BCDEFHIJKLMN
1
คำนามหน้าชื่อ - นามสกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
เลขที่เลขประจำนักเรียน
นักเรียนเลือกชุมนุมโดยสามารถ เลือกได้คนล่ะ 1 ชุมนุมเท่านั้น
2
เด็กหญิงภัทรวดี มาสูงเนินม.1/851
เกมคำคม นางนลินี เจริญตา
3
นางสาวพิยดา สมไพรม.4/7143541318700040717
ขยะพารวย ม.ต้น นายจักรพงษ์ กุ้งมะเริง
4
เด็กชายณัฐวุฒิ ลุนไธสงม.2/81713812
คณิตศาสตร์กับโลกกว้าง ครูไกรฤกษ์ พลพา
5
เด็กหญิงมนัสขวัญ โพธิ์กันม.2/8513800
คณิตศาสตร์กับโลกกว้าง ครูไกรฤกษ์ พลพา
6
เด็กหญิงขวัญจิรา ชอบสุขม.2/8113796
คณิตศาสตร์กับโลกกว้าง ครูไกรฤกษ์ พลพา
7
เด็กหญิงสลิลทิพย์​สวัสดีม.2/8713802
คณิตศาสตร์กับโลกกว้าง ครูไกรฤกษ์ พลพา
8
เด็กหญิงบัณฑิตา ใจกล้าม.2/8313798
คณิตศาสตร์กับโลกกว้าง ครูไกรฤกษ์ พลพา
9
นายอัครเดช รักพินิจม.5/5351318700034407
คณิตศาสตร์กับโลกกว้าง ครูไกรฤกษ์ พลพา
10
นายธนดล ฟ้าลีม.5/51713925
คณิตศาสตร์กับโลกกว้าง ครูไกรฤกษ์ พลพา
11
นายวุฒิไกร ลามสีดาม.5/53113927
คณิตศาสตร์กับโลกกว้าง ครูไกรฤกษ์ พลพา
12
เด็กชายเมธา พวงแก้วม.2/53013711
งานประดิษฐ์ นางธัญญลักษณ์ วิเชียร์สินธุ์
13
เด็กหญิง
อัมภิรารัตน์ บัตรรัมย์
ม.1/81114202
ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง นายอัษฎางค์ พินิจรัมย์
14
นางสาวพรพิชา มนทีม.4/61314333
ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง นายอัษฎางค์ พินิจรัมย์
15
นางสาวสุนิสา บัวเรืองม.4/7143571318700035195
ธนาคารขยะ นางสาวอมรรัตน์ อุทิศสุนทร
16
เด็กชายณัฏฐากร โนรินทร์ม.2/12713561
นักบินน้อย ครูศตนันต์ ภิญโย
17
เด็กชายสหภาพ ทางกระโทกม.2/13313568
นักบินน้อย ครูศตนันต์ ภิญโย
18
เด็กหญิงนันณภัส เซียะรัมย์ม.2/9513841
ภาษาไทย นางสาวสุภาวดี ทองมาก
19
เด็กหญิง
กมลลักษณ์ กรองมะเริง
ม.2/9113837
ภาษาไทย นางสาวสุภาวดี ทองมาก
20
เด็กชายธีรพงษ์ จันทะเมนชัยม.1/13314009
ย้อนรอยประวัติศาสคร์ นางวรรณกรณ์ จงสง่ากลาง
21
เด็กชายจตุพล นาคาม.1/12714004
ย้อนรอยประวัติศาสคร์ นางวรรณกรณ์ จงสง่ากลาง
22
เด็กชายพิชญางกูร จันทะนามม.1/11014012
ย้อนรอยประวัติศาสคร์ นางวรรณกรณ์ จงสง่ากลาง
23
เด็กหญิงณญาดา ทองจันทร์ม.1/1713984
ย้อนรอยประวัติศาสคร์ นางวรรณกรณ์ จงสง่ากลาง
24
เด็กหญิงพิชยภา สมสวัสดิ์ม.1/11713994
ย้อนรอยประวัติศาสคร์ นางวรรณกรณ์ จงสง่ากลาง
25
เด็กหญิงจิราภา ไกรเพชรม.1/11613982
ย้อนรอยประวัติศาสคร์ นางวรรณกรณ์ จงสง่ากลาง
26
เด็กหญิงวิจิตรา มุ่งดีม.1/12113998
วงโยธวาทิต นายภูริเดช ชำนาญจิต
27
เด็กชายศุภวิชญ์วิลาศม.1/93414259
วิทยาศาตร์การกีฬา นางสาวขวัญใจ ชูสุน
28
เด็กหญิงธนพร ดัชถุยาวัตรม.1/922
วิทยาศาตร์การกีฬา นางสาวขวัญใจ ชูสุน
29
เด็กชายด.ช.วโรดม งามนวลม.2/92313864
วิทยาศาตร์การกีฬา นางสาวขวัญใจ ชูสุน
30
เด็กชายภาณุวิชญ์ ชัยนาม.2/91913859
วิทยาศาตร์การกีฬา นางสาวขวัญใจ ชูสุน
31
นายสุวิชัย จันทร์สมทรม.5/61512554
วิทยาศาตร์การกีฬา นางสาวขวัญใจ ชูสุน
32
เด็กหญิงนภัสสร เทียบมูลม.1/1913986
ห้องสมุด​มีชีวิต นาง​บุญ​ชาติ​ สรรพวุธ​
33
เด็กชายมนัญชัย เหล็กเพชรม.2/131301
ห้องสมุด​มีชีวิต นาง​บุญ​ชาติ​ สรรพวุธ​
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100