
11
อาจารย์ประภัสสร ชโลธรprapatsorn.nrru@gmail.com1จิตวิทยา8
12
ผศ.อลิสา ทานากะalisa.wt@gmail.com1จิตวิทยา8
13
อาจารย์กนกกร เมตตาจิตkanokkorn.M@nrru.ac.th1จิตวิทยา8
14
ผศ.ฤทธี เทพไทอำนวยRittree.corat@gmail.com2พละ6
15
อาจารย์กฤษณา จินดาสอนkridsana833703@gmail.combangkokgymnastics@gmail.com2พละ6
16
นายพลากร มะโนรัตน์palakorn.m@nrru.ac.th2พละ6
17
อาจารย์ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์duangjai.si@ku.th2พละ6
18
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรืองMarnmaya@gmail.com2พละ6
19
นายทูรย์ มีกุดเวียนarjantoon5989nrru@gmail.com2พละ6
20
ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลางsirinat.j@nrru.ac.th3หลักสูตร7
21
ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์รอเมล์ gmail หรือ nrru3หลักสูตร7
22
ดร.สิริรัตน์ นาคินnakin189@gmail.com3หลักสูตร7
23
อาจารย์ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์pupe.2519.pp@gmail.com3หลักสูตร7
24
ผศ.ดร.วาสนา กีรติจำเริญwasana.k@nrru.ac.th3หลักสูตร7
25
ดร.อิสรา พลนงค์isara.p@nrru.ac.th3หลักสูตร7
26
ผศ.ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุขstermsinsuk@gmail.com3หลักสูตร7
27
ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการDr.rattakorn@gmail.com4เทคโน8
28
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูรrungrote.p@nrru.ac.th4เทคโน8
29
ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์wanvisa.c@nrru.ac.th4เทคโน8
30
ผศ.จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากรJirasak.w@nrru.ac.th4เทคโน8
31
อาจารย์กิติกร ทิพนัดkitigorn.t@nrru.ac.th4เทคโน8
32
อาจารย์ปิยนุช วงษ์กลางPiyanoot.w@nrru.ac.th4เทคโน8
33
อาจารย์รัชชนันท์ พึ่งจันดุมratchanan.p@nrru.ac.th4เทคโน8
34
อาจารย์สุวรรณา บุหลาsuwanna.b@nrru.ac.th4เทคโน8
35
รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนามkitipong102512@gmail.com5วัดผล8
36
ผศ.ชยพล ธงภักดีchayapol.t@nrru.ac.th5วัดผล8
37
ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์thanawat.6262@gmail.com5วัดผล8
38
ผศ.ดร.ลลิตา ธงภักดีLalita.t@nrru.ac.th5วัดผล8
39
ผศ.ดร.สมเกียรติ ทานอกskiattanok@gmail.com5วัดผล8
40
อาจารย์ณัฐธิดา ภูบุญเพชรnatthida.p@nrru.ac.th5วัดผล8
41
ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณSiripantiya@gmail.com5วัดผล8
42
ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสงthanyarat.chi@nrru.ac.th5วัดผล8
43
ผศ.กรกนก ธูปประสมKornkanok2507@gmail.com6ปฐมวัย7
44
ดร.กาญจนา ท่อแก้วkanchana.t@nrru.ac.th6ปฐมวัย7
45
ผศ.นันทกา ปรีดาศักดิ์nunthaka.preedasak@gmail.com6ปฐมวัย7
46
ดร.อารีย์ ศรีอำนวยareesriamnuay@gmail.com6ปฐมวัย7
47
อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภาsawitree.c@nrru.ac.th6ปฐมวัย7
48
อาจารย์โสภิดา โคตรโนนกอกsopidathailand@gmail.com6ปฐมวัย7
49
อาจารย์พัทธนันท์ เกิดคงKerdkongphattanan@gmail.com6ปฐมวัย7
50
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีอำนวยrungrat.s@nrru.ac.th7การศึกษาพิเศษ9
51
ผศ.ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์waradee.c@nrru.ac.thwaradeechan@gmail.com7การศึกษาพิเศษ9
52
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะsiriluck.p@nrru.ac.th7การศึกษาพิเศษ9
53
ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์dr.sangpet@gmail.comsangpet.c@nrru.ac.th7การศึกษาพิเศษ9
54
อาจารย์ประดับศรี พินธุโทรอเมล์ gmail หรือ nrru7การศึกษาพิเศษ9
55
ดร.สุภาวดี วิสุวรรณsupawadee.w@nrru.ac.th7การศึกษาพิเศษ9
56
ผศ.เพ็ญสุดา จิโนการpensuda.j@nrru.ac.th7การศึกษาพิเศษ9
57
อาจารย์ปัทมาภรณ์ เสือทองปานpatthamaporn.S@nrru.ac.th7การศึกษาพิเศษ9
58
อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรมNooyhurryup@gmail.com7การศึกษาพิเศษ9
59
ผศ.ดร.กานต์ เนตรกลางkantnetklang@gmail.com8บริหาร7
60
ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์nooarisa3@gmail.com8บริหาร7
61
รศ.ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์Pikul.b@nrru.ac.th8บริหาร7
62
รศ.ดร.สรรฤดี ดีปู่sanrudee.d@nrru.ac.th8บริหาร7
63
ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรืองsuphap.p@nrru.ac.th8บริหาร7
64
ดร.วินัย ทองภูบาลKhunwinainote@gmail.comwinai.t@nrru.ac.th8บริหาร7
65
ผศ.ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูรchaturong2523@gmail.com8บริหาร7
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...