แบบประเมินความพึงพอใจของงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลาชื่องาน /โครงการฝ่าย /หมวด /งาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน
[1. งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ]
[2. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสม]
[3. ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง]
[4. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสม]
[5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสม]
[6. ขั้นตอนกระบวนการในการทำงานตามงาน / โครงการ]
[7. ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม]
[8. เครื่องมือวัดความสำเร็จของงาน / โครงการมีความเหมาะสม]
[9. เกณฑ์วัดความสำเร็จของงาน / โครงการมีความเหมาะสม]
[10. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ]
[11. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ]
[12. ผลจากการดำเนินงานที่นักเรียนและโรงเรียนได้รับ]
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อผู้ประเมิน (พิมพ์ชื่อผู้ประเมิน)
กลุ่มบริหารงาน
2
15/3/2017, 20:25:37
โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางลาวัลย์ ขยันขาย15/3/2017445555555555นางลาวัลย์ ขยันขายวิชาการ
3
15/3/2017, 20:27:08โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางลาวัลย์ ขยันขาย15/3/2017555555555555นางลาวัลย์ ขยันขายวิชาการ
4
15/3/2017, 20:28:45
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางลาวัลย์ ขยันขาย15/3/2017544544555555นางลาวัลย์ ขยันขายวิชาการ
5
15/3/2017, 20:30:51โครงการดาวรุ่งมุ่งอุดมศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางลาวัลย์ ขยันขาย15/3/2017555555555555นางลาวัลย์ ขยันขายวิชาการ
6
15/3/2017, 20:32:39โครงการพัฒนางานรับนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางลาวัลย์ ขยันขาย15/3/2017344545544444
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดโครงการครั้งต่อไป
นางลาวัลย์ ขยันขายวิชาการ
7
15/3/2017, 20:33:57โครงการแผนงานและสารบรรณวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางลาวัลย์ ขยันขาย15/3/2017555555555555นางลาวัลย์ ขยันขายวิชาการ
8
15/3/2017, 20:35:15
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสอน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางลาวัลย์ ขยันขาย15/3/2017444544554555นางลาวัลย์ ขยันขายวิชาการ
9
16/3/2017, 15:35:04โครงงานคุณธรรมวิชาการนางสาวอำภา เขียวดี7/3/2017344444544444อำภา เขียวดีวิชาการ
10
16/3/2017, 15:37:02โครงงานทั้งระบบวิชาการนางสาวอำภา เขียวดี7/3/2017444544544444อำภา เขียวดีวิชาการ
11
16/3/2017, 15:38:38กิจกรรมพัฒนาผ้เรียนวิชาการนางสาวอำภา เขียวดี16/3/2017555555555555อำภา เขียวดีวิชาการ
12
19/3/2017, 14:02:47พัฒนาสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน
บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน
นายบันดาล ดวงบุรงค์
19/3/2017555555555555
นายบันดาล ดวงบุรงค์
ทั่วไป
13
19/3/2017, 14:05:28โรงเรียนสีขาว
บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน
นายบันดาล ดวงบุรงค์
19/3/2017555555555555บันดาล ดวงบุรงค์ทั่วไป
14
19/3/2017, 14:09:25ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน
นางศรีเริญ มีพิมพ์18/3/2017555555555555ศรีเริญ มีพิมพ์ทั่วไป
15
19/3/2017, 14:12:37
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร ปลอดจากอุบัติเหตุ
บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน
นายบันดาล ดวงบุรงค์
18/3/2017555555555555บันดาล ดวงบุรงค์ทั่วไป
16
19/3/2017, 14:15:05ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน
นายบันดาล ดวงบุรงค์
18/3/2017555555555555บันดาล ดวงบุรงค์ทั่วไป
17
19/3/2017, 14:18:18TO BE NUMBER ONE
บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน
นางทิวาพร ทาเศษ18/3/2017555555555555ทิวาพร ทาเศษทั่วไป
18
19/3/2017, 14:20:09สภานักเรียน
บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน
นางทิวาพร ทาเศษ18/3/2017555555555555ทิวาพร ทาเศษทั่วไป
19
19/3/2017, 15:40:36สารสนเทศบริหารทั่วไป
บริหารทัั่วไป/กิจการนักเรียน
นายบบันดาล ดวงบุรงค์
18/3/2017555555555555บันดาล ดวงบุรงค์ทั่วไป
20
19/3/2017, 21:07:18พัฒนางานควบคุมภายในควบคุมภายใน
นางสาวอรนุช เรือนคำ
19/3/2017455555555555
นางสาวอรนุช เรือนคำ
งบประมาณ
21
20/3/2017, 15:49:02งานส่งเสริมระเบียบวินัยกิจการนักเรียนนายเมธา ศรีประทีป20/3/2017434444444444นายเมธา ศรีประทีปทั่วไป
22
20/3/2017, 15:53:47งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดกิจการนักเรียนนายเมธา ศรีประทีป20/3/2017334434444444นายเมธา ศรีประทีปทั่วไป
23
20/3/2017, 18:31:12งานยานพาหนะงานยานพาหนะ
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
20/3/2017434544544444
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
ทั่วไป
24
20/3/2017, 18:43:13
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
คณิตศาสตร์
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
20/3/2017555555555555
เกตุสรินทร์ บุญหนัก
วิชาการ
25
20/3/2017, 18:45:36
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
20/3/2017555555555555
เกตุสรินทร์ บุญหนัก
วิชาการ
26
20/3/2017, 18:47:35
บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เกตุสรินทร์ บุญหนัก
20/3/2017555555555555
เกตุสรินทร์ บุญหนัก
วิชาการ
27
20/3/2017, 18:50:13
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
บุคคลสุทน คุ้มเสม20/3/2017555555555555
เกตุสรินทร์ บุญหนัก
บุคคล
28
20/3/2017, 18:54:00
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เกตุสรินทร์ บุญหนัก
20/3/2017555555555555
เกตุสรินทร์ บุญหนัก
วิชาการ
29
21/3/2017, 16:10:06
โครงการ พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
งานพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
21/3/2017544555555555
พงศ์นรินทร์ อินกองงาม
งบประมาณ
30
21/3/2017, 16:11:36พัฒนางานวัดผลงานวัดผล
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
21/3/2017444245554434
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
วิชาการ
31
21/3/2017, 16:14:24บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางลำดวน ติดทะ21/3/2017555555555555นางลำดวน ติดทะวิชาการ
32
21/3/2017, 16:16:43พัฒนาการจัดการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางลำดวน ติดทะ21/3/2017555555555555นางลำดวน ติดทะวิชาการ
33
21/3/2017, 16:19:43
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางลำดวน ติดทะ21/3/2017554555555555นางลำดวน ติดทะวิชาการ
34
21/3/2017, 16:22:16
โครงการการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายสุรัติ จิตนารินทร์
21/3/2017555555555555
นายสุรัติ จิตนารินทร์
วิชาการ
35
21/3/2017, 16:23:51
โครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายสุรัติ จิตนารินทร์
21/3/2017444545544444
นายสุรัติ จิตนารินทร์
วิชาการ
36
21/3/2017, 16:25:05
โครงการ ส่งเสริม เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายสุรัติ จิตนารินทร์
21/3/2017454454444445
นายสุรัติ จิตนารินทร์
วิชาการ
37
21/3/2017, 16:26:23
โครงการพิเศษ ค่ายวิชาการ "พี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ" ครั้งที่ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสุรัติ จิตนารินทร์
21/3/2017554555555444
นายสุรัต จิตนารินทร์
วิชาการ
38
22/3/2017, 8:35:48
โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรัยนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางพุทธิดา อูปอินทร์
22/3/2017444444444444พุทธิดา อูปอินทร์วิชาการ
39
22/3/2017, 8:38:14พัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางพุทธิดา อูปอินทร์
22/3/2017444444444444พุทธิดา อูปอินทร์วิชาการ
40
22/3/2017, 8:40:34
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางพุทธิดา อูปอินทร์
22/3/2017444444444444พุทธิดา อูปอินทร์วิชาการ
41
22/3/2017, 8:58:08พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณสารบรรณ
นางสาวนัยนา หมื่นจำปา
22/3/2017244444444454
ของบประมาณเพิ่มขึ้น
นางสาวนัยนา หมื่นจำปา
บุคคล
42
22/3/2017, 9:05:42
โครงการ พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการงานโสตทัศนศึกษาและการจัดเก็บข้อมูล
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ และการสื่อสาร
นายบรรจบ ชูมก22/3/2017534455544544
การปรับเปลี่ยนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควรพิจารณาจากลักษณะที่ปฏิบัติ และประสบการณ์
นายบรรจบ ชูมกวิชาการ
43
22/3/2017, 9:59:42เอกสารสิ่งพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์
นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
22/3/2560555555555555
นางเสาวนีย์ แสงหงษ์
งบประมาณ
44
22/3/2017, 16:08:47
การพัฒนาห้องสมุด /การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ห้องสมุดงานห้องสมุด22/3/2017444444444444-
กนกวรรณ จันทร์ลอย (แทน)
วิชาการ
45
23/3/2017, 5:27:57แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มบริหารวิชาการนางพิชยา ชูมก23/3/2017555544444544
แต่ละกลุ่มสาระฯควรเตรียมการในการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ล่วงหน้า
พิชยา ชูมกวิชาการ
46
23/3/2017, 5:32:14มหกรรมวิชาการกลุ่มบริหารวิชาการนางพิชยา ชูมก23/3/2017555444455555
ในการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสาระฯควรมีการปรับรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
พิชยา ชูมกวิชาการ
47
23/3/2017, 5:39:40
พัฒนาบุคลากรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
กลุ่มบริหารวิชาการนางพิชยา ชูมก23/3/2017555554444545
โรงเรียนควรมีการพัฒนากรบุคลากรในด้านการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
พิชยา ชูมกวิชาการ
48
23/3/2017, 5:47:59ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มบริหารวิชาการนางพิชยา ชูมก23/3/2017445444444544
การดำเนินการในแต่ละชั้น ควรมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำมาพัฒนา และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
พิชยา ชูมกวิชาการ
49
23/3/2017, 5:54:05
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
กลุ่มบริการวิชาการนางพิชยา ชูมก23/3/2017445544444545
แต่ละกลุ่มสาระฯควรมีการรายงานผลในการดำเนินงานตามโครงการให้กลุ่มงานบริหารวิชาการที่ดูแลโครงการ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรวบรวมสรุปผลในการดำเนินการให้ฝ่ายบริหารต่อไป
นางพิชยา ชูมกวิชาการ
50
23/3/2017, 5:57:10ค่ายวิชาการู่ความเป็นเลิศกลุ่มบริหารวิชาการนางพิชยา ชูมก23/3/2017545554444444ไม่มีนางพิชยา ชูมกวิชาการ
51
23/3/2017, 6:01:22
ต่อยอดค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางพิชยา ชูมก23/3/2017334544444355
สมาคมผู้ปกครองและครูควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มมาขึ้น โดยเพิ่มจำนวนรายหัวนักเรียนที่สนใจ เป็นจำนวน 20 คน
นางพิชยา ชูมกวิชาการ
52
23/3/2017, 6:08:45นิเทศภายในกลุ่มบริหารวิชาการนางพิชยา ชูมก23/3/2017544444444444
คณะกรรมการนิเทศฯ ควรมีการนิเทศงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนผลการนิเทศลงสู่ผู้ปฏิบัติ เพื่อนำไปพัฒนางานครั้งต่อไป
นางพิชยา ชูมกวิชาการ
53
23/3/2017, 8:26:43งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์
23/3/2016343354455554
ปรับสถานที่การทำงาน เพิ่มงบประมาณ และกำหนดมาตรการการส่งงานให้ตรงต่อเวลา
นางทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์
วิชาการ
54
24/3/2017, 8:44:13งานบริการสุขภาพงานอนามัยโรงเรียนนางฉวรัตน์ คำธัญ24/3/2017434244444444
ห้องพยาบาลควรอยู่ชั้นล่างของอาคาร
นางฉวรัตน์ คำธัญทั่วไป
55
24/3/2017, 8:46:39พัฒนางานสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียนนางฉวรัตน์ คำธัญ24/3/2017555555555555นางฉวรัตน์ คำธัญทั่วไป
56
24/3/2017, 8:49:39งานป้องกันเฝ้าระวังโรคงานอนามัยโรงเรียนนางฉวรัตน์ คำธัญ24/3/2017333333333333นางฉวรัตน์ คำธัญทั่วไป
57
24/3/2017, 20:27:44ประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์นางสาวชลิดา โอดบาง24/3/2017555555555555ชลิดา โอดบางบุคคล
58
24/3/2017, 20:56:05พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายคัด จอมมณี24/3/2017455555555555นายคัด จอมมณีวิชาการ
59
24/3/2017, 20:59:37การจัดการเรียนรู้
สารสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายคัด จอมมณี24/3/2017555555555555นายคัด จอมมณีวิชาการ
60
24/3/2017, 21:02:00
การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายคัด จอมมณี24/3/2017555555555555นายคัด จอมมณีวิชาการ
61
26/3/2017, 18:56:29ความสะอาดบริหารทั่วไปชัยพิชิต อุดคำมี26/3/2017234554443333
งบที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอควรเพิ่ม
ชัยพิชิต อดุคำมีทั่วไป
62
26/3/2017, 19:04:31งานตกแต่งวันสำคัญบริหารทั่วไปบริหารทั่วไป26/3/2017345554444444ชัยพิชิต อุดคำมีทั่วไป
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น2
 
 
Main menu