ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาที่สอบรหัสวิชาผลการตรวจ
ผลการตรวจจากงานวัดผล
รองวิชาการผู้อำนวยการห้องสำเนา
2
1นายสัญชัยศรีสวัสดิ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐานง32101
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย
3
2นางสาววริณศิญาพงษ์เกษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐานง22101
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย
4
3นายพรประสิทธิ์โสวันนาสุขศึกษาและพลศึกษาบาสเกตบอลพ23103
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย
5
แบตมินตันพ31203
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย
6
4นางยุพาพรมหาโยธีวิทยาศาสตร์วิิทยาศาสตร์พื้นฐานว22101
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 30 คะแนน 60 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย
7
นายธนูบูลย์อรกาลวิทยาศาสตร์วิิทยาศาสตร์พื้นฐานว22101ใช้ข้อสอบร่วมกัน
8
5นางเพียงคำสิมกันยาสังคมศึกษาสังคมศึกษา ม.5ส32103
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 40 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
9
สังคมศึกษา ม.6ส33101
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 30 คะแนน 60 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
10
6นางเยาวภาแพงดีสังคมศึกษาสังคมศึกษา ม.2ส22101
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 20 คะแนน 60 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
11
สังคมศึกษา ม.3/1ส23101
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 20 คะแนน 60 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
12
7นายจิเรศปัญญามูลการงานอาชีพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน ม.6/1-6/8
ง33101
ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
13
8นายผดุงศักดิ์ละพรหมมาสังคมศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 1/2 - 18ส20201
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 30 คะแนน 60 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
14
9นางสาว ลาวัลย์หวานใจสัังคมศึกษาประวัติศาสตร์ ม.3/1 - 3/8ส23103
ข้อสอบปรนัย 40ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
15
10นางสาว อภิชญาวงศ์ชาลีศิลปะนาฏศิลป์ ม.1/2 - 1/5ศ21201
ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
16
11นายศราวุธนาบอนศิิลปะศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์ )ม.3/5 - 3/8ศ23101
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
17
นายศราวุธนาบอนศิิลปะศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์ ) ม.6/1 - 6/8ศ33101
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
18
12นายเจษฎาศิริโภาค
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร 4/1 - 4/8ง31101
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
19
13นางสาว อัจฉริยานารีวงศ์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์4 6/2 - 65ว30204
ปรนัยและอัตนัย 4 ตอน เวลา 60 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
20
14นางสาว ภัทรวดี
วัณฏ์สุรกานต์
สังคมศึึกษาสังคมศึกษา ฯ 1/5 - 1/8ส21101
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 30 คะแนน 60 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
21
นางสาว ภัทรวดี
วัณฏ์สุรกานต์
สังคมศึึกษาสังคมศึกษา ฯ 3/7ส23101
ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 30 คะแนน 60 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
22
15นางสาว ลาวััลย์หวานใจสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ ม.2/1 - 2/8ส22103
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอดำเนินการ
23
16นายทินกรจิณะแสนศิลปะดนตรี 2/2 - 2/8ศ22201
ข้อสอบปรนัย 17 ข้อ 20 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยรอดำเนินการรอดำเนินการรอดำเนินการ
24
17นายผดุุงศักดิ์ละพรมมาสังคมศึกษาสังคมศึกษา ส32101
ข้อสอบปรนัย 60ข้อ 30 คะแนน 60 นาที
เรียบร้อยรอดำเนินการรอดำเนินการรอดำเนินการ
25
18นายวีรพงษ์ภิรมย์ตระกูลสังคมศึกษาสังคมศึกษา 5/1 - 5/8ส32101
ข้อสอบปรนัย 60ข้อ 30 คะแนน 60 นาที
เรียบร้อยรอดำเนินการรอดำเนินการรอดำเนินการ
26
19นางสาว นงลักษณ์อุปสุขการงานอาชีพเทคโนลยีการออกแบบ 1/2 - 1/6ง20201
ข้อสอบปรนัย 30ข้อ 15 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยรอดำเนินการรอดำเนินการรอดำเนินการ
27
วิทยาการคำนวณ 1/2 - 1/6ว21103มี 2 ตอน คะแนน 30 นาทีเรียบร้อยรอดำเนินการรอดำเนินการรอดำเนินการ
28
การงานอาชีพ 1/1 - 1/8ง21101
ข้อสอบปรนัย 30ข้อ 15 คะแนน 30 นาที
เรียบร้อยรอดำเนินการรอดำเนินการรอดำเนินการ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...