51เบอร์โทรศัพท์แก้ไข.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อประสานงาน
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2/ โรงเรียน/ ข้าราชการ/ พนักงานราชการ/ ลูกจ้างในสังกัด
3
ที่
รายชื่อตำแหน่งปัจจุบันโทรศัพท์
แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
5
โทร 0-3262-1445 โทร 0-3262-3780 โทร 0-3262-3781 โทร 0-3262-3782
6
1FAX
0-3262-1807
7
2ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-3262-1445ต่อ 12
8
3ห้องประชาสัมพันธ์0-3262-1445ต่อ 11
9
4กลุ่มอำนวยการ0-3262-1445ต่อ 15
10
5หน้าห้อง ผอ.สพป.ปข.20-3262-1445ต่อ 16
11
6
กลุ่มบริหารงานบุคคล
0-3262-1445ต่อ 17
12
7
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0-3262-1445
ต่อ 18 และ 19
13
8กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-3262-1445ต่อ 20
14
9หน่วยตรวจสอบภายใน0-3262-1445ต่อ 21
15
10กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0-3262-1445
ต่อ 22 และ 23
16
11กลุ่มนโยบายและแผน0-3262-1445
ต่อ 24 และ 26
17
12กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน0-3262-1445ต่อ 25
18
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ
19
1นายสุรินทร์ บัวงาม
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทนผอ.สพป.ปข.2
08-1944-1545
20
2นายวัฒชัย วรรณพิรุณรอง ผอ.สพป.08-0923-6272
21
3นายสิทธิศักดิ์ ทองคำรอง ผอ.สพป.08-8196-2495
22
4ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์รอง ผอ.สพป.08-9678-4959
23
5นายทวีป คงศิริรอง ผอ.สพป.08-7824-6570
24
6นางสริษา แสงอุทัยรอง ผอ.สพป.08-8749-1622
25
7นายสมสันต์ ลือกำลังรอง ผอ.สพป.08-7259-7487
26
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
27
1นายมานิตย์ สีสง่าผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
08-6326-4983
28
2นางฐิติพร เด็กหลีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1736-8984
29
3นางนิตยา โรจน์บวรวิทยาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1808-6272
30
4นางสาวนงนุช สีสันต์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
06-3495-1545
31
5นางธนพร อรชรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1745-4935
32
6นางสาวอุทุมพร เดชคงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1942-0540
33
7นางสุกัญญา หน่อทิมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1587-4164
34
8นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
09-2278-0432
35
9นางสาวรัตนา เกียรติเกษมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1995-8582
36
10นางสาวปราณี จงศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1860-5097
37
11ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-1191-3012
38
12นางอรวรรณ คำมณีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
08-6329-1805
39
13นางสาววาสนา ยาวงษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
08-3084-5578
40
14นางนิตยา เกษสุริยงค์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
08-1450-4013
41
15นางพศวีร์ ศุภโสภณเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
08-1274-6009
42
16นางสาวสุทธิดา ลางคุลเสนเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
09-3190-9922
43
44
หน่วยตรวจสอบภายใน
45
1นางสาวบุปผา มากแก้วผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน08-7469-4959
46
2นางณัทสรณ์ รบแคล้วนักตรวจสอบภายในชำนาญการ08-7649-5199
47
48
กลุ่มอำนวยการ
49
1นางจิราภรณ์ คำทองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-6270-5429
50
2นางศิรกานต์ ศรลัมภ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ09-5969-1451
51
3นางเสาวนีย์ ขวงพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ08-7342-9554
52
4นางเกศรินทร์ กวางทองนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ09-9641-3956
53
5นายจำลอง พึ่งโพธิ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ08-9615-8462
54
6นางสาวพัชรา เกตุธิโภคเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-3023-7184
55
7นายสาย อุ่นใจช่างไม้ 309-2616-4649
56
8นายทองใบ ไทยถนอมยาม09-2896-5159
57
9นายรุ่งอรุณ สุวนิชยาม09-2617-8088
58
10นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้มพนักงานทำความสะอาด08-4768-6696
59
11นางสรรสุนีย์ สุขศรีพนักงานทำความสะอาด08-3559-9516
60
12นายอนุพล คูหาพูนสุขเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์08-2966-9793
61
13นายจีระศักดิ์ บุญเกิด พนักงานขับรถยนต์06-1496-5408
62
14นายภักดี แก้วทองสุขพนักงานขับรถยนต์06-3168-3014
63
15นายมานพ พลายมีสีพนักงานขับรถยนต์08-9230-7992
64
65
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
66
1นางสาววาสนา ชูเจริญผลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน08-9260-8753
67
2นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดานักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-6383-8829
68
3นางสาวถนอม กาญจนจิตตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-9551-7919
69
4นางสุพัตรา สังขรัตน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-7043-3839
70
71
กลุ่มบริหารงานบุคคล
72
1นางสาวไพลิน เกตุธิโภคผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล08-4729-6415
73
2นางสาววาสนา แจ้งเสนาะนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ08-6531-8987
74
3นางสมสวย เจียรนัยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-9740-4863
75
4นางสาวอมลรดา พรหมวิหารนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ09-8397-9896
76
5นายศุภพงษ์ ครุฑกาศนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ08-6588-0647
77
6นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-9115-6601
78
7นายวิรุตติ์ ราศรี นิติกรปฏิบัติการ08-8514-6429
79
8นางสาวปุณณิศา เหรียญทองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-1154-1153
80
9นางสาวเบ็ญจมาศ บางโรยนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ08-8761-4960
81
10นางอุษา ยี่รงค์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-9978-4862
82
11นายธนพล แซ่แต้เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่ (กพ7)08-6099-0735
83
12นางสาวสมฤดี สีนาคเจ้าพนักงานธุรการ08-7659-9351
84
13นางสาวนัชชนันท์ กายเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ08-1424-0324
85
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
86
1นางสาวจันทร์อำไพ คำผาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
08-9745-0629
87
2นางสาวยุพิน สว่างศรีนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
09-2941-5924
88
3นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
08-0941-2227
89
4นางมะลิ เมฆขยายนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
08-4003-1578
90
5นางสาววาทินี ครุฑธานักวิชาการเงินและบัญชี
09-4996-3942
91
6นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยมนักวิชาการเงินและบัญชี
08-1667-3564
92
7นางสาววิภาวรรณ เดิมรัตนกุลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
09-9196-8871
93
8นางจีรนันท์ มีฉิมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ไปช่วยราชการ)
08-6290-5150
94
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
95
1นางนุสรา ชื่นประสงค์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-3995-5193
96
2นางนภาพร พลหิรัญนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ08-1934-1392
97
3นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-6479-2986
98
4นางสาวสุณี พู่พวงนักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-1685-4996
99
5นางจงกลนี วรรณพิรุณนักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-1891-5289
100
6นางวราพร ทับซ้อนนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ08-1458-4295
Loading...
 
 
 
Sheet1
แผ่น2
แผ่น1
 
 
Main menu