แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 3 สพม.23-27 และสพป.รอ.2/สพป.มค.1/สพป.ขก.2 จุดที่ 2 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน/ศึกษานิเทศก์
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. ครูผู้ประสานงานด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
3. ครูผู้ทำหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน
4. ครูผู้ทำหน้าที่แผนงานโรงเรียน
5. รองวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการ
6. หัวหน้ากลุ่มสาระที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน IS
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 1 ท่าน
หมายเหตุ (อื่นๆ)
ระบุจำนวนผู้เข้าพัก (ท่าน)
ระบุจำนวนผู้ไม่เข้าพัก (ท่าน)
2
13/5/2018, 11:37:22สพม.25
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
นางสาวเพ็ญประภา วันละคำ
นายเอนก สุดใด
นายธนันท์ ตรีสุวรรณวัฒน์
นางบังอร ผมงาม
นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร
3
13/5/2018, 12:41:04สพม.25
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์
ดร.บุญตา ชาญชำนิ
นายสงกรานต์ สาระมณี
นายพรพนา พาโคกทมนางวนิดา คณะวาปี
นางสาวนวลรดา ก้อนคำ
4
14/5/2018, 21:18:01สพม.25
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ คำศรีแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ เพียรแก้ว
นางนฤมล ไสยสาลี
นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก
นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์
นางอุไร ปาปะสา
5
16/5/2018, 8:41:47สพป.มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
นางเกษร แสนสุโพธฺ์
นายประดิษฐ์ นันสะอาง
นางนงลักษณ์ รัตนะพันธุ์
นางสาววิไลลักษณ์ มุระดา
นางลัดดา ทำลานายวินัย ดวงภูเมฆ
6
16/5/2018, 9:30:54สพม.25
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
นายมนูญ ถาวรรัตน์นายประเวศ วรรณ์คำนายนิยม เสนามนตรี
นายสิทธิศักดิ์ พิบูลรัตน์
นายนราธิป โสรเนตรนายเทวา ชาเคน
7
16/5/2018, 11:04:54สพม.25
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
นายสมนึก เรื่องลือนางสมสนิท พิลาไชย
นางสาวพัชราภรณ์ จี้ฟู
นางสาวอภันทิพย์ ทิทำ
นางกนกรัตน์ ศิรินายวณิต หารฟ้า
นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ
8
16/5/2018, 16:04:10สพม.25
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
นางสายสมร ศักดิ์คำดวง
นางวชิราภรณ์ จตุรภรณ์สวัสดิ์
นายเสกสิทธิ์ ศรีพันดอน
นางสาวเกศกนก เรือนทิพย์
นางบำเพ็ญ เหมเมือง
นางสาวกิตติยาภรณ์ พินโย
9
17/5/2018, 11:07:39สพม.25ศึกษานิเทศก์------
นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์
10
17/5/2018, 11:54:23สพม.25
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
นายวสันต์ ลาจันทึก
ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
นายคคนปกรณ์ อินศรนางสุพรรณี ฝ่ายบุญนายสารัช ศรีบุญวงษ์
นางสาวปัญชลิดา โคตรนรินทร์
11
17/5/2018, 14:20:55สพม.25
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
นายนิพล นิราศสูงเนิน
นางปิยะฉัตร์ บุญยอด
นางศิริลักษณ์ แสงชาตรี
นางสาวคำปัน พุทสะท้าน
นางประครองทรัพย์ สมอุ่มจารย์
นายภิรมย์ พิมวันคำ
12
17/5/2018, 14:45:06สพม.27
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
นายสุวัฒน์ เทศสนั่นนางวราภรณ์ ไพรศรีนางสาวพุทธนาฏ คำมณี
นางวิชญาภรณ์ รัตนศรี
นายอนุวัฒน์ ยอดน้ำคำ
นางรุจิรา จันทร์คำ
13
17/5/2018, 14:45:55สพป.มหาสารคาม เขต 1ศึกษานิเทศก์------นายปรีชา ภูสีฤทธิ์
14
17/5/2018, 17:18:34สพม.25โรงเรียนฝางวิทยายน
นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี
นางหฤทัย อนุกูลวงษ์
นางฉวีวรรณ บุญญานุสนธิ์
นางสาวมานิศา ราชวงษ์
นายสุขขี ดีสงครามนายประเวส นามสีฐาน
15
17/5/2018, 17:21:43สพม.25
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก
นางพรพิรุณ แจ้งใจนางสาวปวีนา งามชัด
นายไกรวุฒิ เกรียรัมย์
นายพรอนันต์ มาตย์สร้อย
นางพิชชานันท์ แสนแก้ว
16
18/5/2018, 11:50:00สพม.25
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
นายสุริยา ทองบุญมานางชลิตตา พรสุวรรณ์
นางสาวพรพิมล ผาพิมูล
นายสมัคร บุญพันธ์นายบุญตา ศิลารินทร์
นางนิระมัย ศิลารินทร์
17
18/5/2018, 11:51:24สพม.24ศึกษานิเทศก์------นายวิญญู อุตระ
18
18/5/2018, 14:59:16สพม.23ศึกษานิเทศก์------นางเอื้อมพร บัวดี
19
18/5/2018, 15:19:34สพม.26ศึกษานิเทศก์------นางสาวธนาภา บุญครอบ
20
19/5/2018, 6:31:30สพม.25โรงเรียนฝางวิทยายน
นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี
นางหฤทัย อนุกูลวงษ์
นางฉวีวรรณ บุญญานุสนธิ์
นางสาวมานิศา ราชวงษ์
นายสุขขี ดีสงครามนายประเวส นามสีฐาน
21
19/5/2018, 20:43:14สพม.25
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
นายภูมินันท์ สำนึกศักดิ์ศรี
นางชลิตตา พรสุวรรณ์
นางสาวพรพิมล ผาพิมูล
นายสมัคร บุญพันธ์
นายบุญตา ศิลารินทร์
นางนิระมัย ศิลารินทร์
22
21/5/2018, 8:02:53สพม.27
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
นายเพิ่ม นาก้อนคำ
นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
นางสาวมนัส บุญลือชานายณัฐพงศ์ ศรแก้วนางสุขุมาลย์ อนุเวชนายวุฒิพงษ์ ลำพาย
23
21/5/2018, 9:39:21สพม.26
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
นายเทพโกศล มูลไธสง
นายบัณฑิต ฤิทธิ์ศรี
นายภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุล
นางประดับ รักษานามดร.ดาหวัน ทะสา
นางปณิสรา เฉลิมภัทรกุล
--
24
21/5/2018, 10:15:21สพม.25
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
นายสุรพล สุวรรณชาตินายเดชา ภูมาลัย
นายสิทธิชัย ตรุณทิพากร
นางสมปรารถนา จันทร์ประทัด
นายทวี โพธิกุดไสยนางนภาวรรณ ปุริสา
25
21/5/2018, 10:40:20สพม.24โรงเรียนกมลาไสย
นายเอกรักษ์ สารปรัง
นางสาวปราณี นาถมทอง
นายวีระ วิไลแก้ว
นายภาณุสิษฐ์ ศรีจิตรานนท์
นายนุกุล ทรงมงคลรัตน์
นางพรทิพา ชัชวาลย์
26
21/5/2018, 10:58:16สพม.27
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
นายทินกร โสรถาวรนางนวลศรี นาครินทร์
นายปฐากรณ์ มิรัตนไพร
นายสันติ พันนึกนายจักราช หินซุยนายสมพร เบ็ญจขันธ์
27
21/5/2018, 11:29:13สพม.23
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
นางสาวสุชญา พรหมดานางสาวสุชญา พรหมดา
นางประกายทิพย์ อุปพงษ์
นางวัชระ บุรีมาตนางสาวสุชญา พรหมดา
28
21/5/2018, 11:53:45สพม.25โรงเรียนชนบทศึกษานายอภิชาติ อุ่นเกิดนายวิเชียร ชาโนสีนางปัณพร วงศ์ประทุม
นางชุณารักษ์ หมื่นศรีจูม
นายประคอง กองเงิน
นางสาวจินห์จุฑา บุดลี
--
29
21/5/2018, 12:38:57สพม.27โรงเรียนขัติยะวงษานายสันติรัฐ ไชยโย
นางกรองทอง พลเยี่ยม
นายสมชาย วงศ์เพชรศรี
นางสิริลักษณ์ กลางสุข
นายสมพงษ์ ประภากรพิไล
นางจุฬาพรรณ ชุมพล
30
21/5/2018, 12:54:28สพป.ขอนแก่น เขต 2ศึกษานิเทศก์------
นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์
31
21/5/2018, 13:00:55สพม.24
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
นายชูชัย ประทุมขันธ์
นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร
นายกิตติกร ศรีนัครินทร์
นางหฤทัย รังรสนายสมพจน์ ตรัสศรี
นางสาวฑิฆัมพร ดวงภูเมฆ
--
32
21/5/2018, 13:06:11สพม.24
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
นางพงศ์ผกา ถิ่นแสนดี
นายไชยรัตน์ สุริยคุปต์
นายวัชรชาติ โอภากาศ
นางนิกร ชมภูจักรนางสายฝน ไชยคำมี
ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมโน
33
21/5/2018, 14:14:19สพม.24
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
นายอนุชิต กอศักดิ์นางสุจิรา กอศักดิ์
นายสุริยา เฉลิมชาติ
นายณัฐธนิน แก้วมณีนางสุขลักขณา รัดทีนายวิญญู อุตระ
34
21/5/2018, 15:51:34สพม.24
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงินน.ส.ณฐมน จุรุเทียบ
นายปิยพงษ์ ภูหงษ์สูง
น.ส.สายทิพย์ อนุกูลนายสัญญา ภูผาผุยนายปฏิวัติ ไชยมาตร
35
21/5/2018, 16:40:41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
นายวิรัตน์ พวงช้อย
นางรุ่งเรือง พนิกรณ์
นางราตรี พวงช้อย
นางสาวพรพิมล จันทบาล
นางนิภา ทองเสนา
นายกฤศธนัช ราชบัวผัน
นางสาวสวาสฎิพร แสนคำ
เพิ่มผู้เข้ารับการอบรม นางสวาท จันทร์ขาว นางสาวพชรมน ถมปัด นางเขียน วสุวัตน์ นางสาววณัชยา โชติขันธ์
36
21/5/2018, 18:27:27สพม.27
โรงเรียนทรายทองวิทยา
นายอนุสรณ์ ทาสระคู
นางสาวเกษศิรินทร์ ยอดภิรมย์
นางยุพิน พวงจันทร์
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
นางพิสดา รัตนโกสุมภ์
นายวิชัย โพธิ์ศรี
นายอธิศ ไชยคิรินทร์
37
21/5/2018, 20:01:19สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
นายด้วง ตลอดไธสง
นางสาวณัฐรินีย์ แพไธสง
นางสาวชรินรัตน์ บัวระบัดทอง
นายอนุชา สุภานายพฤหัส เสนไสย
นางจิราพร วิริยะจิตต์
38
21/5/2018, 22:10:57สพม.25
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นายบวร ใจป้ำ
นางอุทัยรัตน์ เอี่ยมศรี
นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด
นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มยินดี
นายอรณพ คำแสน
นายเชฐกร ประชาโรจน์
39
22/5/2018, 6:18:10สพม.24
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
นายกลวัขร วังสะอาดนายเดชา ศรีรักษา
นางกัญญาภัทร สุดานิช
นายอธปติ จิตภักดีนางสุมาลี เทวฤทธิ์
นายประภาส เกลี้ยงเกลา
40
22/5/2018, 9:05:07สพม.27
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
นายเดชา บุตรพรมนายสำเริง สุตระ
นางศิริรัตน์ สิงห์ทอง
