ศูนย์16.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
NOศูนย์รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนห้องสอบเลขที่ชื่อ - นามสกุลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพศประเภทเด็กพิเศษ1. บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง3. อาชีพของผู้ปกครอง4. รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง5. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียนใน 1 วัน6. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียน ใน 1 สัปดาห์ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียง (50)ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง (30)ฉบับที่ 3 การเขียน (20)คะแนนรวมรวมอ่านออกเสียง รวมอ่าน รู้เรื่องรวมการเขียนแปลผลรวมแปลผลออกเสียงแปลผลอ่านรู้เรื่องแปลผลการเขียน
3
คำ (10)ประโยค (15)ข้อความ (25)คำ (10)ประโยค (12)ข้อความ (8)คำ (5)ประโยค (5)อิสระ (10)
4
1161040050659กุดขอนแก่นท่าเกษม11เด็กชายรัฐภูมิ มูลกัน140760004639819921211310152310128351096483018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
5
2161040050659กุดขอนแก่นท่าเกษม12เด็กชายณัชพล อุ่นเบ้า140760004555319921211310152510126341095502817ดีมากดีมากดีมากดีมาก
6
3161040050659กุดขอนแก่นท่าเกษม13เด็กชายเตชินท์ ตุนา 140760004623119921211310132310128151092463016ดีมากดีมากดีมากดีมาก
7
4161040050660บ้านคำแคน11เด็กหญิงธิติสุดา พาลี1407600044603299232113101525101263.55894.5502816.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
8
5161040050660บ้านคำแคน12เด็กชายวัชรพงษ์ พุ่มฟัก12097025259651992221138152581222.52680.5482210.5ดีมากดีมากดีดี
9
6161040050660บ้านคำแคน13เด็กชายศุภกิตต์ หลอดบุตร12075000438441992311138132181242.52676.5422410.5ดีมากดีมากดีมากดี
10
7161040050660บ้านคำแคน14เด็กหญิงเสาร์วรจน์ สำราญดี140760004623129923211310814108425465322211ดีดีดีดี
11
8161040050661บ้านคำโซ่11เด็กชายกุลพิภัทร โพธิ์กระจ่าง140990382045819911214410142310126451094472819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
12
9161040050661บ้านคำโซ่12เด็กชายกุลพีภัทร โพธิ์กระจ่าง14099038204661991121449142510108551096482820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
13
10161040050661บ้านคำโซ่13เด็กชายอิทธิฤทธิ์ บุญชัย11043012252311991111459152510126451096492819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
14
11161040050661บ้านคำโซ่14เด็กชายไตรมาส อุดมแก้ว14076000450901991121439132410108451093462819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
15
12161040050661บ้านคำโซ่15เด็กชายวุฒินนท์ ศิริโชคอนันต์กูล140920003977919911114410122110108541090432819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
16
13161040050661บ้านคำโซ่16เด็กชายสรวิศ อรรคพงษ์14076000471141993221417610746201052231712ดีพอใช้ดีดี
17
14161040050661บ้านคำโซ่17เด็กชายกัณฑ์เอนก เผือกนวม12404012285811992322419142510128351096483018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
18
15161040050661บ้านคำโซ่18เด็กหญิงวิลาวรรณ แสงกุรัง114140010811729921114110152510128441098503018ดีมากดีมากดีมากดีมาก
19
16161040050661บ้านคำโซ่19เด็กหญิงสุทธิชา สังสีราช1468500035603299122144101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
20
17161040050661บ้านคำโซ่110เด็กหญิงโสภิตรา กองกะมุด14076000468192992221417142338455877441518ดีมากดีมากดีดีมาก
21
18161040050661บ้านคำโซ่111เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีสนิท140990383642729933114410152510128451099503019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
