รายชื่อผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Science สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลสายงานภาควิชา / ฝ่าย / งานคณะ / สำนัก / สถาบันวิทยาเขตรุ่นที่ / วันที่
2
1นางสาวพัทธนันท์ แนขุนทด
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
3
2นางสาวศุภิสรา
เกียรติสันติสุข
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.บางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
4
3นายวรพงษ์คะมะโนสายวิชาการ
งานประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
5
4นาย
นันทิศักดิ์
ประทีปสุข
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.บางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
6
5นายธนากฤต ช่วยเนียม
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
7
6นางปัณณรัตน์อาจหาญ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานบริการวิชาการสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
8
7นางสาวชวนขวัญเปี่ยมพูล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานบริการการเรียนการสอนและการสอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผลบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
9
8นายมงคลจรจัด
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
10
9นายจุมพลวรสายัณห์สายวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
11
10นายจิรภาศกรณ์
ศรีปิ่นเป้า
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬากำแพงแสน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
12
11นางสาวสุพรรษา
ภักดีศรีสันติกุล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
13
12นางสาวนงนาฏ
พัวประเสริฐ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานวิเคราะห์ข้อมุลและสารสนเทศ สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
14
13นางสาวดวงกมลด้วงจุมพล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสนกำแพงแสน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
15
14นายจักรพันธ์
อร่ามพงษ์พันธ์
สายวิชาการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
16
15นายสุรธัชมิ่งแก้ว
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
17
16นางสาวศศินพรนาคเกษม
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักหอสมุดบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
18
17นางสาวถิรนันท์ดำรงค์สอน
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายสารสนเทศสำนักหอสมุดบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
19
18นางสาวฤทัยชนกกิตติวโรดม
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
20
19นาง
พูลทรัพย์
โห้เฉื่อย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัยบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
21
20นายพงศนาถ
เปรมภิภัสสร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
22
21นางสาวจรินทร์ญา
ถาวรนิตยกุล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
สำนักหอสมุด กำแพงแสนกำแพงแสน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
23
22นางสาวอรการณ์
วีระชยาภรณ์
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจบางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
24
23นายอดิศรไชยบางสายวิชาการภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กำแพงแสน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
25
24นายอดิศักดิ์สุภีสุนสายวิชาการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาศรีราชา
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
26
25นางดวงแก้ว
เงินพูลทรัพย์
สายวิชาการ
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
27
26นางลัดดาวรรณ
เหรียญตระกูล
สายวิชาการวิศวกรรมป่าไม้คณะวนศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
28
27นางสาวนงลักษณ์
วงษ์พรพันธุ์
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนกำแพงแสน
รุ่นที่ี่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
29
28นายสุรพงษ์
ดำรงกิตติกุล
สายวิชาการภาควิชาพืชสวนคณะเกษตร กำแพงแสนกำแพงแสน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
30
29นางสาวสมหญิงทองยอด
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กำแพงแสน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
31
30นางสาวอัจฉริยา
ปราบอริพ่าย
สายวิชาการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กำแพงแสน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
32
31นายวีระยุทธพิมพาภรณ์สายวิชาการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาศรีราชา
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
33
32นางสาวพัทริยาศุภอุดร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองบริหารวิชาการและนิสิต
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
34
33นางศิริพรแสนศรีสายวิชาการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
35
34นายภัฏฏ์วงษ์จินดา
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สถานพยาบาลสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
36
35นางสาวทองจินดาแก้วอาษา
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
37
36นางรัตมาใช้ไหวพริบ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
38
37นางสาวชุติมณฑน์บุญมากสายวิชาการ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กำแพงแสน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
39
38นางสาวรัชนีแก้วไทย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ศูนย์ทดสอบทางภาษาคณะมนุษยศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
40
39นายชาญณรงค์เผือกพูลผล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักหอสมุดบางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
41
40นางสาวกิตติยาวดีดาขวา
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาศรีราชา
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
42
41นางนิดา
ประพฤติธรรม
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ส.อธิการบดีสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
43
42นางสาวดวงพรทองจ่าง
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองกิจการนิสิตสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
44
43นางสาวนัฐพรศรีจันทร์
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
45
44นางสาวศุภิสรา
เกียรติสันติสุข
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.บางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
46
45นายลูกา
เนตรเนรมิตร
สายวิชาการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
47
46นายไกรสรระกัมสายวิชาการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
48
47นางสาวจุฑาพรอุ่นเรือนสายวิชาการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
49
48นายชินพจน์
วงศ์ศรีพิสันต์
สายวิชาการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
50
49นางสาวชลดาเฉลิมรูป
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาศรีราชา
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
51
50นายอภิชาติกันยาทอง
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
52
51นางสาวลัดดาพรกุลแก้วสายวิชาการภาควิชาการจัดการธุรกิจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
53
52นายฉัตรชัย เกษมทวีโชคสายวิชาการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาศรีราชา
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
54
53นายวิษณุสันสน
