แบบบันทึกข้อมูลเกียรติยศ ชาวกาญจนา (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
เกียรติยศ "กาญจนา"
งานวิชาการ ร่วมกับ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา (ICT) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี | w w w . k n . a c . t h
2
3
ปีที่ได้รับรางวัล
รางวัลที่ได้รับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
ประเภท
สังกัด/กลุ่มสาระฯ
ไฟล์รูปภาพ - เอกสาร
4
2561
เหรียญเงิน พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
นางสาวนาทชนก เขม้นเขตกิจครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5
2561
เหรียญเงิน พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงกฤตินีวรรณ จุลวัน ม.2/5
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6
2561
เหรียญเงิน สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงพชรขวัญ ศรีสุวรรณ ม.2/17
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7
2561
ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
นางกันยากร เหลืองสุดใจชื้นครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8
2561
เหรียญทองแดง สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
นางสาววีรวรรณ งามไพจิตร์ ม. 6/7
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9
2561
ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัดครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10
2561
เหรียญทอง เล่านิทานภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
นางสาวญาณิศา สังข์ทอง ม. 6/7
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11
2561
ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันวิชาการ ภาษาอังกฤษ
นางสาวโกศล แป้นเขียวครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12
2561
เหรียญทอง เล่านิทานภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
เด็กหญฺิงณัฏฐณิชา เชียงกา ม. 3/9
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13
2561
ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
นายอดิศร สุริยะคำวงษ์ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14
2561
เหรียญเงิน ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
1. เด็กหญฺิงธัญรดา ม. 1/10
2. เด็กหญิงโชติกา โคลงศรีสุข ม. 1/10
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15
2561
ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
1. นายพีรพัฒน์ มนัสกุล
2. นายอรรถพงษ์ ศรีท้าว
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16
2561
เหรียญทอง การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
นายกณวรรธน์ ศุภกาญจนภันติ ม. 5/3
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17
2561
ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
นางอัชปาณี ชนะผลครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18
2561
ชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ในงาน Prasartrat Open House 2018
เด็กหญฺิงกฤตินีวรรณ จุลวัน ม. 2/5
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19
2561
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน "พูดภาษาอังกฤษ (Speech)" ในงาน Prasartrat Open House 2018
นางสาวนาทชนก เขม้นเขตกิจครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20
2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมประกายดาว ครั้งที่ 12
เด็กหญิงลลิตา คำนกขุ้ม
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1vPzeUZSa3Be1gAD26Xkqca9NopVCyK04
21
2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมประกายดาว ครั้งที่ 12
นางสาวพันธ์ญาพร แจ่มจันทร์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1mbah7H7tZQVd08x-wuJcr-hLCmw7yNw3
22
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวปวีณา พงษ์แสวง
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=19V9gAxAqfk11gM7nfLr3jgL3MByjnFqu
23
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงณภัทร์ ณรงค์อินทร์ 2. เด็กหญิงขวัญชนก ไกรเทพ
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=162x9X2TU7wTDrLr3_RmEk7QRnLe8iRjC
24
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวณัฐนันท์ ไวทิตานันท์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=104zZbRLEvtrq0ZBUvXPGGRHf48Yv-hgV
25
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
เด็กหญิงรวิสรา ทองอินทร์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1xT_-NFR-rO8r_JKqNaswnQkEswLP1sQJ
26
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงอภิสรา ชาลีกันหา 2.เด็กหญิงพิมลแข สุรสิทธิ์ 3. เด็กหญิงฐานิดา อ่อนแห
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1JPAcJe0HkE69-ulNR3Fd27XBJftV3KuD
27
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นายเอกวรงค์ พล้างาม 2. นางสาวสุชาดา โกศลชวันกุล 3. นางสาวขวัญจิรา หอธรรมรัตน์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1v2O-dS9BWZz50kgwwbae5iaayA7wqBxi
28
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงสุณัฐธิดา กรมทอง 2. เด็กหญิงลภัสรดา ประยูรไทย 3. พีรณัฐ ทูพันดุง
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=146FBFgS8jSIntJVqzbdivtIUAucDGHIH
29
2561
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิษฎา เฮงหิรัญ 2. นางสาวสุพรรษา วงษ์ปัน 3. นางสาวดวงฤดี มูลทรัพย์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1bBkqX4HO87aNKkQoHqvWPtpRXxr1fBAM
30
2561
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวชวัญจิรา หอธรรมรัตน์ 2. นางสาวสุชาดา โกศลชีวันกุล 3. นายเอกวรงค์ พล้างาม
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Aoe0B4oFsy7UmMgWTYc4v0d2OH9FkF43
31
2561
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงขวัญชนก ไกรเทพ 2. เด็กหญิงณภัทร์ ณรงค์อินทร์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1RyZOiD3jaWpHB0ea0o6YuYQHkAPfhIVx
32
2561
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวณัฐนันท์ ไวทิตานันท์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1hpDHpT79eertrUTOA2lqVHV9LOgly0C4
33
2561
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Singing Contest โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1Ruz0uUqQ6eXqthn7Vd1wT2sR9EbJr5a1
34
2561
ชนะเลิศ การแข่งขัน Singing Contest โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 3
นางสาวชลลดา นันทตา ม. 5/11
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=10CNA-8s1g5kzRwKhfod0ZXgJ6fD0ZnmS
35
2561
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัดครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1QnqpElhUyj6B43wFo5BkfGi1ujhR1Vec
36
2561
เหรียญทอง อันดับที่ 14 การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางภาคตะวันออก)
1. น.ส.ชไมพร สิริวิไลรักษ์
2. น.ส.วรัญญา วงศ์สนิท
3. น.ส.ลาวี คันธิก
4. น.ส.ศิโรรัตน์ รอดรักษา
5. น.ส.อัจฉรา เซี่ยงหลิว
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
37
2561
เหรียญทอง อันดับที่ 15(87.70 คะแนน)
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางภาคตะวันออก)
1. น.ส.ชญานิน ลาวัณย์รัตนากุล

นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
38
2561
เหรียญทอง อันดับ 16(88.30 คะแนน)
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษม.1-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางภาคตะวันออก)
1. ด.ญ.ภัทรวรรณ ศรีสัตย์
2. ด.ญ.อริสา คงศิล
3. ด.ญ.จิตรวรรณ ศรีสุมใส
4. ด.ญ.วิมลณัฐ สุมพร
5. ด.ญ.ผาณิต ทองแท่งใหญ่
6. ด.ญ.กัญธิชา แสงทอง
7. น.ส.อัญชิสา วุฒิสม
8. น.ส.รัตติกาล ศาลาคำ
9. น.ส.ทักษพร หมีหมก
10. น.ส.ชญาณิษฐ์ อดิเรกวุฒิกุล
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
39
2561
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ทางรัฐศาสตร์ ม.เกษรศษสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1. นางสาวปัญญาดา เรืองวงค์โรจน์
2. นางสาวจารุวรรณ บุญชนะมนตรี
3. นางสาวธัญญาลักษณ์ เจริญราช
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
40
2561
เข้าร่วมการเเข่งขัน ประกวดมายาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ณ.ธนาคาร ธนชาติ
1. นายอรรถพล สมศรี
2. นายเนติวิศน์ อำนวยวัฒนกุล
3. นางสาวโยษิตา เรียนศักดิ์
4. นางสาวธัญญาลักษณ์ เจริญราช
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
41
2561
เข้าร่วมการเเข่งขันปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยระบบ ArcGis Online คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.นางสาว อัฏฉราพร เกษมโสต
2. นางสาว มณฑิรา ศรีผึ้ง
3. นางสาว ปุณณสา ขันเงิน
4. นางสาว กมลรัตน์ ศรีวิเชียร
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
42
2561
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาค แข่งสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมศาสนา
1. ด.ญ.ภัทรวรรณ ศรีสัตย์
2. ด.ญ.อริสา คงศิล
3. ด.ญ.จิตรวรรณ ศรีสุมใส
4. ด.ญ.วิมลณัฐ สุมพร
5. ด.ญ.ผาณิต ทองแท่งใหญ่
6. ด.ญ.กัญธิชา แสงทอง
7. น.ส.อัญชิสา วุฒิสม
8. น.ส.รัตติกาล ศาลาคำ

นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
43
2560
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
นางสาวปาณิสรา สงเคราะห์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44
