3/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
6
คำชี้แจง ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
7
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
8
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
9
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
10
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
11
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
12
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
13
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
14
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
15
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
16
17
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพเฉลี่ย
18
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
19
1
เด็กชายสีหราช
ไชยมาตย์
4443425
20
2
เด็กชายภานุ
สุรินทะ4323335
21
3
เด็กชายชาญชัย
รัตนพูล4323335
22
4
เด็กชายเมคา
เจริญคง3333325
23
5
เด็กชายสุทธิวัฒน์
ชัยสิม4332335
24
6
เด็กชายทักษิณ
นิกาญจน์กูล
4434325
25
7
เด็กชายวีระพงษ์
สารีนันท์
3423324
26
8
เด็กชายนัทรพงษ์
บัวพิษ4333235
27
9
เด็กหญิงวันวิสา
สิงราช3342335
28
10
เด็กหญิงทิพย์อักษร
มณีบู่3434235
29
11
เด็กหญิงจินตราณี
รัตนะ3342435
30
12
เด็กหญิงณัชฐิตาพร
สีทอง3334325
31
13
เด็กหญิงกัสมา
จำนงกิจ4442335
32
14
เด็กหญิงศุภวรรณ
หล้าพรหม
3333325
33
15
เด็กหญิงศิริกัลยา
นาแพร่4433325
34
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ1515121113874
35
สรุปผลการประเมินร้อยละ82.22
36
คะแนน0.41
37
แปลผลดีมาก
38
39
เกณฑ์ในการพิจารณา
40
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
41
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
42
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
43
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
44
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6