คำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คำสั่งที่
เรื่องลงวันที่เอกสารแนบ
2
1แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค03/01/2561
3
2แต่่งตั้งคณะครูจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256108/01/2561
4
3แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม09/01/2561
5
4แต่งตั้งคณะครูควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อบรม O-net09/01/2561
https://drive.google.com/open?id=1SEedsx81lP9kVuYXNc-SPYZ22BR45a2O
6
5แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการวันสำคัญ09/01/2561
7
6แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรเพิ่มเติม10/01/2561
https://drive.google.com/open?id=1LdOTCN8PqbOmLhVanlhmQK0jZuA3p4ku
8
7แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรัับวัสดโครงการอุปกรณ์ครบครัน สร้างสรรค์กีฬานันทนาการช่วยเสริม15/01/2561
9
8แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุุโครงการจัดซื้อสื่อเพื่อการเรียนรู้15/01/2561
https://drive.google.com/open?id=1CCYseHY-SpDwW4iwuQ51Cndyno83xaL3
10
918/01/2561
https://drive.google.com/open?id=14yQ3-i7KeQGrrtY5ay-Mw-m663Si2aKT
11
10แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนทำการแสดง งานมะขามหวาน18/01/2561
https://drive.google.com/open?id=1x0NslvQEbV2u5VqZSmavWQFIEv3cRZF-
12
11แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 256119/01/2561
13
12แต่งตั้งผู้ประเมินผู้สมัครสอบศึกษานิเทศก์22/01/2561
https://drive.google.com/open?id=1iEyKFPQRgFCoe8OjF53WFpxqqbFLDm0u
14
13แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานคืน" รุ่นที่ 123/01/2561
https://drive.google.com/open?id=1BAxjJ0P3E4ocGFe6LX7c3aEdGahAcX9Y
15
14แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256124/01/2561
16
15
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารผู้ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา ของข้าราชการครู ประจำปี 2561
25/01/2561
https://drive.google.com/open?id=10wF-ZPpfLeejbTFBUfMcq-MAq_o0GunZ
17
16
แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ปีการศึกษา 2560
https://drive.google.com/open?id=1N9B2EPVKikYSr6ivksbXqQKniEWvV6s2
18
17
แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ปีการศึกษา 2560
https://drive.google.com/open?id=1eZF3KlPoenedokliGx5nR_hAJkV10fhx
19
18
แต่งตั้งข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
31/01/2561
https://drive.google.com/open?id=1fPYE7oTCVQ1c_nPWvODlyKOZutTzIACN
20
19แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับ-จ่ายวัสดุโครงการอาหารกลางวัน เดือนกุมภาพันธ์31/01/2561
21
20แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการห้องเรียนมาตรฐาน31/01/2561
https://drive.google.com/open?id=1K2RilJwAQlkz4Cb8conIbQ3tr3kBUMRj
22
21แต่งตั้งข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา ทำหน้าที่จัดสอนแทน31/01/2561
23
22แต่งคณะกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี01/02/2561
https://drive.google.com/open?id=1rcn0I-VVznTDazL_0Y-hB-G4gmKUQNrm
24
23
แต่งตั้งหัวหน้าครูพี่เลี้ยงและครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการสะเต็มศึกษา โรงเรียนบ้านเข้กน้อย
01/02/2561
25
24
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรัับงานจ้างเหมารถยนต์พานักเรียน ป.6 ไปยังสนามสอบ O-net โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
02/02/2561
26
25
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาอาคารบูรณาการภูมิทัศน์สู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง
06/02/2561
27
26
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาอาคารบูรณาการภูมิทัศน์สู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง
06/02/2561
https://drive.google.com/open?id=1g-t0jS94ESOJ_tZdXcHQ4NQJXGeV55QI
28
27แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มเติม06/02/2561
https://drive.google.com/open?id=1aIUt005Y7RFBZNKQJ2z5Gcitt9ir9dqN
29
28
แต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียทความพร้อม ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น
07/02/2561
https://drive.google.com/open?id=15LT2oicZfGBrH6n_gXCKQ9JzK4g7XRS9
30
29แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุุมดูแลนักเรียน "ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานคืน" รุ่นที่ 207/02/2561
31
30แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับชุดกีฬาสำหรับนักเรียน07/02/2561
32
31แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ โครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป้นเลิศ07/02/2561
33
32แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับชุึดลูกเสือสำหรับนักเรียน07/02/2561
34
33แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับชุดครุยบัณฑิตน้อย07/02/2561
35
34แต่งตั้งคณะครุเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะจากบริษัท Ophir Energy จำกัด15/02/2561
https://drive.google.com/open?id=1p2XARCF0O4U0vMtdDHZp07xISAheK9hB
36
35แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 1-217/02/2561
37
36แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1 ปีการศึกษา 256026/02/2561
38
3726/02/2561
39
3827/02/2561
https://drive.google.com/open?id=1zHAE0IA_vFQBwCgKZu2DcCW5LXIjrZ45
40
39
แต่งตั้งข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม
28/02/2561
41
4028/02/2561
42
41
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรัับงานจ้างเหมารถยนต์พานักเรียน ป.6 ไปยังสนามสอบ O-net โรงเรียนหล่มสักพิทยาคม
02/032561
https://drive.google.com/open?id=1s_KKghL--acoOwI_GrU6gN0BIymVk3H7
43
42แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ-จ่ายอาหารกลางวัน เดือนมีนาคม02/03/2561
https://drive.google.com/open?id=1LuDrDLz-RXpArXUFrQ-39aj61sCRPvKU
44
43แต่งตั้งคณะกรรมการอบรม LOGBOOK02/03/2561
45
44แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน05/03/2561
46
45แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการนิเทศภายใน05/03/2561
47
46แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการวัดผลและประเมินผล05/03/2561
48
47แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายใน05/03/2561
49
48แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างป้ายไวนิลโครงการงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน05/03/2561
https://drive.google.com/open?id=1HugOn6PrxvkxYpniWEBSGQNqYA1IdcGe
50
49แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการประชุม ตระกูลม้งเฮ่อ06/03/2561
51
50แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณธกล้องวงจรปิด06/02/2561
https://drive.google.com/open?id=1fYUFm5-nrJb4FepOcGpyR3j2XHX3YkJ_
52
51แก้ไขคำสั่งการวัดและประเมินผล 40/256106/03/2560
53
52แต่งตั้งคณะกรรมการกำำหนดราคากลาง กล้องวงจรปิด06/03/2561
54
53แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการพัฒนาอาหาร บูรณาการภูมิทัศน์ สู่ศตวรรษที่ 2106/03/2561
55
54แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ โครงการประกันคุณภาพภายใน06/03/2561
56
55แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ โครงการสร้างพลังการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 2106/03/2561
https://drive.google.com/open?id=1HF8GI02MciL7zQTwzwB6vIFV7a3VM9SR
57
56แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560"12/03/2561
https://drive.google.com/open?id=10-xsI2_vX89FGvwP1ENX3RSi54u03Gfw
58
5714/03/2561
59
58แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและติดตั้งกล้องวงจรปิด14/03/2561
https://drive.google.com/open?id=1jyvh-zIZ9XAeiNuE5QR6tMCadzfkndOF
60
59
แต่่งตั้งคณธกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาห้องบริการด้าน ICT ที่เอื้อต่อการสืบค้นและการเรียนรู้ของผู้เรียน
14/03/2561
https://drive.google.com/open?id=1jyvh-zIZ9XAeiNuE5QR6tMCadzfkndOF
61
60แต่งตั้ั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มุ่งสู่อาชีพ16/03/2561/
62
61แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรัับวัสดุโครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย16/03/2561
63
62แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน19/03/2561
https://drive.google.com/open?id=10k7u_X8kNAvykvHwatOBx14snF-tawnF
64
6319/03/2561
65
6419/03/2561
https://drive.google.com/open?id=1T-NN6BjFDhd9EOd6NaE4qQcVZcsJnE1V
66
6519/03/2561
https://drive.google.com/open?id=11Cmky4aUbHgdGc3tmV-KRs9S6aQmQPla
67
6619/03/2561
68
67https://drive.google.com/open?id=1pY7ITPRBOK5b9zhfJTJEsZ-5WLJIhQcI
69
68
70
69
https://drive.google.com/open?id=1Nym_ntXzQvbtBUL0OEZkhhBAAKeqhbva
71
70
https://drive.google.com/open?id=1e7mANU1yIg2L7acXutCjRWiqfFzUqiqd
72
71
https://drive.google.com/open?id=1-9kFdbGipcTbjouSXf5uO_EEx80q5qqv
73
72
74
73แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับคอมพิวเตอร์26/03/2561
75
74แต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี27/03/2561
76
75แต่งตั้ั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการแนะแนว27/03/2561
77
76แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณธและกำหนดราคากลางหนังสือแบบเรียน28/03/2561
78
77แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย28/03/2561
79
78แต่งตั้งคณะกรรมการกำำหนดราคากลางหนังสือเรียนปีการศึกษา 256128/03/2561
https://drive.google.com/open?id=1O4VIJhaDTdasfBNXEV0XDBoBcVTkPZzJ
80
79
แต่งตั้งข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน
28/03/2561
https://drive.google.com/open?id=18vJIbLGq4285gCjCX0ynGvPUzKzMsol6
81
80แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษา28/03/2561
https://drive.google.com/open?id=149UsMbO7cmnLViyckqeq9kwigTS6yy1d
82
81แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรัับวัสดุโครงการบริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพ28/03/2561
83
82แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโรงเรือนเลี้ยงไก่29/03/2561
84
83แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและควบคุมงานจ้างโรงเรือนเลี้ยงไก่29/03/2561
https://drive.google.com/open?id=173SiybDnuMUa8I25ruvaHYZgKdUBQPL5
85
84แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบในการตรวจสอบงานด้าน School Mis ของโรงเรียน29/03/2561
86
85แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการประกันคุณภาพภายใน30/03/2561
https://drive.google.com/open?id=1_De5dgaZLIv4DHbZFaLyC8ibkhqku2TF
87
86
แต่งตั้งข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม
02/04/2561
88
87แต่งตั้งคณะกรรมการพิิจารณาและตรวจรับพัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 256103/04/2561
https://drive.google.com/open?id=1rC2lACpwDBuV5evBAnTLKFGHs_IjVdI6
89
88แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโรงเรือนเพาะเห็ด17/04/2561
https://drive.google.com/open?id=1rC2lACpwDBuV5evBAnTLKFGHs_IjVdI6
90
89แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างโรงเพราะเห็ด25/04/25561
https://drive.google.com/open?id=1O6HEiJ9LNRVP3LviZ9Hs3wz803bFkWjN
91
90
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
25/04/2561
https://drive.google.com/open?id=1rIMWRwqKNlCxTntC8sUrqNoN1NN6UA00
92
9125/04/2561
93
9225/04/2561
94
9328/04/2561
95
9428/04/2561
96
95แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๋(อบรมสะเต็ม)03/05/2561
https://drive.google.com/open?id=1yq-gcZO5CnwvgP-cMpq7TgzllCV2pTIw
97
96ปรับเปลี่ยนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำชั้นเรียน04/05/2561
98
97แต่่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน07/05/2561
99
98แต่งตั้ั้งคณะกรรมการตรวจรับ-จ่ายวัสดุโครงการอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม07/05/2561
100
99แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน08/05/2561
Loading...
Main menu