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบางเขน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2561
55
54นายพิชญ์วิมุกตะลพ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายระบบสารสนเทศสำนักบริการคอมพิวเตอร์บางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
56
55นางกิตญาศรีทองคำ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานทรัพย์สินสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
57
56นางสาวสุพรรษา
ภักดีศรีสันติกุล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
พัฒนาเชิงธุรกิจสถาบันผลิตผลเกษตรฯบางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
58
57นางสาวปณิธาน
จันทิมาโพธิ์พงษ์
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจสถาบันผลิตผลเกษตรฯบางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
59
58นางสาวโสภาวรรณตันหยง
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
60
59นางสาวทองจินดาแก้วอาษา
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
61
60นายภูมิพัฒน์ทองอยู่
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรกำแพงแสน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
62
61นางสาวปุณนมาสธรรมรัตน์
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานบริการวิชาการบางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
63
62นางสาวสุพาพร
บรรดาศักดิ์
สายวิชาการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาศรีราชา
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
64
63นางสาวอรวรรณวัชนุภาพรสายวิชาการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาศรีราชา
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
65
64นางสาวสุภาพรภู่สอง
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์บางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
66
65นางสาวธิดาพรศุภภากรสายวิชาการสถิติคณะวิทยาศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
67
66นางสาวจันฒิมามากมูลสายวิชาการภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์บางเขน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
68
67นางสาวหทัยภัทร
วงษ์ไทยวรรณ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรกำแพงแสน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
69
68นางสาวสกาวรัตน์จงพัฒนากรสายวิชาการ
โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กำแพงแสน
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
70
69นายฉัตรชัย เกษมทวีโชคสายวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาศรีราชา
รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
71
70นางสาวธิดาพรศุภภากรสายวิชาการภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์บางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
72
71นางสาววนิดาสนสุวรรณ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์บางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
73
72นางสาวทองจินดา แก้วอาษา
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์บางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
74
73นางรัตมาใช้ไหวพริบ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองวิเทศสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
75
74นางสาวชวนขวัญเปี่ยมพูล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผลบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
76
75นางสาวทัศนีย์วรรณสาธพ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายรับเข้าศึกษาสำนักทะเบียนและประมวลผลบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
77
76นางสาววีณาเขตจัตุรัส
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์บางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
78
77นางดวงแก้ว
เงินพูลทรัพย์
สายวิชาการ
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์บางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
79
78นางกิตญา ศรีทองคำ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานอธิการบดีสำนักงานทรัพย์สินบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
80
79นางสาวอัคคสรีจิรชาญชัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาสำนักทะเบียนและประมวลผลบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
81
80นายจิรภาศกรณ์
ศรีปิ่นเป้า
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากำแพงแสน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
82
81นางสาวสกาวรัตน์จงพัฒนากรสายวิชาการ
โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กำแพงแสน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
83
82นายอิสระพงษ์พลธานีสายวิชาการอบนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กำแพงแสน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
84
83นางสาวอุมาพร
บุญเพชรแก้ว
สายวิชาการ
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กำแพงแสน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
85
84นางสาวรุ่งทิพย์เหล็กผา
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
งานบริหารทั่วไปสำนักงานทรัพย์สินบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
86
85นางสาวเขวิกาสุขเอี่ยมสายวิชาการ
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กำแพงแสน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
87
86นายมงคลจรจัด
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
88
87นางสาวสยาวไลย์
โชคมาเสริมกุล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองแผนงานสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
89
88นางสาวลดาวัลย์
วชิรเมฆากุล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองกิจการนิสิตสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
90
89นางสาวธีรนุช
เบ็ญจมภิญโญ
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการศรีราชา
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
91
90นางสาวกมลชนกสนิทพันธ์
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ฝ่ายบริหารสถาบันวิศวกรรมพลังงานบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
92
91นางสาวมนัธญานิลพันธุ์
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
สำนักงานเลขานุการคณะคณะสังคมศาสตร์บางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
93
92นายธนพันธ์คงทองสายวิชาการวิศวกรรอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาศรีราชา
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
94
93นายสมภพแต้มมาลา
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองแผนงานสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
95
94นายนิติพิศาภาค
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองแผนงานสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
96
95นายคมธรรมรัตน์
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองแผนงานสำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
97
96นายศรรามรักสกุล
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
98
97นางสาวสิทธิชยาชิดนอก
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
99
98นายประกาศิตสุ่มแก้ว
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่สำนักงานอธิการบดีบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
100
99นางสาวสุวนีย์ณ นคร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
การจัดการการผลิตคณะบริหารธุรกิจบางเขน
รุ่่นที่ 4 วันที่ 6-7 กันยายน 2561
Loading...
Main menu