นางสาวสุกัญญา บุรวัฒน์
นางสาวรัดดาวรรณ มานัด
นางสะอาด พลซื่อ
41
22/5/2018, 9:12:21สพม.26
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
นายประเทือง พลเสนานางสาวพรชนก นนยะโสนางจิตตนุช โสภา
นางคำพวน ประสงค์สันต์
นายพัฒนวงศ์ ดอกไม้
นายอรรถพล พันธุ์งาม
42
22/5/2018, 10:34:54สพม.27
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
นางนพมาศ สุวรรณหารนางจิราภรณ์ มุริกานางสุมาลี คำขูรู
นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์
นางสาวยุวดี ไชยนิจนางลักขณา ฉิมกูล
43
22/5/2018, 11:25:14สพม.27
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ดร.สมชาติ สุขใสนางวัลภา บุตรพรม
นางสุวารี ชมภูพฤกษ์
นายชุมพร ภามนตรีนางอำพร ทิพจรูญ
นางสาวรุ่งทิพย์ บุญกิจ
44
22/5/2018, 11:25:20สพม.23
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
นางสาวธัญญารัตน์ วานานวงศ์
นางสาวอุบล มีสิมมา
นางสาวสุกานดา คำเมือง
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล
นางเบญจพร ศรีวรกุล
45
22/5/2018, 11:44:26สพม.26
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
นายศักดา สวัสดิ์สละ
นางกรรณกร รัตนมนตรี
นางสาวรัชฎานรินทร์ พุดหล้า
นายรณภณ วงค์หนายโกฎ
นางสุมาลี ถาแสง
นางสาวอภิญญา แก้วใส
46
22/5/2018, 12:44:28สพม.24โรงเรียนร่องคำนายพูณศิลป์ อ่อนไสยนายพิเชษฐ ธิสามีนาบสาโรจน์ ทองนาคนายอภิชัย นิละปะกะ
นายปริญญา พิมพะนิตย์
นายสู้ศึก อัครเจริญทรัพย์
47
22/5/2018, 13:13:15สพม.23
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
นายสาทิน ไชยรา
นางส่าวสุภารัตน์ ปาละลี
นางเพ็ญสิริ พิชัย
นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร
นางวารุณี อาจหาญนางพนาวัลย์ งอสอนนางเอื้อมพร บัวดี
48
22/5/2018, 13:29:41สพม.23
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
ดร.เอกชัย บุตรแสนคม
นางสาวสดใส ชุมปัญญา
นางสาวจุฑาทิพย์ ชาปากดี
นางศรินยา สุตะโคตรนายครรชิต พลไชย
นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น
นางเอื้อมพร บัวดี
49
22/5/2018, 14:08:41สพม.23
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
นายศุภชัย สายเย็นนางกรรณิกา วิภาคะ
นางสาวดวงใจ ภารสำราญ
นางรัตนากรณ์ รักษานางชุติมา ลายทองนางสาวปวีณา บุตะลานางเอื้อมพร บัวดี
50
22/5/2018, 14:30:33สพม.25โรงเรียนชนบทศึกษานายอภิชาติ อุ่นเกิดนายวิเชียร ชาโนสีนางปัณพร วงศ์ประทุม
นางชุณารักษ์ หมื่นศรีจูม
นายประคอง กองเงิน
นางสาวจินห์จุฑา บุตรลี
51
22/5/2018, 14:35:31สพม.27
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
นายวิคิด ทินบุตร
นางสังวาลย์ วิเศษปัสสา
นางสาวจริยา ศรีชนะนางรัตติกาล ศรีทอง
นายสุวพงษ์ คามวัลย์
นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัย
52
22/5/2018, 15:22:02สพม.23
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา (โพธิ์คำอนุสรณ์)
นายตรีชนนท์ แสนอุบล
นางสมฤดี แสนเภา
นางภัฑร์ธิชาษ์ เริ่มลักคน์
นางปัญจารา ซาหิน
นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
นางสาวรัฐยา แสนสามารถ
6-
53
22/5/2018, 15:33:19สพม.23
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