22
19161040050662บ้านคำน้อย11เด็กชายคณึงนิต จำปา140990376637211211212171020101262.53979.5372814.5ดีมากดีดีมากดี
23
20161040050662บ้านคำน้อย12เด็กชายเดชานนท์ วรบุตร1409903829447161121213565641243614157พอใช้พอใช้ดีพอใช้
24
21161040050662บ้านคำน้อย13เด็กหญิงภัชราพร อยู่สุข110070409600229911212181525101243.54990.5482616.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
25
22161040050662บ้านคำน้อย14เด็กหญิงนิภาดา คำฝั่น14076000434532721212171224101042.541083.5432416.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
26
23161040050662บ้านคำน้อย15เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา เครื่องพาที1102004081900299112121101525101043.541091.5502417.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
27
24161040050662บ้านคำน้อย16เด็กหญิงชุติมา พิศนุ140760004617727112121691810641.53865.5332012.5ดีดีดีดี
28
25161040050662บ้านคำน้อย17เด็กหญิงเบญจวรรณ โยกบุ140760004184129921212191524101244.551093.5482619.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
29
26161040050662บ้านคำน้อย18เด็กหญิงสุภารัตน์ ดารักษ์110430117450529911212110152510124541095502619ดีมากดีมากดีมากดีมาก
30
27161040050662บ้านคำน้อย19เด็กชายพอเพียง นึกชอบ14099038687521992143321015251010633890502614ดีมากดีมากดีมากดี
31
28161040050662บ้านคำน้อย110เด็กหญิงอรวรรยา ศรีษา1409903825450299344332101525101264.551097.5502819.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
32
29161040050662บ้านคำน้อย111เด็กหญิงวณิชชา ปันแก้ว14076000455292814212171524101043.53884.5462414.5ดีมากดีมากดีมากดี
33
30161040050663บ้านคำปากดาว11เด็กชายกฤษณฑ์ มั่นเกต14099037911811121121135581012223653182411ดีพอใช้ดีมากดี
34
31161040050663บ้านคำปากดาว12เด็กชายเจษฎา สอนจันทร์140760004461111211211376171012843774303014ดีดีดีมากดี
35
32161040050663บ้านคำปากดาว13เด็กชายสหภาพ แก้นสอนดี140990384763119911211388191010254874352217ดีดีดีดีมาก
36
33161040050663บ้านคำปากดาว14เด็กชายชาญพิชิต เกียงไกร140760004277519911211386181012044870322216ดีดีดีดีมาก
37
34161040050663บ้านคำปากดาว15เด็กหญิงฑิตยา ขาวผิว14076000418776299212113810181012254877362417ดีมากดีดีมากดีมาก
38
35161040050663บ้านคำปากดาว16เด็กหญิงนฤมล คำวันดี1409903771619299212113810201012044876382216ดีมากดีมากดีดีมาก
39
36161040050663บ้านคำปากดาว17เด็กหญิงจันทิมา ศรีสุโข140990382006729921211368181012244872322416ดีดีดีมากดีมาก
40
37161040050663บ้านคำปากดาว18เด็กหญิงชลนิภา วงษ์ธานี119990126992729911211388201012054976362218ดีมากดีดีดีมาก
41
38161040050663บ้านคำปากดาว19เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยหา1407600046193299212113910201012855988393019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
42
39161040050663บ้านคำปากดาว110เด็กหญิงอภัสรา ชัยปัญญา140990381011829921211376161012023763292212ดีดีดีดี
43
40161040050664บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ11เด็กชายศิวนาถ อาจมนตรี11411011347521991121149111498444669342114ดีดีดีดี
44
41161040050664บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ12เด็กชายปรัชญ์ญา ดีเลิศ144060137564011211211465136622224424146พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้
45
42161040050664บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ13เด็กชายภูริภัทร เลิศภูเขียว 140760004278319931211486148843245728209ดีดีดีพอใช้
46
