08 10 62 - 9.00-11.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
2/10/2019, 11:54:02
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123321
นางสาววรรณวิสา ดีนากาศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
3
2/10/2019, 11:54:02
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123301นางสาวมอญ ลุงปั๋น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
4
2/10/2019, 11:54:02
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123308
นางสาวน้ำฝน ธิใจเงิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
5
2/10/2019, 11:55:34
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123329นางสาวนัทชา ใจจา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
6
2/10/2019, 11:56:59
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123327
นางสาวปิยรมย์ บริคุต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
7
2/10/2019, 12:12:20
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142707นางสาวกานดามณี คำตา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
8
2/10/2019, 12:12:23
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142710
นางสาว พัชรินทร์ มะโนชัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
9
2/10/2019, 13:07:55
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123341นาย เสน่ห์ ธนันชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
10
2/10/2019, 13:08:44
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123318นาย ณัฐพล นันติแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
11
2/10/2019, 13:10:21
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123339นายพงศกร หยุมปัญญา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
12
2/10/2019, 13:11:25
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123317นายเสฎฐวุฒิ พุฒทา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
13
2/10/2019, 13:12:02
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123303
นายชนัญชิดา โตรัตนนุกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
14
2/10/2019, 13:12:34
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123315
นายกฤษฏิชัย กันทะยัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
15
2/10/2019, 13:13:34
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123320
นายวุฒิชัย ก้อนศิลป์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
16
2/10/2019, 14:26:39
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123378นางสาวภัทรภร แสงคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
17
2/10/2019, 14:36:26
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123378นางสาวภัทรภร แสงคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
18
2/10/2019, 14:45:15
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123353
นางสาวพรพิมล ยองรัตน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
19
2/10/2019, 14:48:08
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123372
นางสาว พรญาณี คำตื้อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...