นางพนัชกร หอมเฮ้า
นางสาวอรอนงค์ น้อยคำยาง
นายนันทพงษ์ ลายทองนายพนัส ทองปาน
นางจารุวรรณ สาระด่วน
นางเอื้อมพร บัวดี-ุ6 ท่าน-
54
22/5/2018, 15:43:25สพม.23
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
นางสาวสมใจ อุดมศรีนายพูลผล แนวหล้านางนงลักษณ์ ชาญนรานางนงลักษณ์ ชาญนรานายประทวน ครุฑนอก---7-
55
22/5/2018, 15:51:50สพม.24
โรงเรียนกุฉินารายณ์
นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
นายบรรเทิง อุทรักษ์
นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด
นางนันทิยา ไชยมัชฌิม
นายเสนาะ จันทร์แหล่
นายประดุงศักดิ์ เหลารื่น
นายวิญญู อุตระ60
56
22/5/2018, 15:53:51สพม.23
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
นายเมฆินทร์ พรมประศรี
นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชย
นางวิมลรัตน์ พระหันธงไชย
นางปิยวดี สิงห์ทองไชย
นางสุปราณี ชินโน
นางวราภรณ์ ศรีกะรัตน์
5 ท่าน0
57
22/5/2018, 15:58:16สพม.23
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
นายสายัณห์ กัลยาไสย
นางประภาวี ปลงจิตนางจิราพา หัสกรรจ์
นายไชยวรมัน รัตนะธานี
นางวันเพ็ญ เจริญไชย
นางใจทิพย์ โคตรวิชา
นางเอื้อมพร บัวดีุ60
58
22/5/2018, 16:10:41สพม.24
โรงเรียนกุฉินารายณ์
นายเสนาะ จันทร์แหล่
นางทัศนีย์ หน่อสีดา
นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด
นางนันทิยา ไชยมัชฌิม
นายบรรเทิง อุทรักษ์
นายประดุงศักดิ์ เหลารื่น
นายวิญญู อุตระ60
59
22/5/2018, 16:16:19สพม.23
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
นางสาวสมใจ อุดมศรีนายปนิวัตร เส้นเกษ
นางสาวปภาวรินท์ ธรรมสิทธิ์
นางนงลักษณ์ ชาญนรานายประทวน ครุฑนอก
นางรุ่งนภาพร วิลัยลา
-6-
60
22/5/2018, 17:00:23สพม.23
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
นายจำรัส พิมพา
นางศิริพร พรหมประศรี
นายสายันต์ ยืนยั่ง
นางสาวปัณฑิตา ฤทธิแผลง
นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือก
นายวีระศักดิ์ พรหมประศรี
60
61
22/5/2018, 17:05:19สพม.23
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
นายสุนทร สีพันธ์บุญ
นางศิริพร พรหมประศรี
นายสายันต์ ยืนยั่ง
นางสาวปัณฑิตา ฤทธิแผลง
นางเสาวรัตน์ ไชยต้นเทือก
นางสาวเสาวภา ผาพองยุน
60
62
22/5/2018, 18:37:54สพม.24โรงเรียนคำม่วง
นางจารุวรรณ รัตนมาลี
นางวันธะนา ปัญญพิมพ์
นางทัศนีย์ ณ กาฬสินธุ์
นางสาวออนวดี สันประภา
นายประสงค์ เทียบจันทึก
นายสามารถ สวัสดีนายวิญญู อุตะระ60
63
23/5/2018, 7:07:48สพม.23
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
นายธนปกรณ์ อวนป้อง
นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี
นางสาวพิชญา แก้วก่า
นางกานดา ดาบโสมศรี
นายวรวุฒิ เทียนแก้ว
นางเกษฎา แสนอุบล70
64
23/5/2018, 8:38:00สพม.24
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
นายกลวัชร วังสะอาดนางสุมาลี เทวฤทธิ์
นางกัญญาภัทร สุดานิช
นายอธิปติ จิตภักดีนายเดชา ศรีรักษา
นายประภาส กุลเกลี้ยง
60
65
23/5/2018, 8:43:27สพม.24
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
นายกลวัชร วังสะอาดนางสุมาลี เทวฤทธิ์
นางกัญญาภัทร สุดานิช
นายอธิปติ จิตภักดีนายเดชา ศรีรักษา
นายประภาส กุลเกลี้ยง
60
66
23/5/2018, 10:02:47สพม.23
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
นายสาทิน ไชยรา
นางสาวสุภารัตน์ ปาละลี
นางเพ็ญสิริ พิชัย
นายอนุรักษ์ วภักดิ์เพชร
นางวารุณี อาจหาญนายศุภชัย ยศตะโคตรนางเอื้อมพร บัวดี
นางเพชรสุดา จันทรังษี (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ)
นายศรีทอง ลีทอง (หัวหน้ากลุ่มสาระที่รับการจัดการเรียนการสอน IS)
80
67
23/5/2018, 10:25:09สพม.23
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
นายวชิรุณ ภูกะเดา
นางสาวอรุณรัตน์ มุงคุณ
นายจิรพงษ์ เลิศลำหวาน
นายณัฐวุฒิ อุดมแสน
นางสาวชัญญา ศรีม่วง
--6-
68
23/5/2018, 11:15:08สพม.23
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
นายธนปกรณ์ ป้องศรีนางอรวัสน์ มุลมณี
นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์
นายประภัทร์ กุดหอม
นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา
นางเอื้อมพร บัวดี60
69
23/5/2018, 11:31:03สพม.23
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
นายเกษา โคตรชมภูู
นางรัชพร เคนพิทักษ์
นายมนตรี นาคีย์
นายชยุตพงศ์ คำทะเนตร
นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ
นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว
นางเอื้อมพร บัวดี70
70
23/5/2018, 11:31:41สพม.27
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
นางรุ่งนภา มาศจันทร์
นายนวพล ผาบุญมานางปิยวรรณ อุดมนางจุลจิรา ทาสระคู
นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์
นายอุพิษ เหมือนทอง70
71
23/5/2018, 11:41:34สพม.25
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
นายวิชิต เถาว์เฒฆ
นางพรรณวิภา ปักษ์เหนือ
นางสาววนิดา เทพาลุน
นายวิศน์กานต์ บุตรวิชา
นางจีราพร นักปราชญ์
นางสาวสุพรรษา ขุนจ่าเมือง
ุ60
72
23/5/2018, 11:51:38สพม.26
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
นายประพันธ์ ขันโมลีนายวิฑูรย์ สืบโมรา
นางวิไลรัตน์ สุวรรณสม
นางราษี สืบโมรานายนิคม ปักกาเวสา
นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุล
--6-
73
23/5/2018, 13:24:53สพม.27
โรงเรียนโพนทองวิทยายน
นายสิทธิชัย รถานางรัญญา เมืองแวง
นางวิมลทิพย์ วิรัชวา
นางสาวนาตยา โยธาศิริ
นายวีระพงษ์ พานสาร
นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา
นายอธิศ ไชยคิรินทร์
-6 ท่าน-
74
23/5/2018, 13:34:46สพม.26
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
นายวีระพงศ์ ตะโกนอก
นางสาวภัครดา จ้ายสอน
นายอามร นาไชยเวศน์นางพชรชล ทาดทา
นางสาวจารุณี สีเนหะ
ไม่มีผู้เข้าพัก6
75
23/5/2018, 13:34:59สพม.27
โรงเรียนโพนทองวิทยายน
นายสิทธิชัย รถานางวรัญญา เมืองแวง
นางวิมลทิพย์ วิรัชวา
นางสาวนาตยา โยธาศิริ
นายวีระพงษ์ พานสาร
นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา
นายอธิศ ไชยคิรินทร์
-6-
76
23/5/2018, 13:56:21สพม.27
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นายบุญล้อม ไชยสิงห์
นายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์
นางอภิชญา ชนะบุญนายชูศักดิ์ โสชะรา
นางสุรีพร กลางบุรัมย์
นางธมนวรรณ มุลาลี
นางประภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกร
-8-
77
23/5/2018, 14:00:24สพม.25
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
นายชัยภร สีมาตร
นายศาสตรศิป์ ฝ่่ายสูญ
นายบุญชิต ดอนแสง
นางสาวสิริรัตน์ เดโชศาสตร์
นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัย
นายกฤษฎา ดีทานินนายกำพล ขัณฑวงษ์00
78
23/5/2018, 14:03:20สพม.23
โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา
นางฐปนีย์ นารี
นายสุรศักดิ์ สักขินา
นางทองม้วน พันธ์เลิศ
นายวิเชียร ศรีเสนนายบรรจงค์ กออำไพ
นางสาวสุภัทตา พรมลา
พัก 1 คื่น วันที่ 26 พ.ค. 2561
60
79
23/5/2018, 14:10:45สพม.24
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
นายกลวัชร วังสะอาดนายเดชา ศรีรักษา
นางสาวสุมาลี รัตนสีหา
นายอธิปติ จิตภักดีนางสุมาลี เทวฤทธิ์
นายประภาส กุลเกลี้ยง
60
80
23/5/2018, 14:12:11สพม.23
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
นายหาญ ทนุจันทร์
นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์
นายนิวัฒน์ สินไชย
นายไกรพิชญ์ ภูพิธาร
นางยุพิน ขันธวิชัย
นางสาวรัญจวญ ไชยโวหาร
60
81
23/5/2018, 14:19:09สพม.27
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
นายภิญโญ หอมไกลนางวราภรณ์ ไพรศรีนางสาวพุธนาฏ คำมณี
นางวิชญาภรณ์ รัตนศรี
นายสุวัฒน์ เทศสนั่น
นายอนุวัฒน์ ยอดน้ำคำ
ุ60
82
23/5/2018, 14:28:09สพม.24
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์
นางชลธิชา คำศิลา
นางสาวกัลยาณี สมภาร
นายอัครเดช จงสมชัยนายวสันต์ ภูคงคานางกนกอร ภูนาสูง--6 ท่าน
83
23/5/2018, 14:32:14สพม.23
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
นายทองคำ วรสาร
นางสาวแรมจันทร์ พรมปากดี
นายอนุชา มีภูคำ
นายไกรวุฒิ วงศ์ชารี
นายชาตรี ไตรยราช
นายประภาษ สมยาภักดี
นางเอื้อมพร บัวดีุ60
84
23/5/2018, 14:45:55สพม.23
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
นายเกษา โคตรชมภู
นางรัชพร เคนพิทักษ์
นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ
นายชยุตพงศ์ คำทะเนตร
นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์
นายมนตรี นาคีย์นางเอื้อมพร บัวดี-60
85
23/5/2018, 14:54:00สพม.27
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
นายพัชรินทร์ หยาดไธสง
นางสาวอุรารัตน์ ยุบลชิต
นางสุภาพร ดวงพรมนายชวน ปรุงเรณู
นายนรินทร์ น้อมระวี
นายเมธี อนุมณฑล60
86
23/5/2018, 15:12:26สพม.26
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรพ์
นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์
นายประจักษ์ อะนันทา
นางรัตนา สุทธิธรรม
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง
นางช่อผกา มะทิตะโนนางรัชนี เปาะศิริ-จำนวน 3 ห้องุ6-
87
23/5/2018, 15:29:56สพม.23
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
นายบดินทร์ นารถโคษา
นางสาวศศิร์อร ทิพย์พีรชัย
นางสาวรัญชน์ชยารัตน์ เครือหมื่น
นางพิไลวรรณ สีหามาตย์
นายกฤษฎา ศรีพานิชย์
นางนัฏฐกานต์ เหลาแก้ว
6 คน0
88
23/5/2018, 15:32:37สพม.27โรงเรียนเสลภูมินายจงจัด จันทบ
นายธิติรัตน์ พรหมรัตน์
นางสาวชญาณิศา ภูมาศ
นายรัฐ ปิติสิวะพัฒน์
นายศุภชาติ ทอดภักดีไม่เปิดสอนIS50
89
23/5/2018, 15:34:28สพป.ขอนแก่น เขต 2ศึกษานิเทศก์------
นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร
ลงทะเบียนเพิ่มเติมไม่พักนอน
--
90
23/5/2018, 15:36:14สพป.ขอนแก่น เขต 2ศึกษานิเทศก์------นางรัชนีย์ อุปรังลงทะเบียนเพิ่มเติม--
91
23/5/2018, 15:43:53สพม.23โรงเรียนแวงพิทยาคมดร.สังข์ทอง รอญศึก
นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ
นายชาญเดช สุริยภูมิ
นางนันธิกร คำหล้า
นายสุทธิเดช ดวงจันทร์
นายสุริยันต์ ไชยรบ6-
92
23/5/2018, 15:44:13สพม.26
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล
นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์
นางสาวกชพร แสงสุริยา
นางมลิวรรณ พวงจำปี
นางพิศมัย ไสยลักษณ์
นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทร
นางธนาภา บุญครอบ6ไม่มี
93
23/5/2018, 16:00:35สพม.24
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ดร. ทวีพร. วรชินนางคิณธนา. พุ่มศรี
นางสาวนภาพร. อัยวรรณ
นายชาติชาย. โพตุแสงดร เทียนทอง. ดีรักษา
นายณรงศักดิ์. ศรีหะวงษ์
60
94
23/5/2018, 16:13:55สพม.27
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
นายประวีณ เชิงสะอาด
ดร.ฉลาด. ปาโสนายอุเทน. วิระทูล
นางศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์
นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อ
นางสาวนุชนารถ คำภักดี
6 คน0
95
23/5/2018, 16:17:29สพม.23
โรงเรียนโพนงามศึกษา
นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์ (รองผอ.รร.)
นายบัญชา คิดโสดา
นายสุทธินันท์ กุลภา
นางสาวศิวกานต์ เดชทศร
ว่าที่ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา
นางพัสราพร คิดโสดา6 คน -
96
23/5/2018, 16:27:56สพม.23โรงเรียนร่มเกล้า
นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
นายวีระพันธ์ จันทะจร
นางสาวจุฑามาศ คำเพชรดี
นายพูลศักดิ์ ศิลปีนายณรงค์ โคตรศรีนางนารี จันทะจรนางเอื้อมพร บัวดี
เพ่ิ่มครูอีก1ท่าน ในตำแหน่งครูผู้สอนวิชา IS นางสาวเปรมศรี ศรีพลราช
70
97
23/5/2018, 18:47:53สพม.24
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ดร ทวีภรณ์. วรชินนางคิณธนา. พุ่มศรี
นางสาวนภาพร. อัยวรรณ
นายชาติชาย. โพตุแสงดร เทียนทอง. ดีรักษา
นายณรงค์ศักดิ์. สีหะวงษ์
60
98
23/5/2018, 19:34:18สพม.24
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
นางทวีภรณ์. วรชินนางคิณธนา. พุ่มศรี
นางสาวนภาพร. อัยวรรณ
นายชาติชาย. โพตุแสง
นางสาวเทียนทอง. ดีรักษา
นายณรงค์ศักดิ์. สีหะวงษ์
60
99
23/5/2018, 22:40:06สพม.24โรงเรียนสามชัย
นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
นางสาววัชราภรณ์ ม่วงนาครอง
นางหนึ่งนุช หอมทองนางรัตนา ถิตย์รัศมีนางวราภรณ์ โพนะทา
นางสาวอรชา ชนาสิทธิ์
60
100
24/5/2018, 7:49:17สพม.27
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
นายวัฒนา พลอาษา
นางณปภัช ชัยสุขจินดา
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
นายชินกร โตกลางนางเอื้อมพร นราทรุ60
Loading...
Main menu