ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
TIẾN ĐỘ CÁC LỚP ĐẠI 12HÀM SỐMŨ VÀ LOGATÍCH PHÂNSỐ PHỨCTỔNG ÔNLUYỆN ĐỀ
2
ĐẠI 12A 18H - THỨ 2 & THỨ 5
3
ĐẠI 12B 18H - THỨ 3 & THỨ 6
4
ĐẠI 12C 16H - THỨ 2 & THỨ 5
5
ĐẠI 12F
6
ĐẠI 12G
7
ĐẠI 12K
8
9
TÊN BÀI12A12B12F12G
10
T2 & T5: 18h T3 & T6: 18h
T2 & T5 : 19h45
T3 & T6 : 19h45
11
I. HÀM SỐ
12
1. Sự biến thiên của hàm số và đồ thị hàm số (không chứa m)
13
2. Cực trị của hàm số và đồ thị hàm số (không chứa m)
14
3. Sự biến thiên và cực trị hàm số thông qua y' (2 buổi)
15
4. Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất (2 buổi)
16
5. Tiệm cận
17
6. Nhận dạng đồ thị hàm số
18
7. Luyện tập 1
19
8. Sự biến thiên chứa m (2 buổi)
20
9. Cực trị hàm bậc ba (2 buổi)
21
10. Cực trị hàm trùng phương
22
11. Tương giao hàm bậc ba + hàm trùng phương (2 buổi)
23
12. Tương giao hàm phân thức + hàm hợp (2 buổi)
24
13. Phương pháp ghép trục (3 buổi)TẶNGTẶNGTẶNGTẶNG
25
14. Bài toán tối ưu
26
15. Luyện tập 2
27
16. Bài kiểm tra hết chuyên đề
28
TỔNG SỐ BUỔI HỌC21
29
II. LŨY THỪA - MŨ - LOGARIT
30
1. Lũy thừa
31
2. Logarit
32
3. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ
33
4. Hàm số Logarit
34
5. Phương trình mũ
35
6. Phương trình Logarit
36
7. Bất phương trình mũ
37
8. Bất phương trình Logarit
38
9. Bài toán chứa tham số m (2 buổi)
39
10. Bài toán thực tế
40
11. Luyện tập 1
41
12. Min - max Mũ Logarit (2 tiết)
42
dùng luyện tập 313. Luyện tập 2
43
14. Casio mũ - logarit
44
15. Bài kiểm tra hết chuyên đềXX
45
TỔNG SỐ BUỔI HỌC18
46
III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
47
1. Mở đầu về nguyên hàm (nguyên hàm cơ bản)
48
2. Nguyên hàm của hàm hữu tỉ
49
gộp 1 buổi 3. Phương pháp đổi biến số tìm nguyên hàm
50
4. Nguyên hàm từng phần (2 tiết)
51
5. Luyện tập 1
52
6. Tích phân
53
gộp 1 buổi7. Kĩ thuật đổi biến số tích phân
54
8. Tích phân từng phần
55
9. Tích phân chứa giá trị tuyệt đối + Diện tích hình phẳng (D1, 2, 3)
56
10. Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng (D4,5)
57
11. Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng (D6)
58
12. Ứng dụng của tích phân tính thể tích khối tròn xoay (2 buổi)
59
13. Bài toán chuyển động
60
14. Tích phân hàm ẩn (2 tiết)
61
15. Casio nguyên hàm - tích phân
62
16. Luyện tập 2XX
63
17. Bài kiểm tra hết chuyên đềXX
64
TỔNG SỐ BUỔI HỌC20
65
IV. SỐ PHỨC
66
1. Các phép toán với số phức (2 tiết)
67
2. Căn bậc hai và giải phương trình số phức
68
3. Điểm biểu diễn số phức
69
4. Max - min của số phức (3 tiết)
70
5. Luyện tập 1XX
71
6. Bài kiểm tra hết chuyên đềXX
72
TỔNG SỐ BUỔI HỌC9
73
TỔNG SỐ BUỔI HỌC CẢ KHÓA68
74
TỔNG ÔN KIẾN THỨC ĐẠI 12
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100