43161040050664บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ14เด็กหญิงวิษาขา ปานกลาง1409903815756299312114101323912655891462718ดีมากดีมากดีมากดีมาก
47
44161040050664บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ15เด็กหญิงณิชานันท์ เหลากลม140760004573129931211491120810444878402216ดีมากดีมากดีดีมาก
48
45161040050664บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ16เด็กหญิงสุภาสินีย์ เพชรวิเศษ1409903806366299312114811211010655884402618ดีมากดีมากดีมากดีมาก
49
46161040050664บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ17เด็กหญิงศตพร ตุ้มมี14096004686342991121149142310128451095463019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
50
47161040050665บ้านป่าดู่11ด.ช.รัฐภูมิ แก้วสมจันทร์14099038531351122121118111810104221075372414ดีมากดีดีมากดี
51
48161040050665บ้านป่าดู่12ด.ช.กฤษดา พิมพิลึก140990379499611211112310152110122441088462418ดีมากดีมากดีมากดีมาก
52
49161040050665บ้านป่าดู่13ด.ญ.ปิยะวัลย์ ผสมทรัพย์120830005948929921113710152510128451099503019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
53
50161040050665บ้านป่าดู่14ด.ญ.ณัฏฐธิดา สีดา14076000433562992111249131710102331077392216ดีมากดีมากดีดีมาก
54
51161040050666บ้านห้วยแล้ง11ด.ช.ณพดล คำค้อ1409903757471199212137101315106844575382413ดีมากดีมากดีมากดี
55
52161040050666บ้านห้วยแล้ง12ด.ช.ศิริวัฒน์ วงษ์ภูธร1409903829536199112137101214105832569362310ดีดีดีมากดี
56
53161040050666บ้านห้วยแล้ง13ด.ช.กรวิชญ์ การเกด134990164291019911213752310641233610206พอใช้
ปรับปรุง
ดีพอใช้
57
54161040050666บ้านห้วยแล้ง14ด.ช.บัญญพัฒย์ ที่พักบ้านโจด1409903833614199212137210910683245421249ดีพอใช้ดีมากพอใช้
58
55161040050666บ้านห้วยแล้ง15ด.ช.สกุลวัตร บัวเย็น14076000461691991121377101210684236229249ดีดีดีมากพอใช้
59
56161040050666บ้านห้วยแล้ง16ด.ช.รัชชานนท์ นาอ่าง14099038409041992121378101310544305731197ดีดีดีพอใช้
60
57161040050666บ้านห้วยแล้ง17ด.ช วาทฤษ พันสนิท140760004470119921213787112683214826166พอใช้ดีดีพอใช้
61
58161040050666บ้านห้วยแล้ง18ด.ช ธนากร สำรวมรัมย์1407600045634199112137102410682254916249พอใช้พอใช้ดีมากพอใช้
62
59161040050666บ้านห้วยแล้ง19ด.ญ. ศศิรดา ไกรดวง140760004259729911213791323106654581452214ดีมากดีมากดีดี
63
60161040050666บ้านห้วยแล้ง110ด.ญ พรทิพย์ กองกูล140760004554529911213771221106844476402412ดีมากดีมากดีมากดี
64
61161040050666บ้านห้วยแล้ง111ด.ญ กัลย์ชลิตา สวัสดิ์คุ้ม140760004448429911213771115106833467332410ดีดีดีมากดี
65
62161040050669บ้านหนองขามวิทยา11ด.ช. ณรงค์เดช สีสองไชย112970147852219911211171221101242257540269ดีมากดีมากดีมากพอใช้
66
63161040050669บ้านหนองขามวิทยา12ด.ช. วีระเ.ทพ พุดตาล1401701240739199212113813241012445484452613ดีมากดีมากดีมากดี
67
64161040050669บ้านหนองขามวิทยา13ด.ช. ธีรภัทร ทวีผล1407600045464199321111913231010635483452612ดีมากดีมากดีมากดี
68
65161040050669บ้านหนองขามวิทยา14ด.ช.ธนาวัฒน์ คามะนา 140760004561819932111148106422234122127พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้
69
66161040050669บ้านหนองขามวิทยา15ด.ญ. วรัญญา แปยอ1409903816647299123137814251012455588472615ดีมากดีมากดีมากดีมาก
70
67161040050669บ้านหนองขามวิทยา16ด.ญ. พิมพ์นภัส สายถนอม140760004397629921312591525108655588492415ดีมากดีมากดีมากดีมาก
71
68161040050669บ้านหนองขามวิทยา17ด.ญ. สุดารัตน์ กันหาจ่อย1409903805203299112137915251012455590492615ดีมากดีมากดีมากดีมาก
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...