2560
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-ม.3
เด็กหญิงภาพิมล ชื่นเจริญ
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45
2560
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-ม.3
เด็กหญิงณชาภัท ปนิสิรีธร เด็กหญิงปุณยวีร์ แซ่ลี้ เด็กหญิงภาพิมล ชื่นเจริญ
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1AD182axghy8Ox3iIMGOfyXCjiSlfl3D6
46
2560
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
นางสาวกษมา พันธ์พวง นางสาวปรมาภรณ์ ชัยศรี นางสาววีรยา ลีวัฒนวณิชย์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1dmuk_BLNSl-f1FN9SNbtgjMMvxOJJyA4
47
2560
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวณัฐนิชา ลำดวล นางสาวนิศามณี คล้ายแค
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1dPEVfyq0QCEF1n9asQ03ygu-hfXG5CzE
48
2560
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.4-ม.6
นางสาวพันธ์ญาพร แจ่มจันทร์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1V_c-u2lTFQC4RmVpccpC48dC9vESkYaX
49
2560
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซูโดกุ ชั้น ม.1-ม.3
นางสาวปวีณา พงษ์แสวง
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=18q_Iym9uCiJTykuiQz3iQg8W4C7EWJdl
50
2560
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ม.1-ม.3
เด็กหญิงขวัญชนก ไกรเทพ เด็กหญิงณภัทร์ ณรงค์อินทร์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1sZKu-HnZfyeWaXBA-UEm8FrezLkWheAy
51
2560
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันคิดเลขเร็ว โครงการส่งเสริมประกายดาว ครั้งที่ 11
นางสาวพันธ์ญาพร แจ่มจันทร์
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1sRjJWfBKNpLTVEdfs_K06TnxCKXjXvpz
52
2560
เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-book
นางสาวพิชญ์สุดา จำปาสักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1CtDFhPn2eSAlf6Nf_ka-0hNp-EcKNnKX
53
2560
เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-book
นายอรรถพงษ์ ศรีท้าวครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1S8KwmUnXNpq9X_O5bg8JHhQnKHL6b2e4
54
2560
เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-book
นางสาวอัชปาณี ชนะผลครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1C8Q7ZE53EvriJqiKaJmlfyOiprhyZfUX
55
2560
เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-book
นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัดครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1inb8XRNBG45zRDd8YCzyiVYaaQQl5wvO
56
2560
เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-book
นางไพเราะ มาตะราชครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1ei011kpTSlmTsUDIQXF8wg70ysVace6F
57
2560
เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-book
นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1xICLjJYaeiDAYUTjVKh1B1-00P00S47I
58
2560ผ่านการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลนางสาวโกศล แป้นเขียวครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=14Z-R9eK8Ns6jrgtIMCvIdb7TR_8ZS0DK
59
2560ผ่านการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลนางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1Ubuxmsid9VFSUevJbUDRjnhrOCF-WgNY
60
2560ผ่านการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลนางอัชปาณี ชนะผลครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1udHtxo2Z85FHo9Hc_S--6sD_HQtvR28s
61
2560
ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ โครงการศิลป์ปลูกปัญญา พัฒนาต้นกล้าภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6
นางสาวชลลดา นันทตา ม. 5/11
นักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
62
2560
ครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ โครงการศิลป์ปลูกปัญญา พัฒนาต้นกล้าภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6
นางสาวพิชญ์สุดา จำปาสักครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
63
2560
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มีผลคะแนน O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=1sjjrWxiTdnDkb9drZLyN1RL_Pgb5o8ld
64
2560
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการศิลป์ปลูกปัญญาพัฒนาต้นกล้าภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6
นางสาวพรทิพย์ เพ็งกลัดครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/open?id=17VTowM93_JqB99d7JwXc637_VTBgVXFJ
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu