จำนวนทรัพยากร_2561_แยกตามประเภท
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประจำปี 2561
2
ทีรายการจำนวนหน่วย
3
1หนังสือภาษาไทย133,053เล่ม
4
2หนังสือภาษาต่างประเทศ92,601เล่ม
5
3นวนิยาย เรื่องสั้น4,810เล่ม
6
4ปริญญานิพนธ์ (E-Project)19,863เล่ม
7
5
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ (ตัวเล่ม และ Fulltext)
8,662เล่ม
8
6
รายงานการวิจัย (ตัวเล่ม และ Fulltext)
7,576เล่ม
9
7สิ่งพิมพ์รัฐบาล2,670เล่ม
10
8
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
23,519เล่ม
11
9วารสารภาษาไทย207รายชื่อ
12
10วารสารภาษาต่างประเทศ81รายชื่อ
13
11กฤตภาค1,110เรื่อง
14
12หนังสือพิมพ์ภาษาไทย20รายชื่อ
15
13
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
2รายชื่อ
16
14ฐานข้อมูล Online/Reference Database/E-Book (รวมฐานข้อมูลที่ห้องสมุด และ สกอ. จัดซื้อ)31ฐาน
17
15
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตัวเล่ม และ Fulltext)
4,247รายชื่อ
18
16
ข้อมูลเอกสารขอผลงานวิชาการ (ตัวเล่ม และ Fulltext)
710
รายบุคคล
19
17
วารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Fulltext)
458รายชื่อ
20
18สื่อโสตทัศน์20,595รายการ
21
19
ซีดีรอมมัลติมีเดียพร้อมคู่มือ และหนังสือในรูปซีดีรอม
9,580รายการ
22
23
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu