ม.3_4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสาวปรียาวรรณ จันทขัน นางสาวอมลรชา ทองงอก
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายกิตติกร บุดดาลี
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
9
2นายคชพล ศุภสร
ม.3/4
4442223333433.08ดี
10
3
เด็กชายเจษฎา วาลา
ม.3/4
0.00FALSE
11
4นายชลชัย ทองชุม
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
12
5
นายณัฐกิตติ์ ท้าวแก้ว
ม.3/4
4443333333333.25ดี
13
6
เด็กชายแทนทัย จันทาทอง
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
14
7
นายนพวินทร์ หมื่นอินทร์
ม.3/4
4443333333343.33ดี
15
8
นายนราวิชญ์ แก้วหล่อ
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
16
9
นายภูมิภัทร ธานี
ม.3/4
4443333333333.25ดี
17
10
นายวชิราวุธ ประเสระกัง
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
18
11
เด็กชายศิวกร มุทาพร
ม.3/4
4443333333333.25ดี
19
12นายสุริยัน สมตน
ม.3/4
4443233332233.00ดี
20
13
นายอัครพล บุญล้อม
ม.3/4
4443333333333.25ดี
21
14
นายอินทรี สุระภี
ม.3/4
4442333333333.17ดี
22
15
นางสาวจิราภรณ์ ทาศิริ
ม.3/4
4444433333333.42ดี
23
16
นางสาวจุฑาสินี คนเพียร
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
24
17
เด็กหญิงณัฐิดา ออมแก้ว
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
25
18
เด็กหญิงธัญชนก พาชอบ
ม.3/4
4444333333333.33ดี
26
19
เด็กหญิงนริศรา นันทการ
ม.3/4
4443333333333.25ดี
27
20
นางสาวเนตรนภา โดดนาดี
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
28
21
นางสาวบัณฑิตา วงค์ขันธ์
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
29
22
เด็กหญิงประกายยิ้ม ยืนยิ่ง
ม.3/4
4444333344443.67ดีมาก
30
23
นางสาวปวีณ์ธิดา ท้าวแก้ว
ม.3/4
4443334444433.67ดีมาก
31
24
เด็กหญิงปิยฉัตร บุญศิริ
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
32
25
นางสาวพรนภา ลาวัลย์
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
33
26
นางสาวระกากาญจน์ กองกาญจน์
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
34
27
นางสาววราภรณ์ สงค์พิมพ์
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
35
28
นางสาววิชญาพร เสือทอง
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
36
29
นางสาววิสสุตา รักษาแก้ว
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
37
30
นางสาวสุชาดา ทองล้วน
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
38
31
นางสาวอภิชยา จันดีสาร
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
39
32
นางสาวอารยา แห่งธรรม
ม.3/4
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงเก็จมณี ศิริบูรณ์
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
41
34
นางสาวชุติมา ศรีสุราช
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
42
35
เด็กหญิงมนัสนันท์ กำทอง
ม.3/4
4444444444444.00ดีมาก
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu