ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางสรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2
แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข
3
ที่แผนงาน/โครงการที่ ตัวชี้วัด กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเบอร์โทร
4
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
5
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
6
11. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย1อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนส่งเสริมสุขภาพนางชมภู่ ทองสุวรรณ
7
2เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยส่งเสริมสุขภาพนางณิชาภัทร รากแก้ว
8
2.1ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีส่งเสริมสุขภาพนางณิชาภัทร รากแก้ว
9
2.2ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยส่งเสริมสุขภาพนางณิชาภัทร รากแก้ว
10
3เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
ส่งเสริมสุขภาพนางณิชาภัทร รากแก้ว
11
4อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประขากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คนส่งเสริมสุขภาพนางสาวทรงลักษณ์ กล่ำเพ็ชร์
12
5ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Planส่งเสริมสุขภาพนางสาวณรษา เรืองวิลัย
13
6ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชนส่งเสริมสุขภาพนางสาวณรษา เรืองวิลัย
14
6.1ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ส่งเสริมสุขภาพนางสาวณรษา เรืองวิลัย
15
6.2ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ส่งเสริมสุขภาพนางสาวณรษา เรืองวิลัย
16
7ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพนางสาวณรษา เรืองวิลัย
17
7.1ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพนางสาวณรษา เรืองวิลัย
18
7.2ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสุขภาพนางสาวณรษา เรืองวิลัย
19
22. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร8จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพส่งเสริมสุขภาพนายเถลิงศักดิ์ เสมอเหมือน083-0112023
20
9ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ส่งเสริมสุขภาพนายเถลิงศักดิ์ เสมอเหมือน083-0112023
21
10กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอนามัยสิ่งแวดล้อมนางสาวญานันท์ ใจอาจหาญ081-9461550
22
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
23
31. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)11ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพพัฒนาคุณภาพฯนายยุวภพ กระเป๋าทอง
24
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
25
41. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ12ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัดพัฒนายุทธศาสตร์ฯนายสุเทพ พลอยพลายแก้ว819911752
26
52.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ13ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
27
13.1ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานNCDนางจิราภรณ์ คนมั่น086-2554688
28
13.2ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงNCDนางจิราภรณ์ คนมั่น086-2554688
29
14ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อมน.ส.สกาวรัตน์ เหมือนละม้าย094-1659288
30
15ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วันPHEOC
31
16ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19ควบคุมโรคน.ส.ธัญธร แสงอิ่ม061-7731098
32
17ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
PHEOC
33
63. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ18จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถได้รับการอนุญาต คุ้มครองผู้บริโภคฯน.ส.จินดาพร วีระพงษ์/น.ส.ปริญญา เล้กรุ่งเรืองกิจ
34
19จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
35
19.1ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market)อนามัยสิ่งแวดล้อมนางสาวญานันท์ ใจอาจหาญ081-9461550
36
19.2อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)อนามัยสิ่งแวดล้อมนางสาวญานันท์ ใจอาจหาญ081-9461550
37
19.3ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) อนามัยสิ่งแวดล้อมนางสาวญานันท์ ใจอาจหาญ081-9461550
38
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
39
71.โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม20ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospitalอนามัยสิ่งแวดล้อมน.ส.สกาวรัตน์ เหมือนละม้าย094-1659288
40
20.1ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมากขึ้นไปอนามัยสิ่งแวดล้อมน.ส.สกาวรัตน์ เหมือนละม้าย094-1659288
41
20.2ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก Plusอนามัยสิ่งแวดล้อมน.ส.สกาวรัตน์ เหมือนละม้าย094-1659288
42
21ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมน.ส.สกาวรัตน์ เหมือนละม้าย094-1659288
43
ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
44
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
45
81. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ22จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562พัฒนาคุณภาพฯน.ส.คณิศร เต็งรัง
46
23จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คนพัฒนาคุณภาพฯนส.คณิศร เต็งรัง
47
92. โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
24ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาคุณภาพฯ น.ส.ภัทรธีรา บุญฉ่ำ
48
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
49
101. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง25อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน Stroke Unit
50
25.1อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)NCDนางน้ำทิพย์ วิชาชัย095-9125333
51
25.2ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke UnitNCDนางน้ำทิพย์ วิชาชัย095-9125333
52
112. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ26อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ - -
53
26.1อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ควบคุมโรคน.ส.น้ำหวาน พันธ์ขอ
54
26.2อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำควบคุมโรคน.ส.น้ำหวาน พันธ์ขอ
55
27อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศPHEOC
56
28ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A,S,M1,M2 มีการพัฒนาศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิดและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ พัฒนาคุณภาพฯน.ส.จีรารัตน์ จงประเสริฐ
57
123. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล29ร้อยละจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด คุ้มครองผู้บริโภคฯน.ส.พนารัตน์ คณโทเงิน
58
30อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด คุ้มครองผู้บริโภคฯน.ส.พนารัตน์ คณโทเงิน
59
134. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด31อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันส่งเสริมสุขภาพนางณิชาภัทร รากแก้ว
60
145. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน32ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพฯนางชาลิกา จันทร์น้อย
61
156. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก33ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยฯนายชินวัธ มิ่งทอง
62
167. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช34ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาพนางสาวทรงลักษณ์ กล่ำเพ็ชร์
63
35อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
- -
64
35.1อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จส่งเสริมสุขภาพนางสาวทรงลักษณ์ กล่ำเพ็ชร์
65
35.2ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปีส่งเสริมสุขภาพนางสาวทรงลักษณ์ กล่ำเพ็ชร์
66
178. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก36อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredพัฒนาคุณภาพฯน.ส.ชรริน พูลศิลป์
67
37Refracture Rate
พัฒนาคุณภาพฯน.ส.จีรารัตน์ จงประเสริฐ
68
189. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ38อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด - -
69
38.1อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMINCDนางน้ำทิพย์ วิชาชัย095-9125333
70
38.2ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนดNCDนางน้ำทิพย์ วิชาชัย095-9125333
71
38.2.1ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนดNCDนางน้ำทิพย์ วิชาชัย095-9125333
72
38.2.2ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนดNCDนางน้ำทิพย์ วิชาชัย095-9125333
73
1910. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง39ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ภายใน 4, 6 และ 6 สัปดาห์ - -
74
39.1ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์NCDนางจิราภรณ์ คนมั่น086-2554688
75
39.2ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์NCDนางจิราภรณ์ คนมั่น086-2554688
76
39.3ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์NCDนางจิราภรณ์ คนมั่น086-2554688
77
40ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus NCDนางจิราภรณ์ คนมั่น086-2554688
78
41ร้อยละของจำนวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี Cancer CoordinatorNCDนางจิราภรณ์ คนมั่น086-2554688
79
2011. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต42ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ml/min/1.73 m2/yrNCDนางจิราภรณ์ คนมั่น086-2554688
80
2112. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา43ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันNCDนางจิราภรณ์ คนมั่น086-2554688
81
2213. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ44อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออกต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)พัฒนาคุณภาพฯนางชาลิกา จันทร์น้อย
82
2314. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด45ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)NCDน.ส.ทิพย์เนตร รวยนิรัตน์
83
2415. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)46ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน NCDนางน้ำทิพย์ วิชาชัย095-9125333
84
2516. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS47ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgeryพัฒนาคุณภาพฯน.ส.ชรริน พูลศิลป์
85
48ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)พัฒนาคุณภาพฯน.ส.ชรริน พูลศิลป์
86
2617. โครงการกัญชาทางการแพทย์49ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

- -
87
49.1ร้อยละของ รพ. สังกัด สป.สธ. ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
คุ้มครองผู้บริโภค/แพทย์แผนไทยฯน.ส.ดนัยา ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์/น.ส.มาดีนา จริยศาสตร์
88
49.2ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์คุ้มครองผู้บริโภค/แพทย์แผนไทยฯน.ส.ดนัยา ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์/น.ส.มาดีนา จริยศาสตร์
89
49.3จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในแต่ละเขตสุขภาพ
คุ้มครองผู้บริโภค/แพทย์แผนไทยฯน.ส.ดนัยา ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์/น.ส.มาดีนา จริยศาสตร์
90
49.4ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์คุ้มครองผู้บริโภค/แพทย์แผนไทยฯ/พัฒนาคุณภาพฯน.ส.ดนัยา ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์/น.ส.มาดีนา จริยศาสตร์/ นางชาลิกา จันทร์น้อย
91
49.5ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์แพทย์แผนไทยฯน.ส.ดนัยา ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์/น.ส.มาดีนา จริยศาสตร์
92
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
93
271. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ50อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) - -
94
51ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ควบคุมโรคนายสันติ มีแสง083-0219767
95
52ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ควบคุมโรคนายสันติ มีแสง083-0219767
96
52.1ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ไม่ใช่ตัวชี้วัดลพบุรี -
97
52.2ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ควบคุมโรคนายสันติ มีแสง083-0219767
98
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
99
281. โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ53ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนดไม่ใช่ตัวชี้วัดลพบุรี -
100
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย