การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
2
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
3
วันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
4
ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
6
7
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
8
นางสาวกัลยา กาดเส็น
เพียงหลวง 4
9
นางอุไร นาคสง่าบ้านในเมือง//
10
นางศิริพร ยูฮันเงาะ
บ้านตันหยงโป
11
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
12
นางสาวจริยา งะนิ่ง
บ้านควนฟ้าแลบ
13
นางเพ็ญศรี ตูแวมะ
บ้านเกาะยวน/
14
นางญาดา นุ้ยไฉนบ้านทุ่งไหม้
15
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
16
นางสุจิตรา ตรีพันธ์
บ้านควนขัน
17
นางซาเราะห์ วัฒนะ
บ้านกาลันยีตัน//
18
นางยัสมี พันหวังวัดหน้าเมือง
19
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
20
นางสาวพวงชฎา มัจฉา
บ้านท่ายาง
21
นางสาวพิรุณี ขุนแสง
บ้านตูแตหรำ//
22
นางสาวเบญจมาศ สุโส๊ะ
บ้านทุ่งเสม็ด"มิตรภาพที่ ๑๑๔"
23
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
24
นางสาวมาเรียม แดงหลัง
บ้านห้วยมะพร้าว
25
นางวณา ง๊ะสมันบ้านตะโละใส//
26
27
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
28
นางสุใบดา ใบหลีบ้านทุ่งวิมาน
29
นางฉวีี ขาวดีผังปาล์ม 2//
30
นางสุภาพร เผนานนท์
บ้านคีรีวง
31
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
32
นางสาวปัทมา หยีมะเร็บ
บ้านสนกลาง
33
นางไลลา รอสูนป่าแก่บ่อหิน//
34
นางมุดตรีก๊ะ กูลหลัง
บ้านวังตง
35
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
36
นายสุวิทย์ นวลสังข์ทอง
บ้านช่องไทร
37
นางทัศนีย์ แยบคาย
บ้านนาทอน//
38
นายอมร นกดาบ้านมะหงัง
39
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
40
นางฉันทิสา ยาบาบ้านวังสายทอง
41
นายอนันตชัย งอยปัดพันธ์
นิคมพัฒนาภาคใต้ ๒
//
42
นางสาวกาญจนา วงศรีชา
บ้านเขาไคร
43
กลุ่มที่ชื่อ นามสกุลโรงเรียน
ส่งงานชิ้นที่ ๑
ส่งงานชิ้นที่ ๒
ตอบแบบสอบถาม
รับวุฒิบัตร
44
นายธวัช แววสง่า
นิคมพัฒนาภาคใต้๑
45
๑๐นางขวัญใจ รอเกตบ้านวังปริง//
46
นางสาวธัญชนก แววสง่า
บ้านเหนือคลอง
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu