ประเมินตนเองเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBA
1
สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
คะแนนที่ได้
2
เกณฑ์
คะแนนเต็ม
ไตรตรึงษ์
วังประดา
ปากอ่าง
วังตะเคียน
คลองดู่
มอสำราญ
หนองปิ้งไก่
หนองกอง
แม่นารี
นครชุม
สหกรณ์
ทรงธรรม
ท่าไม้แดง
หนองปลิง
น้ำดิบ
โพธิ์พัฒนา
บ้านไร่
มะกอกหวาน
คณฑีมอสูง
มอสมบูรณ์
บ้านใหม่
น้ำโท้ง
คลองแม่ลาย
ยางเรียง
ธำมรงค์
หนองกรด
โพธิ์สวัสดิ์
ปางขนุน
3
หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการที่ดี (คะแนนเต็ม 108 คะแนน)
4
1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล
5
1.1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร101010108888888988109810988888888888
6
1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
7
1.2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์554544444444455545454444443444
8
1.2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ544444444444455554553344443444
9
1.3 ระบบบริหารจัดการที่สำคัญ
10
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี554545554554455555544555554555
11
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม
และเกณฑ์Green and Clean
12
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่ สถานที่ สภาพแวดล้อม
13
(1) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ดำเนินการตามมาตรฐาน 5 ส
552532231442425555553533222233
14
(2) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ดำเนินการตามมาตรฐาน 5 ส
863766660776688686686765655766
15
1.3.2.2 เกณฑ์ GREEN & CLEAN656040584050514028605860506056595860615955605556505043584350
16
1.3.3 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย
IT, IC, LAB, เภสัชกรรมและ RDU/คบส.
553444543555555555554444455554
17
รวมคะแนน หมวด 11081007098738385745297959485989999981001009987968989838373937884
18
หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
19
การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Customer Focus, Community Participation)
1010710866768910101010810101088888678866
20
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
21
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
Appreciation Resources Sharing and Human Development
10889888888810108108108888888888888
22
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
(คะแนนเต็ม 320 คะแนน)
23
4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( OTOP )
544444431445555454454443444444
24
4.2 การบริการในสถานบริการ (บทบาทเจ้าหน้าที่)
25
4.2.1 OPD543454444445555444454443443444
26
4.2.2 ER542444442445555444453443443434
27
4.2.3 ANC543444444455555444454443443444
28
4.2.4 WCC552544445445555445454443443444
29
4.2.5 NCD543444444445555444454443443444
30
4.2.6 ทันตกรรม550454445445555445453440403443
31
4.2.7 เภสัชกรรม/RDU807050686050686049688076747680637270687865706059505050796050
32
4.3 การบริการในชุมชน
33
4.3.1 COC : LTC (4 กลุ่มเป้าหมาย)554534443555555555554443443444
34
4.3.2 การควบคุมและป้องกันโรค (SRRT)554534444455555545554444444444
35
4.3.3 คบส.35281528315151813212719183124273028292525252525152025252120
36
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย552522333353335445434433232343
37
4.5 ระบบสนับสนุนบริการ
38
4.5.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
39
ส่วนที่1 ระบบคุณภาพข้อมูล202018201818181819191819201915181820181917181716181715171918
40
ส่วนที่2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ202018201818181819181820201918201820181817171717181817182018
41
ส่วนที่3 กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย
202018201818161618201820201815181820181617171615181815202018
42
4.5.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
43
1. การออกแบบระบบและการจัดการทรัพยากร109898888788108108889897876895978
44
2. การดำเนินงาน 45454225424027332527404042404237404042404035403535273027443735
45
4.5.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB)
404325383530253024.5323733.253237.75353532333332313332323035304135.2530
46
รวมคะแนน หมวด4320297204289238222240231211.5266290287.25280300.75282271278287274285252268248233222232215292258.25235
47
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care)
101089888888810101088810999868
48
5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
49
5.2.1. ตัวชี้วัดพื้นที่กำหนดเกี่ยวกับ OTOP (ตามบริบทของพื้นที่กำหนด)
222222222222222222222222222
50
5.2.2 ตัวชี้วัดกระทรวง (จากHDC) 3535302520302830272120252026
51
5.2.3 ประชาชนได้อะไรจาก รพ.สต.ติดดาว(สอบถามประชาชนในพื้นที่)
52
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้
502223333555554433233322
53
รวมคะแนน หมวด5700022444555577777665545225544
54
รวมคะแนน ทั้ง 5 หมวด455415289406329321343324281.5384407406.25390423.75408393403412398406360385357343321332309406354.25337
55
ไม่รวมข้อ 5.2.2 ร้อยละ91.2163.5289.2372.3170.5575.3871.2161.8784.4089.4589.2985.7193.1389.6786.3788.5790.5587.4789.2379.1284.6278.4675.3870.5572.9767.9189.2377.8674.07
56
ระดับดาว
53544443555555555554544443544
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ประเมิน
แผ่น3
 
 
Main menu